Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0471 Kliininen toksikologia 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Risto Huupponen, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Biolääketieteen laitos.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija tavanomaisimpiin lääkkeiden ja muiden kemikaalien aiheuttamien myrkytysten esiintyvyyteen, oireisiin ja hoitoon.
Jakson suoritettuaan opiskelija
- osaa tunnistaa tavallisimmat akuutit myrkytystilanteet, antaa niiden vaatiman välittömän hoidon sekä osaa tarvittaessa ohjata myrkytyspotilaat oikeaan jatkohoitopaikkaan
- tietää yleisimmät Suomessa myrkytyksiä aiheuttavat lääkkeet, nautintoaineet sekä luonnonaineet
- ymmärtää lääkehiilen merkityksen ja rajoitukset lääkeaineen imeytymisen estossa, antidoottien vaikutusmekanismit sekä lääkkeiden farmakokineettisten ominaisuuksien merkityksen myrkytyspotilaan hoidossa

Sisältö

Myrkytysten epidemiologia Suomessa, myrkytysten diagnosointi sekä tutkimus- ja hoitokäytäntö ja antidoottien käyttö. Alkoholien, psyykenlääkkeiden, uni- ja rauhoittavien lääkkeiden, kipulääkkeiden, kardiovaskulaaristen lääkkeiden, raudan sekä luonnonaineiden aiheuttamat myrkytykset.

Toteutustavat

Johdantoluento 2 t
Seminaarit 8 t
Itsenäinen perehtyminen annettuun kirjallisuuteen

Vaadittavat opintosuoritukset

Luento-opetus 2 t, Seminaari 8 t, Itsenäinen perehtyminen annettuun kirjallisuuteen sekä seminaareissa käsiteltävien potilastapausten valmistelu

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Ei erillistä tenttiä tai arvosanaa, hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa sekä aktiivista työskentelyä seminaareissa

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennolla esitetyt asiat sekä verkossa oleva potilastapausmateriaali. Kirjallisuus:

  • Neuvonen PJ, Backman JT, Himberg J-J, Huupponen R, Keränen T, Kivistö KT (toim). Kliininen farmakologia ja lääkehoito, Kandidaattikustannus Oy, 2011, luvut 63-72 (sivut 873-961) - Mäkijärvi M, Harjola V-P, Päivä H, Valli J, Vaula E (toim). 
  • Akuuttihoito-opas, Kustannus Oy Duodecim, 2011, luku 14

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C9-C10 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet