Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0131 Kirurgia 11 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Matti Laato, Kirurgia, Kliininen laitos.
Edeltävät opinnot
1. Ennen kirurgian opintojaksolle osallistumista on C6 kurssi oltava suoritettuna. 2. Sisäänpääsykuulustelu on suoritettava hyväksytysti kirurgian opintokokonaisuuden alussa. Sisäänpääsykuulustelussa vaaditaan anatomian perustiedot.

Osaamistavoitteet

Tämän osittain integroidun, usean oppiaineen yhteisen, mutta kirurgian johtaman opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa valmiudet diagnosoida ja hoitaa keskeisimpiä kirurgisia sairauksia. Opintokokonaisuuden tärkeimpänä tavoitteena on antaa opiskelijoille valmius oppia tutkimaan kirurginen potilas, diagnostisoimaan tavalliset kirurgiset sairaudet, osallistumaan kirurgisiin toimintoihin ja suunnittelemaan tutkimus- ja hoito-ohjelmat pääpiirteittäin. Pyrkimyksenä on myös opettaa, missä tapauksissa lääkärin tulee lähettää potilas avohoidosta jatkotutkimuksiin tai sairaalahoitoon sekä antaa valmiuksia hoitaa kirurgisia ongelmia terveyskeskuksessa.

Propedeuttinen kirurgia: hallitsee kirurgisen toiminnan perusperiaatteet, osaa itse perussuturaatiotekniikan, osaa noudattaa aseptisia ja antiseptisia perusperiaatteita, perehtynyt leikkauksissa avustamisen periaatteisiin ja käyttäytymiseen leikkaussalissa.
Yleiskirurgia: tuntee tavalliset kirurgista hoitoa vaativat sairaudet ja ymmärtää niiden hoitovaihtoehdot sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon piirissä.
Gastroenterologinen kirurgia: jakson jälkeen opiskelija osaa diagnosoida tärkeimpiä kirurgisia gastroenterologisia sairauksia ja ymmärtää päähoitovaihtoehdot. Lisäksi opiskelija ymmärtää milloin sairaus vaatii päivystyshoitoa ja milloin elektiivinen hoito riittää. Opiskelija on perehtynyt vatsapotilaan tutkimiseen ja yksinkertaisiin hoitotoimenpiteisiin.
Urologia: osaa tavallisimpien urologisten sairauksien diagnosoinnin ja hoidon perusterveydenhuollon tasolla ja ymmärtää milloin potilas vaatii erikoissairaanhoidon selvittelyä. Osaa tutkia urologisen potilaan ja on perehtynyt yksinkertaisiin hoitotoimenpiteisiin.
Thorax- ja verisuonikirurgia: osaa tavallisimpien sydän- ja verisuonisairauksien kirurgisen hoidon periaatteet. Ymmärtää milloin potilas tulee lähettää erikoissairaanhoidon arviointiin. On perehtynyt sydän- ja verisuonipotilaan tutkimiseen.
Plastiikkakirurgia: Osaa yleisimmät plastiikkakirurgista hoitoa vaativat sairaudet. Ymmärtää plastiikkakirurgian mahdollisuudet erilaisten sairauksien hoidossa.

Sisältö

Opintojakso 1 (Propedeuttinen kirurgia): 14 tuntia luentoja, 4 tuntia demonstraatioita
Opintojakso 2 (Yleiskirurgia): 18 tuntia luentoja, opetuskiertoja 1 tunti
Opintojakso 3 (Gastroenterologinen kirurgia): 12 tuntia luentoja, 4 tuntia opetuskiertoja
Opintojakso 4 (Urologia): 16 tuntia luentoja, 2 tuntia opetuskiertoja
Opintojakso 5 (Thorax- ja verisuonikirurgia): 8 tuntia luentoja, 3 tuntia opetuskiertoja
Opintojakso 6 (Plastiikkakirurgia): 6 tuntia luentoja

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssin aikana voi tehdä ainoastaan kirurgian amanuenssuurin.

Toteutustavat

Luento-opetuksella annetaan yhteenveto tärkeimmistä kirurgisista sairauksista
Kierto-opetuksella pyritään antamaan esimerkkejä tyypillisistä kirurgisista ongelmista ja potilastapauksista
Demonstraatio-opetuksella perehdytään tärkeisiin kirurgisiin taitoihin kuten suturaatioon ja kirurgiseen peseytymiseen ja pukeutumiseen
Pientoimenpidekurssilla perehdytään itsenäiseen kirurgiseen työskentelyyn käytännössä terveyskeskuksessa opettajan johdolla
Käytännön harjoittelujaksoilla (2+2 vk, 2 viikkoa kirurgista harjoittelua ja 2 viikkoa muuta käytännön harjoittelua sairaalassa tai terveyskeskuksessa) tarjotaan mahdollisuus ohjattuun ”mestari-kisälli” opetukseen käytännön kirurgian työssä. Jaksot voidaan suorittaa joko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa tai muissa Suomen sairaaloissa erikseen ilmoitetuilla tavoilla.
Sairaalapäivystysharjoittelulla tarjotaan mahdollisuus ohjattuun ”mestari-kisälli” opetukseen käytännön kirurgian päivystystyössä.

Pientoimenpidekurssi: 5 tuntia käytännön ohjattua toimenpideopetusta terveyskeskuksessa

Porin – ja Vaasan jaksot: Osalle opiskelijoista tarjotaan mahdollisuus opiskeluun 2 viikon ajan Satakunnan keskussairaalassa ja Vaasan keskussairaalassa, jossa he kuuntelevat luennot verkko-opetuksena ja saavat käytännön kierto- ym opetuksen professorilta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Sisäänpääsykuulustelun ja C6 –kurssin hyväksytysti suorittamiset ovat edellytyksinä kirurgian opintokokonaisuuteen osallistumiselle (ks. teksti yllä) Kirurgian lokikirja on palautettava ja hyväksytettävä ennen lopputenttiin osallistumista. Opintokokonaisuudesta
järjestetään yhteinen lopputentti, josta muodostuu opintokokonaisuuden

Lisätietoja
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto antaa ohjeita viransijaisuuskelpoisuudesta http://www.valvira.fi/luvat/ammattioikeudet/opiskelijatarvosana. Kaikki
tenttikysymykset tulee suorittaa hyväksytysti (> 0.75 pistettä).
Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Sisäänpääsykuulustelun ja C6 –kurssin hyväksytysti suorittamiset ovat edellytyksinä kirurgian opintokokonaisuuteen osallistumiselle (ks. teksti yllä). Kirurgian lokikirja on palautettava ja hyväksytettävä ennen lopputenttiin osallistumista. Opintokokonaisuudesta järjestetään yhteinen lopputentti, josta muodostuu opintokokonaisuuden arvosana. Kaikki tenttikysymykset tulee suorittaa hyväksytysti (> 0.75 pistettä). Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaikkien opintojaksojen luennot, seminaarit, kierrot ja muu järjestetty opetus ja käytännön
harjoittelu. Opintojaksojen yhteisenä oppikirjana on

 1. Roberts, P., Alhava, E., Höckerstedt, K., Leppäniemi A. : Kirurgia, Duodecim, viimeinen painos.

  Lisälukemisena suositellaan
 1. Way, L. W.: Current Surgical Diagnosis & Treatment. Appleton & Lange, Prentice-Hall International Editions, viimeisin painos.
 2. Lim, E., Loke Y.K., Thompson A.: Medicine & Surgery. An integrated textbook. Churchill Livingstone Elsevier, viimeinen painos.
 3. Höckerstedt K., Färkkilä M., Kivilaakso E., Pikkarainen P.: Gastroenterologia ja hepatologia, Duodecim, viimeinen painos
 4. Taari K., Aaltomaa S.,  Nurmi M., Parpala T., Tammela T.: Urologia, Duodecim, viimeisin painos.

Lisätietoja

Opintojaksojen vastuuopettajat:

Opintojakso 1: Kliininen opettaja Saila Kauhanen, Kirurgia, Kliininen laitos
Opintojakso 2: Kliininen opettaja Esko Veräjänkorva, Kirurgia, Kliininen laitos
Opintojakso 3: Professori Juha Grönroos, Kirurgia, Kliininen laitos
Opintojakso 4: Professori Matti Laato, Kirurgia, Kliininen laitos
Opintojakso 5: Kliininen opettaja Jarmo Gunn, Kirurgia, Kliininen laitos
Opintojakso 6: Kliininen opettaja Esko Veräjänkorva, Kirurgia, Kliininen laitos

Vaasan keskussairaalassa ruotsin asema opetuskielenä korostuu.
Opiskelijoita kannustetaan tekemään käytännön harjoittelujaksoista ainakin osa ruotsinkielisessä
työpaikassa. EU:n alueen yliopistollisissa sairaaloissa on mahdollisuus suorittaa kirurgian kurssista osia erikseen sovittavilla tavoilla.
Opiskelijoilla on myös mahdollisuus tutustua ulkomaisiin kirurgiasta kiinnostuneisiin opiskelijoihin
osastotyöskentelyn aikana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C7-C8 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet