Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0451 Liikunta ja ravitsemus 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Olli J. Heinonen, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa perustiedot elintapaohjauksesta (painottuen liikuntaan ja ravintoon) keskeisten aineenvaihdunta- ja sydänsairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Opetuksen tavoitteena on ymmärtää elintapaohjauksen merkitys lääkärin työssä. Kurssin suorittaneen tulee osata ja omata perustiedot ja -taidot liikunta- ja ravinto-ohjaukseen.

Sisältö

Käsiteltäviä kokonaisuuksia ovat mm. sepelvaltimotauti ja muut sydän- ja verenkiertoelimistön
sairaudet, lihavuus, tyypin II diabetes, kohonnut verenpaine, dyslipidemiat, metabolinen
oireyhtymä sekä luun terveys. Elintapaohjauksen opetuksessa pyritään antamaan mahdollisimman käytännöllistä ohjausta terveysliikunnan annostelusta ja ravitsemuksen ohjauksesta tukeutuen käypä hoito –suosituksiin ja kansainvälisiin tieteellisiin konsensuslauselmiin.
Kurssin jälkeen opiskelijoiden odotetaan ymmärtävän elintapaohjauksen merkityksen yksilön ja yhteiskunnan kannalta, ja hallitsevan erityyppisiä elintapaohjauksen toteuttamisvaihtoehtoja. Kurssin aikana perehdytään myös työikäisten terveyttä, toimintakykyä ja työssä jaksamista tukevaan toimintaan.

Toteutustavat

Kurssi jaetaan opetuksessa kahteen osaan ja opetusjakson kesto on noin viikko kummallakin ryhmällä. Pienryhmätyöskentelyssä ryhmä jaetaan edelleen neljään osaan. Opetustilat sijaitsevat Suomen Urheiluopistolla.
Kurssi koostuu elintapaohjausta sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa käsittelevistä luennoista (12 t) ja käytännön ohjaukseen painottuvista pienryhmätyöskentellystä sekä demonstraatioista.
Kurssin aikana opiskelijat tutustuvat myös itse terveysliikunnan annosteluun ja ravitsemusohjaukseen. Kouluttajina kurssilla on oppiaineen professorin lisäksi Suomen Urheiluopiston kouluttajat ja ravitsemuksen asiantuntijat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista kurssin luentoihin ja pienryhmäopetukseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Vuori I., Kujala U., Taimela. toim. Liikuntalääketiede, Kustannus Oy Duodecim.
  • Käypä hoito –suositukset.

Lisätietoja

Paikka: Suomen Urheiluopisto, Vierumäki.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C11-C12 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet