Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0331 Silmätautioppi 5 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Eija Vesti, Silmätautioppi, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Yleisen propedeutiikan opintojaksoon kuuluvalla silmätautiopin jaksolla opetetaan perustaidot silmänpohjan tutkimiseen. Varsinaisen silmätautiopin kurssin aikana on kolme pakollista luentoa, jotka käsittelevät silmän anatomiaa, silmätapaturmia ja ”punaista” silmää. Nämä luennot korvaavat propedeuttisen tentin.
Tavoitteena on antaa silmätautiopin alalta ne tiedot ja taidot, jotka yleislääkäri itsenäisessä työssään tarvitsee. Jaksolla opitaan tavallisimmat silmäsairaudet ja niiden hoito, silmälöydösten suhde yleissairauksiin, silmätapaturmien ensiapu ja hoito, näönkuntoutuksen periaatteet sekä perusterveydenhuoltoon porrastettujen silmätautien seulonta ja hoito. Kurssin aikana käydään läpi hoidon kiireellisyys, opetellaan laatimaan tavallisimmat alaan liittyvät lääkärintodistukset ja –lausunnot sekä tarvittavat lähetteet. Opintosarjaan liittyvien potilasseminaarien, ryhmätöiden ja demonstraatio-opetuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija soveltamaan käytännössä valmiuttaan saada potilaalta anamnestiset tiedot, suorittamaan itsenäisesti silmätutkimus ja tekemään havainnoistaan asianomaiset muistiinpanot.

Opiskelija tunnistaa ja osaa tutkia sekä hoitaa itsenäisesti tavallisimmat ja hoidollisesti yleislääkärille porrastetut silmäsairaudet. Opiskelijan osaa antaa ensiavun silmävammoissa, tunnistaa näön hätätilanteet sekä osaa ohjata ne oikealla kiireellisyydellä jatkohoitoon.
Opiskelija tietää yleisimmät silmäsairaudet ja niiden hoidon.

Sisältö

Silmätautiopin kurssilla käsitellään seuraavat aihepiirit:
- silmän rakenne ja toiminta
- silmäpotilaan tutkiminen vastaanotolla
- taittovirheet, toiminnallinen heikkonäköisyys ja karsastus
- punaisen, kipeän silmän erotusdiagnostiikka ja hoito
- nopeasti ja hitaasti heikkenevän näön erotusdiagnostiikka ja hoito
- systeemisairauksiin liittyvät silmälöydökset ja hoitotarpeen arviointi
- lasten silmäsairaudet ja neuvolan oftalmologia
- silmävammapotilas terveyskeskuksessa ja vierasesineen poisto silmästä
- näkövammaisuuden syyt ja näönkuntoutus

Toteutustavat

Opetus jakautuu silmätautiopin luentoihin (25 t), potilasseminaareihin (6 t), potilasdemonstraatioihin (4 t), kliinisiin harjoituksiin (18 t), ohjattuun silmäpäivystykseen (5 t) sekä omatoimiseen opiskeluun.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

  • Luennot.
  • Saari, K. M. (toim.): Silmätautioppi, 6.painos. Kandidaattikustannus Oy, Helsinki 2011
  • Saari, K. M. (toim.): Silmätautiopin CD-ROM 2004. Kandidaattikustannus Oy, Helsinki 2003.

Lisätietoja

Silmätautiopin kurssin tai osan siitä voi korvata ulkomailla suoritetun opiskelijavaihdon aikana, mikäli vaihtokohteen silmätautiopin kurssi laajuudeltaan ja sisällöltään vastaa riittävästi Turun yliopiston silmätautiopin kurssia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C9-C10 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet