Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0491 Kliininen terveyskeskusopetus C10-C11 3 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kliiniset opettajat Merja Ellilä, Jaana Franck (C10) ja Pilvi Schmidt (C11), Yleislääketiede, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Osaa:
- tunnistaa ja käsitellä perusterveydenhuollon potilaiden ongelmia ja soveltaa työssä kliinisiä tietoja ja taitoja
- tehdä hoitopäätöksiä
Ymmärtää:
- perusterveydenhuollon eri osa-alueiden (esim. neuvolatoiminta, kotisairaanhoito, vastaanottotyö)
merkityksen lääkärin työssä
- terveyden edistämisen roolin osana yksittäisen potilaan ja koko väestön hoitoa
- yleislääkärin roolin hoidon koordinoijana yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.
- hoidon jatkuvuuden merkityksen

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia käytännön lääkärinä perusterveydenhuollossa ja kriittisesti arvioida omia tietojaan ja taitojaan.

Sisältö

- C9/C10 kurssilla 2 viikkoa kestävä terveyskeskuslääkärin työn käytännön kliininen opetus terveyskeskuksessa sisältäen toiminnan ajanvaraus- ja päivystysvastaanotolla, kotisairaanhoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa ja mahdollisuuksien mukaan dementiayksikössä
/ palvelutalossa / vanhainkodissa, vuodeosastolla, perhesuunnitteluneuvolassa, opiskelija- ja työterveyshuollossa, sekä arviointivastaanotot opettajalääkärin läsnäollessa toisen opetusviikon aikana.
- C11 kurssilla potilastapausseminaarit yleislääkärin työn keskeisistä aihepiireistä.

Toteutustavat

Käytännön opetus (3 op), potilastapausseminaarit ja omatoiminen opiskelu 80 t, suoritetaan
osin C11 -lukukaudella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi

Jakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kliiniseen opetukseen ja annettujen tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Toisen opetusviikon aikana toteutetaan arviointivastaanotot, joiden aikana opettajalääkäri seuraa ja arvioi 2-3 opiskelijan pitämää vastaanottotilannetta ja antaa opiskelijalle välittömän henkilökohtaisen palautteen; tässä tilanteessa opiskelija voi myös itse arvioida omaa toimintaansa.
Yleislääketieteen loppukuulustelu järjestetään opintokokonaisuuden päätyttyä C11-kurssilla.
Loppukuulustelu vaikuttaa loppuarvosanaan ¾ painoarvolla.
Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Kumpusalo ym. Yleislääketiede, Duodecim 2005.

Lisätietoja

Yleislääketieteen kliininen opetus on hajautettu pääasiassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen terveyskeskuksiin. Osa C10 vaiheen terveyskeskusjakson opetuksesta toteutetaan opiskelijan itsensä järjestämässä paikassa muissa Suomen terveyskeskuksissa.
Oppiaine ohjeistaa kaikki mukana olevat terveyskeskukset opintojaksoa varten.

Terveyskeskusvastaanotolla hoidetaan myös maahanmuuttajapotilaita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C9-C10 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet