Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » Biotieteet
FALL3030 Farmakologia 9 op
Vastuutaho
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Vastuuhenkilö
Professori Mika Scheinin (mscheinin@utu.fi) ja yliopisto-opettaja Jonne Laurila (jomila@utu.fi), Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Biolääketieteen laitos.
Edeltävät opinnot
Terbion LuK -tutkinnon 1. vuosikurssin opinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksyttävästi suorittaneen tulee hallita farmakokinetiikan ja -dynamiikan perusteet, tuntea tärkeimpien lääkeaineiden käyttäytyminen elimistössä sekä niiden vaikutukset, vaikutusmekanismit ja sivuvaikutukset. Opiskelijoille annetaan perustiedot lääkkeiden turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä.

Sisältö

Yleisfarmakologia
- lääkeannos
- farmakodynamiikan ja -kinetiikan keskeiset käsitteet
- lääkemetabolia
- lääkevaikutuksia välittävät reseptorit ja niiden toiminta
- toksikologia lääkeaineiden kehityksessä
- lääkeaineiden toksisuuden arviointi
- yksilöiden väliset erot lääkevasteissa ja farmakokinetiikassa
- lääkkeiden turvallinen käyttö
Perifeerisen hermoston farmakologia
Keskushermoston farmakologia
Mikrobilääkkeiden ja solunsalpaajien vaikutusmekanismit
Verenkierto- ja hengityselimistön sekä ruoansulatuskanavan farmakologia
Aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 66 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t

Luennot 66 tuntia. Seminaarit/ryhmätyöt 10 tuntia. Omatoimista opiskelua.
Opiskelijan tulee hallita farmakodynamiikan ja -kinetiikan peruskäsitteet ja kyetä soveltamaan niitä yksittäisiin lääkkeisiin tai lääkeaineryhmiin. Hänen tulee tuntea tärkeimpien lääkkeiden ja lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit, hoidollisen käytön perusteet sekä lääkkeisiin liittyvät haittavaikutukset. Opiskelijan tulee omaksua perustiedot lääkkeiden oikeasta, turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Välitentit: 1) yleisfarmakologia ja perifeerinen hermosto, 2) keskushermosto, 3) verenkierto, hengitys ja aineenvaihdunta. Lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Numerolla 0-5. Loppukuulustelu opintojakson päätteeksi. Loppukuulusteluun osallistumisen edellytyksenä on pakollisten ryhmätöiden ja opintojakson kahden välitentin hyväksytty suorittaminen. Opintokokonaisuuden loppuarvosana määräytyy loppukuulustelun tuloksen perusteella. Välitenttien tulokset eivät vaikuta loppuarvosanaan. Lisätiedot

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennoilla ja ryhmäopetuksessa käsitellyt asiat.

2. Moodlessa jaettu opintokokonaisuuteen liittyvä aineisto.

3. Kirjallisuus (oppikirjoista vaadittavat alueet ilmoitetaan kurssin alussa jaettavassa kurssimonisteessa)

Koulu M - Mervaala E: Farmakologia ja toksikologia, 9. painos, Medicina 2013, tai

Pelkonen O - Ruskoaho H: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, 4. painos, Duodecim 2014, tai

Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ: Rang & Dale’s Pharmacology, 7. painos, Churchill Livingstone 2011

Lisätietoja

Opintokokonaisuuteen sisältyy kansainvälinen näkökulma läpäisyperiaatteella. Ryhmäopetukseen kootaan yksi englanninkielinen ryhmä, jos opiskelijoilla on siihen on tarvetta ja halukkuutta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Biolääketieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development