Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIPV3434 Tiimiviestintä ja johtaminen, lääketieteellinen tiedekunta 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä
Vastuuhenkilö
Opintopolun vastaava professori Risto Tuominen; opintojakson opettaja puheviestinnän yliopisto-opettaja Tuula Hakkarainen, kielikeskus

Yleiskuvaus

Opintojakson aikana tarkastellaan tiimityötä ja johtamista viestinnän näkökulmasta. Opiskelija perehtyy vuorovaikutuksen rakentumisen periaatteisiin, ryhmäviestintäilmiöihin sekä tiimien viestintään ja vetämiseen. Hän tutustuu puheviestinnän ilmiöihin ja lainalaisuuksiin, jotka auttavat häntä ymmärtämään ihmisten viestintäkäyttäytymistä etenkin ryhmätilanteissa. Opiskelija kehittää henkilökohtaisia viestintätaitojaan erilaisten pienryhmä- ja yksilöharjoitusten kautta. Jaksoon kuuluu viestinnän pohdinta- ja analyysitehtäviä sekä viestintäharjoituksia, joihin liittyy palautteen antaminen ja saaminen. Lisäksi kurssilla toteutetaan kirjallinen tai multimediamuotoinen projektityö.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen ja mahdollisuudet tiimien toiminnassa ja johtamisessa. Hän tuntee keskeisiä ryhmäviestintätilanteissa vaikuttavia viestinnän ilmiöitä ja tunnistaa ryhmän vuorovaikutussuhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tietää, miten tiimin työskentelyilmapiiriin voidaan vaikuttaa ja mitä tiimipalaverin vetämisessä on huomioitava. Lisäksi hän osaa antaa rakentavaa palautetta muille ja myös ottaa sitä vastaan omasta viestinnästään.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan ryhmäviestinnän periaatteisiin, viestintätaitoihin ja viestijäkuvaan. Jaksolla tarkastellaan vuorovaikutusprosesseissa vaikuttavia tekijöitä, moniammatillista viestintää ja tutustutaan tiimin vetäjän viestintään, dialogisuuteen ja kuuntelemiseen. Kurssilla sovelletaan käytännössä esiintymis- ja tiimityötaitoja erilaisissa yksilö-, pari/pienryhmätehtävissä, opetellaan erittelemään ja analysoimaan viestintää sekä antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 15 t 0 t

Itsenäinen työskentely voi sisältää myös pientyhmä-/paritehtäviä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Osallistuminen opetukseen ja sovittujen harjoitustöiden tekeminen.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

C8

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodlessa kurssin sivulla julkaistava materiaali sekä muu kurssilla ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Lääketieteelliset oppiaineet
C7-C8 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet