Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0191 Psykiatria 11 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Jarmo Hietala, Psykiatria, Kliininen laitos
Edeltävät opinnot
C5-kurssin suoritus ja hyväksytty välitentti

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tulee: hallita psykiatrinen tutkimus, pystyä diagnosoimaan ja hoitamaan tavallisimpia psykiatrisia sairauksia, antamaan psykiatrisissa kriisitilanteissa tarvittavaa ensiapua, hoitamaan elämän kriisejä, tunnistamaan psykiatrisen erikoissairaanhoidon tarve ja ohjaamaan
potilas tarpeen mukaan sen piiriin, toteuttamaan psykiatrista lääkehoitoa perusterveydenhuollossa keskeisten lääkeaineryhmien osalta, toteuttamaan psykiatrista kuntoutusta yhteistyössä psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja muiden tahojen kanssa, hallitsemaan psykiatriaa
koskeva lainsäädäntö soveltuvin osin.

Opiskelija pystyy hallitsemaan psykiatrian alalta ne tiedot ja taidot, jotka perusterveydenhuollon lääkäri työssään tarvitsee.

Sisältö

Luennot:
Psykiatristen häiriöiden diagnostiikka ja hoito: potilaan psykiatrinen tutkiminen, mielialahäiriöt, psykoosit, persoonallisuushäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, syömishäiriöt, elimellisoireiset häiriöt, itsetuhokäyttätyminen ja itsemurhat, addiktiosairaudet, alkoholi- ja
huumeongelmaisen hoito, neuropsykiatriset häiriöt, unihäiriöt, kriisit ja sopeutumishäiriöt, psykologiset testit psykiatriassa.
Psykososiaaliset hoitomuodot: psykoterapiat.

Erityisalueet:
nuorisopsykiatria, vanhuspsykiatria, oikeuspsykiatria, päivystyspsykiatria, kehitysvammaisuus.
Psykiatrian ja neurologian yhteiset aiheet: neuropsykiatrian perusteet, dementia (mm. käytöshäiriöt). Psykofarmakologia: lääkehoidon erityiskysymyksiä, psyykenlääkkeiden interaktiot.
Oikeusturva ja tietosuoja: mielenterveyslaki ja tahdosta riippumaton hoito.
Potilastapausryhmät: ongelmalähtöisessä opetuksessa ryhmät tutustuvat ohjatuissa potilastapausryhmissä sekä itsenäisesti kirjallisen ym. materiaalin avulla psykiatristen häiriöiden etiologiaan, diagnostiikkaan ja hoitoon liittyviä
kysymyksiä ja tekevät annetusta aiheesta kirjallisen raportin. Potilastapausryhmäopetus on pakollista opetusta.
Kliinisen työn harjoittelu: psykiatrian kliinisern työ harjoittelupaikkoina toimivat TYKS:n psykiatrian erityispalveluyksikkö (http://psykiatria.vsshp.fi) ja nuorisopsykiatrian yksikkö, Turun psykiatrian osastot ja avohoidon työryhmät (www.turku.fi), Varsinais-Suomen shp:n Halikon, Salon ja Uudenkaupungin sairaalat ja avohoidon työryhmät(http://psykiatria.vsshp.fi), Satakunnan shp:n, Harjavallan sairaala ja Porin nuorisopsykiatrian yksikkö (http://www.satshp.fi)

Toteutustavat

Luennot 58t, kliininen harjoittelu ja opetuskierrot 72t, psykiatrisen potilaan haastattelu (video) 2t, psykiatripäivystyksen seuraaminen 6t, potilastapausryhmät ja ongelmalähtöinen seminaarityöskentely: kontaktiopetus 6t, omatoiminen opiskelu 150t, psykiatrian ja yleislääketieteen yhteinen seminaari 2t.

Kliinisen työn harjoittelu: psykiatrian kliinisen työn harjoittelupaikkoina toimivat TYKS:n psykiatrian klinikan aikuisyksiköt ja nuorisopsykiatrian yksikkö, Turun psykiatrian osastot ja avohoidon työryhmät, Varsinais-Suomen shp:n Halikon, Salon ja Uudenkaupungin sairaalat ja avohoidon työryhmät, Satakunnan shp:n Harjavallan sairaala ja Porin nuorisopsykiatrian yksikkö.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Työharjoittelu
  • suomeksi

Kirjallinen lopputentti, jossa vaatimuksena luennot ja kirjallisuus.
Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot, Mielenterveyslaki ja -asetus
Kirja: Psykiatria, toim. J.Lönnqvist ym. Duodecim uudistettu 9 painos 2011

Lisätietoja

Varsinais-Suomen shp:n Halikon, Salon ja Uudenkaupungin sairaalat ja avohoidon työryhmät, Satakunnan shp:n Harjavallan sairaala ja Porin nuorisopsykiatria

Osa opetusmateriaalista englanninkielistä
Vaihto-opiskelijat: englanninkielinen seminaariryhmä ja tähän liittyen erikseen ilmoitettavat englanninkieliset tenttikirjat

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C7-C8 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet