Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0371 Iäkäs potilas 2 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Matti Viitanen, Geriatria, Kliininen laitos, Professori Risto Huupponen, Kliininen farmakologia

Osaamistavoitteet

Luoda valmius iäkkään potilaan tutkimiseen, toiminnankyvyn ja kognitiivisen toiminnan arvioimiseen, hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekemiseen avohoidossa. Tuoda esille iäkkäiden sairauksien erityispiirteet sekä monisairaan potilaan hyvän hoidon toteuttaminen lääkehoito mukaan lukien. Sairauksien ja niihin liittyvän toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisyn ja laitoshoitoa välttävän toimintatavan oivaltaminen.

Osaamistavoitteet:
Perustiedot vanhenemisesta, kognitiivisten häiriöiden diagnostiikka, monisairaiden vanhusten hoidon ja lääkityksen erityispiirteet avohoidossa, kyky hoitaa iäkkäitä potilaita avohoidossa ja laitoksissa, ymmärtää ikääntymisen tuomat muutokset ja suhtautua sen mukaisesti iäkkään potilaan ongelmiin. Elämän loppuvaiheen hoitoon perehtyminen.

Sisältö

Vanheneminen biologisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Iäkkään potilaan tutkiminen, hoidon suunnittelu, kuntoutus ja seuranta avohoidossa. Iäkkäiden sairauksien erityispiirteet ja niiden vaikutus lääkehoitoon. Yleisimmät muistisairaudet ja niiden tutkiminen ja hoidon suunnittelu. Hoidon ja lääkityksen arviointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 17 t 0 t
Seminaari 15 t 0 t

Kliininen opetus 6 t.
Luennot geriatria 4 t ja kliininen farmakologia 2 t
Verkkokurssi 2t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Seminaarit, potilaan tutkiminen ja esittäminen.
Geriatrinen seminaarityö.
Tentti, jossa tenttivaatimuksena on kirjallisuus, ilmoitettu verkkomateriaali ja luennoilla käsitellyt asiat.
Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T, Sulkava R, Viitanen M. Geriatria, Kustannus Oy Duodecim 2010.
  • Erkinjuntti T, Rinne J, Soininen H. Muistihäiriöt ja dementia. Kustannus Oy Duodecim 2010, soveltuvin osin.
  • Käypähoito suositukset.
  • http://www.fimea.fi/laaketieto/laakehoitojen_arviointi/iakkaiden_laakityksen_tietokanta

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C11-C12 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet