Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0304 IKA - Keuhkosairaudet 3 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Tarja Saaresranta, Kliininen laitos

Osaamistavoitteet

Osata
- keuhkopotilaan kliininen tutkiminen
- PEF-seurannan suorittaminen ja tulkinta
- spirometrian tulkinta ja virhelähteet
- thorax-kuvan tulkinta
- astman, keuhkoahtaumataudin, uniapnean ja pneumonian diagnostiikka, erotusdiagnostiikka ja hoito perusterveydenhuollon osalta
- keuhkosairauksien akuuttihoidon perusterveydenhuoltoon kuuluvin osin
- inhaloitavien lääkkeiden potilasohjaus
- happihoidon, kaksoispaineventilaatiohoidon ja CPAP-hoidon perusperiaatteet
- arvioida, milloin potilas on syytä lähettää erikoissairaanhoitoon
- huolehtia erikoislääkärin potilaalle määräämästä jatkohoidosta perusterveydenhuollossa

Tietää
- hengityselimistön rakenne ja toiminta nimenomaan kliiniseltä kannalta
- tavallisimpien keuhkosairauksien esiintyvyys, sairastuvuuteen vaikuttavat tekijät, sairauksien seuraamukset sekä ehkäisyn mahdollisuudet
- tavallisimmat keuhkosairauksien tutkimusmenetelmät ja niiden mahdolliset komplikaatiot
- keuhkosairauksien hoidon perusperiaatteet erikoissairaanhoidon osalta
- harvinaisten keuhkosairauksien kiireellistä hoitoa vaativat tilanteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Ryhmäopetus 30 t 0 t

Ihotautioppi ja keuhkosairausoppi hajauttaa opetustaan Poriin, jonne menee kaksi ryhmää kerrallaan yht. 16 opiskelijaa. Porissa opiskelevat saavat koko ihotautiopin ja keuhkosairausopin kliinisen opetuksen Porissa kaksi viikkoa vuoroviikkoina.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen koe

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppikirja:

Kaarteenaho, Brander, Halme, Kinnula: Keuhkosairaudet. Diagnostiikka ja hoito. Kustannus Oy Duodecim, 2013

 

Muu materiaali:

 

Käypä hoito –suositukset: alahengitystieinfektiot (aikuiset), astma, keuhkoahtaumatauti, uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla), hengitysvajaus (äkillinen), tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus, keuhkosyöpä.
http:www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset

 

Spirometria- ja PEF-mittausten suoritus ja tulkinta. Moodi erillisjulkaisu, uusin painos (jaetaan kurssin aikana).

 

Alueelliset hoitoketjut (astma,aikuiset; keuhkoahtaumatauti; tuberkuloosi; uniapnea) http://hoitoreitit.vsshp.fi/

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C9-C10 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet