Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0353 Diagnostiikka ja hoito I - Sisätautioppi, kansanterveystiede, lopputentti 8 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Markus Juonala, Sisätautioppi, Kliininen laitos. Professori Jussi Vahtera, Kansanterveystiede, Kliininen laitos
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

C6- ja C11 -lukukausien aikana opetettujen sisätautien opintokokonaisuuksien jälkeen opiskelijan on osattava sisätautialan keskeisimpien sairauksien diagnostiikka ja hoito. Lisäksi opiskelijan on ymmärrettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjako näiden sairauksien hoidossa.
Kansanterveystieteen osalta on hallittava epidemiologian perusteet, keskeisten kansantautien esiintyminen ja riskitekijät. Lisäksi on hallittava keskeisten kansantautien ehkäisykeinot ja miten terveyttä yleensä edistetään.

Sisältö

Opintokokonaisuus jakaantuu teemajaksoihin ja käytännön jaksoihin. Yhteen teemajaksoviikkoon sisältyy osallistuminen Turun lääketiedepäiville kahtena päivänä. Teemajaksot toteutetaan koko kurssille samanaikaisesti seminaarityyppisinä. Käytännön harjoittelua on kahden viikon jaksoissa yhteensä 8 viikon ajan.
Teemajaksojen opetus painottuu sisätautien kunkin eri erikoisalan keskeisimpiin sairauksiin/sairausryhmiin. Teemaopetuksessa pyritään ottamaan esille aitoja potilastapauksia, jotka ovat teemaopetuksesta vastaavan sisätautien erikoisalan omia potilastapauksia. Opetettavia sairauksia/ potilastapauksia käsitellään myös teoreettiselta pohjalta. Keskeisten sairauksien/ sairausryhmien lisäksi voidaan opintokokonaisuuden puitteissa käsitellä myös sellaisia sisätautien alan sairauksia/aiheita, joita ei ole opetettu C6-lukukaudella, mutta joista jokaisen valmistuvan lääkärin tulee olla tietoinen. Opiskelijoiden edellytetään tutustuvan seminaarien aiheisiin mm. kertaamalla aiemmin opetettua ja/tai valmistelemalla aiheeseen liittyviä ennakkotehtäviä, jotta kukin opiskelija voisi osallistua aktiivisesti keskusteluun seminaarin aikana.
Teemajaksot:
Kullakin teemaviikolla on vaihtelevasti sisätautien eri erikoisalojen opetuskokonaisuuksia. Kahdella teemaviikolla on lisäksi kansanterveystieteen (KTT) järjestämä opetuskokonaisuus, joka koostuu kahdesta puolen päivän pituisesta seminaarista. Niissä käsitellään keskeisiä kansantauteja ja lääkärin mahdollisuuksia vaikuttaa väestön terveyteen. Samalla kerrataan epidemiologian perustotuuksia. KTT-seminaarehin on tarkoitus osallistua myös sisätautiopin opettaja. Teemaviikkoihin sisältyy myös kolme kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen (KLF-ISOT) järjestämää opintokokonaisuutta koskien EKG-opetusta, sydän- ja verisuonisairauksien noninvasiivista diagnostiikkaa ja onkologisia isotooppitutkimuksia. Teemaviikkojen aikana opetetaan myös akuutteja sisätauteja ja käsitellään tehohoitoa.
Teemajaksojen aiheita:
1. Sisätaudit
Teemat käsittelevät sisätautien kaikkien 7 eri erikoisalan keskeisiä aiheita seuraavasti:
- verenpainetauti, sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta, läppäviat ja rytmihäiriöt (kardiovaskulaarisairaudet)
- pitkittynyt ripuli, tulehdukselliset suolistosairaudet, hepatiitit ja muut maksasairaudet (gastroenterologia)
- diabetes, lihavuus, dyslipidemiat, osteoporoosi, kilpirauhassairaudet, lisämunuaissairaudet ja aivolisäkkeen sairaudet (endokrinologia)
- ravitsemus 2 h
- turvonnut nivel, särky nivelissä/selässä ja kuumeileva nivelpotilas (reumatologia)
- mikrobilääkkeet ja niiden käyttö avohoidon infektioissa, sepsis, keskushermostoinfektiot, sydäntulehdukset, epäselvän kuumeen (FUO = fever of unknown origin) syyn selvittely, valkosolujen erittelyn tulkinta infektioissa, HIV (infektiotaudit)
- kreatiniini koholla, proteinuria/hematuria sekä munuaiset ja lääkkeet (nefrologia)
- anemiat, malignit veritaudit ja hyytymishäiriöt (hematologia)
Teemoja käsitellään sekä potilastapausten pohjalta että teoriassa käytännön työn kannalta.
Käsiteltävät potilastapaukset ovat teemaopetuksesta vastaavalta sisätautien erikoisalalta.
2. Kansanterveystiede
Opetuksessa käsitellään seuraavia teemakokonaisuuksia:
- kertaus epidemiologian perusteista
- keskeiset kansantaudit: esiintyminen, riskitekijät
- ehkäisyn ja terveyden edistämisen mahdollisuudet
- epidemiologisen tutkimustiedon kriittinen arviointi ja soveltaminen lääkärintyöhön.
Teemoja käsitellään perehtymällä etukäteen annettuihin artikkeleihin ja purkamalla niiden pohjalta annettuja tehtäviä.
3. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Teemakokonaisuuksia on kolme. Yksi teemoista kohdistuu EKG-opetukseen, toinen sydän- ja verisuonisairauksien noninvasiiviseen diagnostiikkaan ja kolmas onkologisiin isotooppitutkimuksiin, josta puolet käsitellään DHII (2014) aikana.
Opetukseen sisältyy myös pienryhmäopetuksena ekg:n tulkintaharjoitus, rytmihäiriöseminaari, hengenahdistusseminaari ja sydänangion käytännön suorituksen seuraaminen (hajautetaan Tyksin lisäksi Satks ja Vaasan ks).
Käytännön jaksot:
- viikon mittainen opetuspoliklinikkajakso TYKS:n kantasairaalassa, Satakunnan keskussairaalassa tai Vaasan keskussairaalassa. Saman viikon aikana opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua osastokierroille ja seurata erikoislääkärin vastaanottoja valitsemillaan sisätautien erikoispoliklinikoilla
- 2 viikkoa kestävä ns. ”minisairaala”-jakso, jolloin opiskelijat hoitavat opettajan ohjauksessa ja valvonnassa sisätautiosaston potilaita sairaalalääkärin tavoin.
- kurssin aikana kukin opiskelija suorittaa myös 20 tunnin mittaisen sisätautien päivystyspoliklinikkaharjoittelun
(Tyks-ea ja SatKS/Vaasan ks)
Käytännön jakson aikana opiskelijat ovat ”Iäkäs potilas”- opintokokonaisuuteen kuuluvassa käytännön opetuksessa Turun kaupunginsairaalassa.

Toteutustavat

Välitentin hyväksytty suorittaminen on edellytys lopputenttiin osallistumiselle.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Työharjoittelu
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suositeltavaa oheiskirjallisuutta:

 • Andreoli and Carpenter’s Cecil Essentials of Medicine 8th rev edition, uusin painos.
 • Boon Nicholas A, Colledge Nicki R, Walker Brian R, Hunter John AA.: Davidson’s Principles & Practice of Medicine. Churchill Livingstone, uusin painos.
 • Thaler Malcom S: The Only EKG-book you’ll ever need. Lippincott Williams & Wilkins, uusin painos.
 • Heikkilä Juhani, Kupari markku, Airaksinen Juhani, Huikuri Heikki, Nieminen Markku S., Peuhkurinen Keijo: Kardiologia. Duodecim, uusin painos.
 • Heikkilä Juhani, Mäkijärvi Markku: EKG. Duodecim, uusin painos.
 • Mäkijärvi Markku, Parikka Hannu, Raatikainen Pekka ja Heikkilä Juhani: EKG-tulkinnan työkirja. Duodecim, uusin painos.
 • Elonen Erkki, Mäkijärvi Markku, Vuoristo Matti: Akuuttihoito-opas. Duodecim, uusin painos.
 • Höckerstedt Krister, Färkkilä Martti, Kivilaakso Eero, Pikkarainen Pekka: gastroenterologia ja hepatologia. Duodecim, uusin painos.
 • Välimäki Mtti, Sane Timo, Dunkel Leo: Endokrinologia. Duodecim, uusin painos
 • Ilanne-Parikka Pirjo, Rönnemaa Tapani, Saha Marja-Terttu, Sane Timo. Diabetes. Duodecim, uusin painos
 • Mustajoki Pertti, Fogelholm Mikael, Rissanen Aila, Uusitupa Matti: Lihavuus. Duodecim, uusin painos.
 • Aro Antti, Mutanen Marja, Uusitupa Matti: Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos.
 • Klaus Hedman, Terho Heikkinen, Pentti Huovinen, Asko Järvinen, Seppo Meri, Martti Vaara (toim): Infektiosairaudet – Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet, kirja 3. Duodecim, uusin painos.
 • Ruutu Tapani, Rajamäki Allan, Lassila Riitta, Porkka Kimmo: Veritaudit. Duodecim, uusin painos.
 • Vilpo Juhani: Ilmari Palvan veritaudit. Medivil, uusin painos.
 • Kunnamo Ilkka, Alenius Heidi, Hermanson Elina, Jousima Juhapekka, Teikari Martti, Varonen Helena: Lääkärin käsikirja. Duodecim, uusin painos.
 • Sovijärvi Anssi, Ahonen Aapo, Hartiala Jaakko, Länsimies Esko, Savolainen Sauli, Turjanmaa Väinö, Vanninen Esko (toim.): Kliinisen fysiologian perusteet. Duodecim, uusin painos.
 • Kustannus Duodecim Oy: EKG-tietokannat. http://www.terveysportti.fi/dtk/ekg/koti
 • Koskenvuo Markku: Kansantaudit Esiintyminen, riskitekijät ja tutkimusmenetelmät. 2. uudistettu painos. Turku 2001. ss. 83-131
 • Olsen J, Christensen K, Murray J, Ekblom A. An introduction to epidemiology for health professionals. Springer 2010.
 • Rothman Kenneth: Epidemiology. An introduction. Oxford university Press 2002.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C11-C12 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet