Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0310 Lastentautioppi 16 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Prof. Erika isolauri, lastentautioppi,kliininen laitos

Osaamistavoitteet

Lasten- ja nuorisolääketieteen opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittanut opiskelija osaa todeta ja hoitaa yleisimmät lasten ja nuorten sairaudet ja pikkutapaturmat sekä osaa ohjata erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat asianmukaiseen jatkohoitoon. Opiskelija tuntee lapsen normaalin kasvun ja kehityksen, hallitsee keskeisimmät tutkimus- ja hoitotoimenpiteet, tunnistaa eri-ikäisten lasten tavallisimmat sairaudet ja oireet sekä omaa kriittisyyttä omien lääkärintaitojen soveltamisessa. Opiskelija osaa kiinnittää erityisen huomion lapsen ja nuoren sairastamisen vaikutukseen koko perheeseen.
Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille yleislääkärin/ terveyskeskuslääkärin tarvitsemat tiedot lapsen psykiatrisesta tutkimisesta sekä kiireellisestä ja kiireettömästä lastenpsykiatriasta
1. Opiskelija tuntee, hallitsee ja ymmärtää lapsen normaalin kasvun ja kehityksen iänmukaiset tunnuspiirteet
2. Opiskelijan osaa todeta ja hoitaa yleisimmät lasten ja nuorten sairaudet ja pikkutapaturmat
3. Opiskelija tulee osaa ohjata erikoissairaanhoitoa tarvitsevan potilaan asianmukaiseen jatkohoitoon
Lastenpsykiatrian osaamistavoitteet:
Opetuksen jälkeen opiskelija osaa
- tutkia lastenpsykiatrisen potilaan ja arvioida perheen tilannetta
- toimia kiireellisissä lastenpsykiatrisissa tilanteissa
- tutkia ja hoitaa lasten mielenterveyshäiriöitä terveyskeskuksessa palvelujärjestelmän perustasolla

Sisältö

Opintokokonaisuus jakautuu sekä teoria- että käytännön opetukseen. Käytännön opetusta varten kurssi jaetaan syksyn ja kevään ryhmiin. Käytännön opetus tapahtuu viikon jaksoissa eri toimipisteissä.
Luennot
Lastentautioppi: lapsen anamneesin otto ja eri-ikäisten lasten tutkiminen, lapsen kasvu sekä somaattinen, neurologinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys, lasten sairauksien yleisyys Suomessa ja maailmalla, lapsen ravitsemus, vastasyntyneen sekä lasten ja nuorten sairaudet, sosiaalipediatriset ongelmat, aineenvaihdunta-, allergia-, endokrinologiset- (mukaan lukien diabetes), virtsaelinten-, reuma-, sydän- ja verisuoni-, veri- ja syöpäsairaudet lasten tavallisimmat infektiosairaudet, gastroenterologiset taudit, nestehoito, rokotukset, antibioottien käyttö.
Lastenkirurgia: lasten kirurginen diagnostiikka, terveyskeskuksen ja neuvolan lastenkirurgia, lasten ja nuorten tärkeimmät kirurgiset sairaudet, thoraxin sairaudet, ruoansulatuskanavan sairaudet, kasvaimet, urologiset ongelmat, traumatologia ja ortopedia, kirurgisesti hoidettujen tautien pitkän aikavälin merkitys yleislääkärin kannalta.
Lastenneurologia: Lapsen normaali neurologinen kehitys ja sen tutkiminen perusterveydenhuollossa, moniammatillinen yhteistyö lasten kehityksellisten ongelmien arvioinnissa ja kuntoutuksessa, lasten yleisimmät neurologiset sairaudet ja niiden hoidon porrastus, lapsen päänsärky ja sen hoito, epilepsia ja pitkittyneen epileptisen kohtauksen hoito
Lastenpsykiatria: Lapsen psykiatrinen tutkimus, Lapsen psyykkinen kehitys, Terveyskeskuslääkärin lasten psykiatria ( ml akuuttilastenpsykiatria), Lastenpsykiatrian palvelujärjestelmä
Ohjattua opetusta:
Seminaari- ja pienryhmäopetus (klinikkaseminaarit; lastentaudit, pienryhmäopetus; lastentaudit,
Lastenkirurgia, lastenneurologia, lasten infektiosairaudet)
Kliininen osasto- ja poliklinikkatyöskentely (lastentautien kliininen opetus, lastenkirurgian
Kliininen opetus, lastenneurologian kliininen opetus)
Omatoiminen opiskelu:
kliininen osasto- ja poliklinikkatyöskentely (lastentaudit lastenkirurgia, lastenneurologia, päivystystoiminta) kaikki päivystys lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian osastoilla ja poliklinikoilla tapahtuu lääkärin ohjaamana

Vaadittavat opintosuoritukset

MEDI0314 Lastenkirurgia, 2 op
MEDI0316 Lastenneurologia, 2 op
MEDI0315 Lastenpsykiatria, 2 op
MEDI0312 Lastentautiopin välikuulustelu, 2 op
MEDI0317 Lastentautiopin lopputentti, 6 op
MEDI0318 Lastentautiopin pakollinen peruskurssin aikainen päivystysharjottelu, 2 op

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
a)Välikuulustelu, asteikolla hyväksytty / hylätty. b) Lastenkirurgian ja -neurologian ja - psykiatrian loppukuulustelu, c) Lastentautiopin loppukuulustelu, (johon kuuluu myös lastenkirurgia, -neurologia ja -psykiatria ja neonatologian). Kaikki loppukuulustelut: numeerinen arviointi. Lasten- ja nuorisolääketieteen opintokokonaisuuden arvosanaan vaikuttavat kaikki loppukuulustelut. Loppukuulusteluun voi osallistua, kun kaikki kliininen palvelu sekä välikuulustelu ovat hyväksytysti suoritetut. Loppukuulustelun vaatimuksiin lastentautiopissa, lastenkirurgiassa, ja lastenneurologiassa sisältyvät oppikirjat, luennot, seminaarit, tutoropetus sekä kurssin aikana annettu kliininen opetus. Oppimisen arviointi: Kirjallinen tentti. Opetuksen arviointi: Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä. Opiskelijoiden osallistuminen opetuskokouksiin, opettajien neuvottelu.

Lisätietoja

Vastuuhenkilöt:
Professori Erika Isolauri, Lastentautioppi, Kliininen laitos.
Professori Jorma Piha, Lastenpsykiatria, Kliininen laitos
Professori Leena Haataja, lastenneurologia, Kliininen laitos
Dosentti Timo Hurme, lastenkirurgia, TYKS
Opetusmenetelmät:
Luennot: lastentaudit 36 t, lastenkirurgia 10 t, lastenneurologia 6 t, lastenpsykiatria 10 t.
Ohjattu opetus: seminaari- ja pienryhmäopetus 40 t, kliininen osasto- ja poliklinikkatyöskentely 104 t, kirjallinen tentti 3t.
Omatoiminen opetus: kliininen osasto- ja poliklinikkatyöskentely 52 t
Oppimateriaali:
1. Oppikirjat
Lastentautioppi:
- Lastentaudit. Rajantie J., Mertsola J., Heikinheimo M. (toim.) 4. painos, Duodecim, 2010.
Kiinnostuneille suositellaan:
-Lasten infektiosairaudet. Ruuskanen O., Peltola H. & Vesikari T., (toim.) 3. painos, Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus 2007
-Paediatrics at a glnce. Miall L., Rudolf M.,Smith D. 3. painos. Wiley-Blackwell 2012
- Nelson Essentials in Pediatrics, , Saunders Company, 2011 Canada
- Nelson textbook of Pediatrics, 18. painos, WB. Saunders Company, Philadelphia 2007
- Päivystäjän opas 1. Näntö-Salonen K., Kataja J.TYKS-säätiö 2014
- Päivystäjän opas 2. Vastasyntyneiden teho-osaston hoitokäytäntöjä. Soukka H. & Lehtonen L. TYKS-säätiö 2005.
- Kouluterveydenhuolto 2. painos. Duodecim 2002
- Lasten allergiset sairaudet. Kaila M., Korppi M., Mäkelä M., Pelkonen A., Valovirta E.(toim.) 1. painos. Suomen lastenlääkäriyhdistyksen allergiajaosto 2009.
Lasten infektiosairaudet
- Infektiosairaudet. Hedman K, Heikkinen T, Huovinen P, Järvinen A, Meri S, Vaara M (toim), Duodecim 2011.
- Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases. Long, Pickering & Prober, 2. Ed. 2003. Hematologia ja onkologia
- Veritaudit. Rajamäki A., Krusius T. & Ruutu T., (toim.) 3. painos, Duodecim, Helsinki 2007.
- Syöpätaudit. 3. painos, Joensuu H., Roberts P. J. & Lyly T., (toim.), Duodecim, Helsinki 2007.
- Verensiirrot. Lehtola J. & Myllylä G., (toim.) 1.painos, Duodecim, Helsinki.
Lasten kardiologia
- Kardiologiaa lastenlääkäreille. Pesonen E. & Wallgren E I., (toim.) 2. laajennettu painos, Orion Oy. Helsinki 1993.
- Nuorisokardiologia. Huikuri H., Kupari M., Pesonen E. & Wallgren E I., (toim.) 1. painos, Orion Oy, Finnreklama Oy.y
- Sydänlasten kirja. Nordqvist C., (toim. Wallgren E I.) Sydänlapset r.y. Gummerus, Jyväskylä
Lastenpsykiatria:
- Sourander, Aronen (2007). Lastenpsykiatria. Teoksessa Heikkinen, Henriksson, Lönnqvist, Marttunen, Partonen (toim): Psykiatria. Jyväskylä: Gummerus/Duodecim, s. 556-590.
- Volkmar FR, Martin A ( 2011). Essentials of Lewis’s child and adolescent psychiatry, Wolters Kluwer-Lippincott, Williams & Wilkins
- Lindroos, Hyypiä. Perhekeskeinen neuvola, s.138–154 ja Hietanen-Peltola, Suontausta-Kyläinpää: Perhe- ja verkostotyöskentely kouluterveydenhuollossa, s. 155-164.
Teoksessa Larivaara, Lindroos, Heikkilä (toim.): Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto. Duodecim 2009.
Lastenkirurgia:
- Roberts, P., Alhava, E., Höckerstedt, K., Leppäniemi A. : Kirurgia, Duodecim, viimeinen painos. (Kirurgian oppikirja, lastenkirurgiaa käsittelevin osin)
- Kröger, Aro, Böstman, Lassus, Salo: Traumatologia, Kandidaattikustannus, viimeisin painos. (lastenkirurgiaa käsittelevin osin)
Lasten ja nuorten murtumahoidon ohjekirja.Pajulo O. Uusin painos. (Juveneksen kirjakaupat ja verkkokauppa)
Kiinnostuneille suositellaan:
- Way, L. W.: Current Surgical Diagnosis & Treatment. Appleton & Lange, Prentice-Hall International Editions, viimeisin painos. (lastenkirurgiaa käsittelevin osin)
- Lim, E., Loke Y.K., Thompson A.: Medicine & Surgery. An integrated textbook. Churchill Livingstone Elsevier, viimeinen painos. (lastenkirurgiaa käsittelevin osin)
-Höckerstedt K., Färkkilä M., Kivilaakso E., Pikkarainen P.: Gastroenterologia ja hepatologia, Duodecim, viimeinen painos (lastenkirurgiaa käsittelevin osin)
- Taari K., Aaltomaa S., Nurmi M., Parpala T., Tammela T.: Urologia, Duodecim, viimeisin painos. (lastenkirurgiaa käsittelevin osin)
- Lastenkirurgiaa. Louhimo et al., Bio Medicum. Uusin painos.
Lastenneurologia:Lastenneurologia. Pihko H.,Haataja L., Rantala H.(toim.)1.painos.Duodecim 2014
Moodle
Moodlessa onhandoutit luennoista ja seminaareista sekä
valikoitua ajantasaista kirjallisuutta.

Luennoilla käsitellään lasten sairauksia sekä niiden yleisyyttä muualla maailmassa. Oppiaineessa järjestetään englanninkielinen kurssi Erasmus-opiskelijoille syksyisin ja keväisin

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C9-C10 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet