Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0411 Kirurgia 7 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Matti Laato, Kliininen laitos.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
MEDI0131 Kirurgia

Osaamistavoitteet

C7- ja C12-lukukausien aikana opetettavien kirurgian kokonaisuuksien jälkeen opiskelijan on osattava keskeisimpien kirurgisten sairauksien diagnostiikka ja hoito. Lisäksi opiskelijan on ymmärrettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjako näiden sairauksien hoidossa.

Sisältö

Opetus jakaantuu teoriaopetukseen ja käytännön jaksoihin. Teoriaopetus annetaan seminaariopetuksena. Käytännön jaksoja on 9 ja ne ovat kestoltaan yhden viikon. Näistä käytännön jaksoista yksi on anestesiologialla, yksi Porissa ja yksi Vaasassa. Teoriaopetus toteutetaan koko kurssille yhtä aikaa seminaariopetuksena tai seminaarityyppisinä teemoina painottaen kunkin eri erikoisalan keskeisimpiä sairauksia/sairausryhmiä. Teemoihin liittyen opetuksessa voidaan ottaa esille aitoja potilastapauksia, jotka voivat olla opiskelijoiden käytännön jaksolla keräämiä potilastapauksia, yleislääketieteen tarjoamia potilastapauksia tai teemaopetuksesta vastaavan erikoisalan omia potilastapauksia. Käytännön jaksojen yhteydessä opiskelijat ovat etukäteen perehtyneet omien potilaidensa sairauksiin. Opetettavia sairauksia/ potilastapauksia käsitellään myös teoreettiselta pohjalta. Keskeisten sairauksien/sairausryhmien lisäksi voidaan opintokokonaisuuden puitteissa käsitellä myös sellaisia kirurgian sairauksia/aiheita, joita ei ole opetettu C7-lukukaudella, mutta joista jokaisen valmistuvan lääkärin tulee olla tietoinen.
Teoriaopetus:
Teoriaopetus toteutetaan erilaisina teemaopetus /seminaariopetusjaksoina.
Teoriajaksojen teema-aiheita:
1. Kirurgia
Teema-aiheet käsittelevät kirurgian eri erikoisalojen keskeisiä aiheita seuraavasti:
- akuutti vatsa sisältäen kirurgiset, gynekologiset, sisätautiset ja lastentautiset näkökohdat
- ongelmahaavat ja niiden hoito,
- ihokasvainten diagnostiikka ja hoitoperiaatteet
- monivammapotilas sisältäen keskeisimmät vammatyypit ja niiden diagnostiikan ja hoidon
- eturauhassyöpä diagnostiikka, leikkaushoito ja liitännäishoidot
- rintasyövän diagnostiikka, leikkaushoito ja liitännäishoidot
- ruuansulatuskanavan syövät sisältäen yleisimpien ruuansulatuskanavan syöpien diagnostiikan ja hoidon
Teemoja käsitellään sekä potilastapausten pohjalta että teoriassa yleislääkärin kannalta.
Käsiteltävät potilastapaukset voivat olla peräisin opiskelijoilta itseltään edeltävältä käytännön jaksolta, yleislääketieteeltä ja/tai teemaopetuksesta vastaavalta kirurgian erikoisalalta.

Käytännön jaksot:
- Viikon mittainen opetuspoliklinikkajakso sekä TYKS:n kantasairaalassa että Satakunnan keskussairaalassa Porissa.
- Viikon mittainen erikoispoliklinikkajakso TYKSin tai mahdollisesti Satakunnan keskussairaalan tai Vaasan keskussairaalan jollakin erikoispoliklinikalla, jossa perehdytään ja osallistutaan kyseisen poliklinikan toimintaan soveltuvin osin.
- Viikon mittainen osastojakso thorax- ja verisuonikirurgisella, urologisella ja plastiikkakirurgisella osastolla
- Kaksi viikon mittaista jaksoa gastroenterologisen kirurgian osastoilla TYKSissä ja Vaasassa
Lisäksi järjestetään viikon jaksot ortopedisella osastolla ja anestesiologialla

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kirurgian C7 –kurssin hyväksytysti suorittaminen on edellytys C12 kurssin kirurgian opintoihin
osallistumiselle.

Toteutustavat

- teemaopetus (teoria ja sen soveltaminen käytäntöön) 40 t:
- käytännön opetus 85 t (erikoispoliklinikka 20 tuntia, opetuspoliklinikka 15 tuntia, osastoopetus 40 tuntia, Porin/Vaasan opetus 40 tuntia)
- omatoiminen opiskelu ja tentti 20 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Käytännön suorituskortti, johon opiskelija saa merkinnät hyväksytysti suoritetuista kliinisistä toimenpiteistä ja palveluista. Käytännön potilastentti. Opiskelija saa tutkittavakseen potilaan, jonka hän esittää opetustilanteessa ryhmälle. Kirurgian opintojaksosta järjestetään oma lopputentti, josta muodostuu opintojakson arvosana. Kaikki tenttikysymykset tulee suorittaa hyväksytysti (> 0.75 pistettä). Lopputenttiin osallistumisen edellytys on, että kaikki kirurgian kliininen palvelu ja käytännön potilastentti ovat suoritetut.
Opintojakson lopuksi tehdään palautekysely jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suositeltavaa oheiskirjallisuutta:

 • Roberts PJ, Alhava E, Höckerstedt K, Kivilaakso E. Kirurgia. Duodecim, viimeisin painos.
 • Elonen Erkki, Mäkijärvi Markku, Vuoristo Matti: Akuuttihoito-opas. Duodecim, viimeisin painos.
 • Huovinen Pentti, Meri Seppo, Peltola Heikki, Vaara Martti, Vaheri Antti, Valtonen Ville: Mikrobiologia ja infektiosairaudet, Kirja 2. Duodecim, viimeisin painos.
 • Höckerstedt K, Färkkilä M, Kivilaakso E, Pikkarainen P: Gastroenterologia ja hepatologia. Duodecim, viimeisin painos
 • Urologia. Duodecim, viimeisin painos.
 • Ilanne-Parikka Pirjo, Kangas Tero, Kaprio Eero A, Rönnemaa Tapani: Diabetes. Duodecim, viimeisin painos
 • Kunnamo Ilkka ym.: Lääkärin käsikirja. Duodecim, viimeisin painos
 • Välimäki M, Sane T, Dunkel L: Endokrinologia. Duodecim, viimeisin painos.

Lisätietoja

Vastuuopettajat:

Professori Peter Roberts, Kirurgia, Kliininen laitos.
Professori Juha Grönroos, Kirurgia, Kliininen laitos.
Kliininen opettaja Saila Kauhanen, Kirurgia, Kliininen laitos.
Kliininen opettaja Esko Veräjänkorva, Kirurgia, Kliininen laitos.
Kliininen opettaja Jarmo Gunn, Kirurgia, Kliininen laitos.

Vaasan keskussairaalassa ruotsin asema opetuskielenä korostuu.
EU:n alueen yliopistollisissa sairaaloissa on mahdollisuus suorittaa kirurgian kurssista osia
erikseen sovittavilla tavoilla.
Opiskelijoilla on myös mahdollisuus tutustua ulkomaisiin kirurgiasta kiinnostuneisiin opiskelijoihin
osastotyöskentelyn aikana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C11-C12 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet