Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0231 Yleislääketiede - Kliininen opetus C8 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Merja Ellilä, yleislääketiede, kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
1) tietää:
- yleislääkärin työn kannalta keskeisten aikuisten hoitojärjestelmien toiminnan pääperiaatteet
- vanhusten hyvän hoidon ja lääkehoidon periaatteet
2) osaa:
- soveltaa yleislääkärin työn keskeisiä toimintamalleja kohdatessaan mm. mielenterveyden häiriöitä, neurologisia sairauksia, ylähengitysteiden ongelmia ja niiden jälkitiloja
- hahmottaa kokonaisvaltaisen ajattelun merkityksen potilastyössä
- suunnitella tavoitteellisen jatkohoidon terveyskeskuksen vuodeosaston/terveyskeskussairaalan potilaalle sekä
3) ymmärtää:
- yleislääkärin työnkuvan erityispiirteet kliinisiin erikoisaloihin verrattuna

Edellä mainittujen kokonaisuuksien hahmottaminen yleislääkärin työssä; kuntoutus- ja pitkäaikaispotilaiden hoidon ja vuodeosastotyön perusperiaatteet.

Sisältö

Yleislääkärin työssä esiintyvien korva-, nenä- ja kurkkutauteihin, neurologiaan ja psykiatriaan liittyvien oireiden/sairauksien tunnistaminen ja hoito, vuodeosaston/terveyskeskussairaalan potilaiden hoidon seuranta ja suunnittelu terveyskeskuksessa sekä vanhusten lääkehoidon periaatteet.

Toteutustavat

Luennot 2 t, seminaarit 12 t, vuodeosastopotilaan hoitoketjun seuraaminen terveyskeskuksessa 8 t, omatoiminen opiskelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Yleislääketieteen välitentti, jossa tenttivaatimuksena on aiempi kliinisen vaiheen opetus (C6-C8 terveyskeskusopetus, kirjallisuus, luennot ja seminaarit). Tentti pidetään opintojakson lopussa ja tentin yhteydessä pidetään palautetilaisuus. Tentin tulos vaikuttaa yleislääketieteen loppuarvosanaan ¼ painoarvolla. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaareihin ja kliiniseen opetukseen, annettujen tehtävien ja välikuulustelun hyväksyttyä suorittamista.
Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kumpusalo ym. Yleislääketiede, Duodecim 2005: sivut 93-104, 207-246, 348-396.

Lisätietoja

Yleislääketieteen kliininen opetus on hajautettu Varsinais-Suomen terveyskeskussairaaloiden vuodeosastoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C7-C8 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet