Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0383 Lääkäri ja yhteiskunta 8 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Oikeuslääketiede: Professori Pekka Saukko Päihdelääketiede: Kliininen opettaja Antti Mikkonen Kliinisen työn hallinto ja johtaminen: Professori Risto Tuominen Työterveyshuolto: Professori Tuula Putus

Osaamistavoitteet

Oikeuslääketiede:

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmius selviytyä erityisesti yleislääkärin työssä esiin tulevista oikeuslääketieteellisistä ongelmista, perehdyttää lääkintälainsäädäntöön soveltuvin osin ja opettaa lääkärin ammattiin kuuluvat kuolemansyyn ja kuolemanluokan selvittämiseen liittyvät tehtävät, opettaa kuolintodistuksen ja muiden lääkintölaillisten
lääkärintodistusten sekä -lausuntojen kirjoittamisen edellytykset sekä niihin liittyvät keskeiset periaatteet. Opettaa opiskelijaa tunnistamaan tärkeimmät kuolemanjälkeisten muutosten ja muiden ulkoisten tekijöiden sekä väkivallan elimistössä aiheuttamat tyypilliset muutokset ja antaa käsitys mahdollisuuksista niiden ajoittamisesta kuolinajan arvioimiseksi tai vamman iän määrittämiseksi. Antaa opastusta oikeuslääketieteen erikoislääkärikonsultaatioiden aiheista, kliiniseen oikeuslääketieteeseen liittyvistä elävien henkilöiden tutkimuksista, perehdyttää oikeustoksikologiaan soveltuvin osin sekä antaa yleiskäsitys DNA-tutkimusten merkityksestä rikostutkinnassa ja yksilöntunnistuksessa.

Kurssin käytyään opiskelija tuntee Suomen oikeuslääkintä-järjestelmän ja lääkintölainsäädännön pääpiirteissään, tuntee kuoleman toteamista koskevat säädökset ja lääketieteellisen ja oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Tuntee kuolintodistusten kirjoittamista ja muita lääkintölaillisia todistuksia ja lääkärin lausuntoja koskevat säädökset ja periaatteet. Tuntee tavallisimpien luonnollisten äkkikuolemien syyt sekä eri tyyppisen ulkoisen väkivallan sekä oikeuslääketieteellisesti keskeisten myrkytysten elimistölle aiheuttamat muutokset sekä niiden merkityksen kuolemansyitä arvioitaessa. Tuntee keskeiset kliinisen oikeuslääketieteen tutkimuksia koskevat periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Päihdelääketiede:

Tavoitteina on antaa valmiudet tunnistaa ja hoitaa päihdeongelmia perusterveydenhuollossa, ymmärtää päihdehäiriöihin liittyvää moniongelmaisuutta, hahmottaa päihdepalvelujärjestelmää sekä tietää päihdeongelmien hoidossa huomioitavista lakiasetuksista.

Päihdelääketieteen de:kurssin suoritettuaan opiskelija tietää keskeiset tutkimus- ja hoitolinjaukset eri päihdeongelmien osalta sekä päihdehoitoon liittyvät lait ja asetukset. Opiskelija osaa tunnistaa päihdekäytön ja tutkia päihdeongelmaisen potilaan, toteuttaa päihderiippuvuuksien hoitoja perusterveydenhuollossa ja hahmottaa päihdeongelmiin liittyvää moniongelmaisuutta. Opiskelija ymmärtää: motivaation merkityksen päihdeongelmien hoidossa sekä päihderiippuvuuden luonnetta pitkäaikaissairautena

Kliinisen työn hallinto ja johtaminen:

Antaa opiskelijalle kokonaisvaltainen kuva suomalaisen terveydenhuollon rakenteesta ja toiminnasta. Perehdyttää opiskelijoita lääkärin työhön vaikuttaviin taustatekijöihin. Antaa opiskelijalle perustiedot terveydenhuollon moniammatillisen työryhmän johtamisesta.

Kurssin käytyään opiskelija tietää miten suomalainen terveydenhuolto järjestelmänä toimii, minkälaiset organisaatiot ja määräykset ohjaavat lääkärintoimen harjoittamista ja miten lääkäri pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä ja työyhteisöönsä. Opiskelija tutustuu terveydenhuollon moniammatillisen asiantuntijaorganisaation johtamisperusteisiin.

Työterveyshuolto:

Opiskelija oppii tuntemaan työterveyshuollon lähtökohdat, tavoitteet, toimintamuodot ja alan keskeisen sisällön.

Kurssin käytyään opiskelija tietää mihin työterveyshuollolla pyritään, miten työterveyshuollossa toimitaan ja miten toiminta nivoutuu muuhun terveydenhuoltoon. Lisäksi hän tuntee työn kuormittavuuden, työperäisten terveysriskien ja työkyvyn arvioimisen perusteet.

Sisältö

Oikeuslääketiede:
Oikeuslääkintälaitoksen organisaatio ja tehtävät, lainsäädäntö, oikeuslaitos ja poliisi, lääkärintodistukset ja -lausunnot, kuoleman toteaminen, ruumiin ulkotarkastus ja kuolinajan määrittäminen, kuolemansyyn selvittäminen, äkillinen, odottamaton luonnollinen kuolema, tapaturmaiset kuolemat, itsemurhat ja henkirikokset, ammattitautikuolemat, hoitokuolemat, epäselvät kuolemat, identifikaatio, DNA rikostutkinnassa ja yksilöntunnistuksessa, ulkoisen väkivallan aiheuttamat muutokset elimistössä, seksuaalirikokset ja niiden oikeuslääketieteellinen
tutkinta, oikeustoksikologia ja myrkytyskuolleisuus.

Päihdelääketiede:
Alkoholin riskikulutuksen tunnistus ja hoito, alkoholi-, bentsodiatsepiini- ja huumeriippuvuuksien psykososiaaliset ja lääkkeelliset hoidot, moniongelmaisen päihdepotilaan hoidon suunnitttelu, päihteet ja ajokyky, päihdepalvelujärjestelmä ja siihen liittyvä lainsäädäntö.
Päihdeongelma perhenäkökulmasta (C9/C10).

Kliinisen työn hallinto ja johtaminen:
Suomen terveydenhuollon toiminta. Terveydenhuollon työnjako. Taloudellisten ja poliittisten tekijöiden vaikutukset terveydenhuollon toimintaan. Lääkärin toiminnan sääntely Suomessa.
Moniammatillisen tiimin johtaminen terveydenhuollossa. Terveydenhuollon laadun arviointi.

Työterveyshuolto:
Työn ja terveyden välinen vuorovaikutus. Työikäisen väestön terveydenhuolto. Henkinen kuormitus työssä. Fyysinen kuormitus työssä. Biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten terveysriskien arviointi. Työhygieeniset mittaukset ja suositusarvot. Ammattitautisäädökset ja ammattitautiepäilyn selvittäminen. Lääkärin työolot ja lääkäreiden terveydentila.
Yhteisinä aihepiireinä:
Potilaan oikeudellinen asema, lääkärin oikeudellinen asema, lääkärin etiikka suhteessa lainsäädäntöön, tietosuoja, salassapitovelvollisuus, sekä muut terveydenhuollon oikeudelliset kysymykset.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Verkkojaksolla tietokone ja internet-yhteys.

Toteutustavat

Oikeuslääketiede:
Luennot 32 t. Omatoimista opiskelua.

Päihdelääketiede:
Päihdelääketieteen kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena: luennot (12 t), ryhmätapaaminen, jossa käsitellään omia potilastapauksia (2t), verkko-opetusjakso Moodle-oppimisympäristössä, jonka aikana opiskelija syventyy päihdelääketieteellisiin potilastapauksiin ml. verkkotehtäviin liittyvä omatoiminen opiskelu ja tiedonhaku (34t), potilastapausseminaari (3t). Yhden verkkotehtävän voi korvata tutustumiskäynnillä AA-kokoukseen.

Kliinisen työn hallinto ja johtaminen:
Seminaaritöiden perehdytys 2 t,luento terveydenhuollon johtamisesta 2t, seminaarit 12 t, ryhmätyöt 6 t, itsenäinen työskentely pienryhmissä 20 tuntia. Kliinisen työn hallinnon ja johtamisen seminaarit perustuvat opiskelijoiden pienryhmätöinä valmistelemiin esityksiin ja alustuksiin annetuista aiheista. Aihepiirit kattavat Suomen terveydenhuollon organisaatiot ja rakenteet, terveydenhuollon talouden, sekä yhteisenä aihepiirinä oikeuslääketieteen kanssa terveydenhuollon juridiikan ja päihdelääketieteen kanssa hoidon ja ehkäisytoiminnan organisoinnin sekä ja terveydenhuollon laadun.

Työterveyshuolto:
Luennot 15 t, työpaikkakäynti 4 t, omatoimista opiskelua.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi

Oikeuslääketieteen sekä työterveyshuollon yhteinen kirjallinen kuulustelu kurssin päätteeksi.
Päihdelääketieteen verkkojakson työskentely ja tapausten purkaminen ryhmätapaamisissa rinnastuvat tenttiin ja ne tulee suorittaa hyväksytysti, ei erillistä tenttiä. Kliinisen työn johtamisen ja hallinnon pienryhmässä tuotetun ja seminaarissa esitetyn materiaalin
arviointi.

Päihdelääketiede:
Ei erillistä tenttiä. Opettaja arvioi verkkotehtävät ja antaa niistä palautteen. Kaikki verkkotehtävät tulee suorittaa hyväksytysti. Hyväksytysti suoritetusta tehtävästä tulee ilmetä, että opiskelija hallitsee tehtävässä huomioonotettavat asiat riittävän laaja-alaisesti ja että opiskelija osaa käytännön työssään tutkia, neuvoa ja hoitaa päihdepotilaita. Oma tapaus-tehtävä tulee palauttaa ennen ryhmätapaamista ja muut verkkotehtävät ennen potilastapausseminaaaria. Läsnäolo on pakollinen kevään C9/C10 minisymposiumissa, C11-kurssilla ryhmätapaamisessa sekä palauteseminaarissa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttivaatimuksena luennoilla ja ryhmätöissä esille tulevat asiat. Oikeuslääketieteestä on olemassa suomenkielinen oppikirja, jonka painos on loppu, mutta jota on saatavissa kirjastoista ja lisäksi joitain kappaleita on lainattavana yliopiston oikeuslääketieteen laitoksella. Tätä voi käyttää täydentämään opetettavia asioita.

1. Kirjallisuus:

 • Antti Penttilä, Jorma Hirvonen, Pekka Saukko, Pekka J. Karhunen: Oikeuslääketiede, 1. painos, Kustannus Oy Duodecim 2000.
 • Salaspuro ym. (toim.) Päihdelääketiede. Duodecim 2000
 • Mäntyranta ym. (toim.): Terveyspalveluiden suunnittelu. Duodecim 2004, ss. 18-84, 260-312, 322-416.
 • Mari Antti-Poika, Kari-Pekka Martimo, Kaj Husman: Työterveyshuolto. Duodecim 2006, ss. 34-39, 205-218, 259-268.
 • Päihdelääketiede: Itsenäinen tiedonhaku, opettajan tarjoama verkkomateriaali, luennot.

Suositeltavat kirjat:

 • Seppä ym. (toim.) Alkoholiriippuvuus. Duodecim 2010. 224 s.
 • Salaspuro ym. (toim.) Päihdelääketiede (2. Painos) Duodecim 2003. 544 s.

2. Medica-portaali: Medica-portaalissa oleva tai ilmoitettu aiheeseen liittyvä aineisto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C11-C12 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet