Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI5010 Molekulaarisen kasvibiologian syventävä kurssi 1 3 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia

Yleiskuvaus

Syventäväksi kurssiksi voi valita eri aihepiirejä käsitteleviä kursseja vuosittaisesta molekulaarisen kasvibiologian opetustarjonnasta. Kursseilla, jotka toteutetaan vuosittain/joka toinen vuosi, on oma opintojaksokoodinsa (katso valinnaiset pääaineen syventävät kurssit). Opintojaksoon hyväksytään myös muissa yliopistoissa tai ulkomailla järjestettäviä kursseja, jotka on sovittava etukäteen vastuuprofessorin kanssa.

Osaamistavoitteet

Saavuttaa valmius itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön käyttäen moderneja laboratoriomenetelmiä sekä kyky etsiä, omaksua, arvioida ja tuottaa tieteellistä tekstiä.

Sisältö

Järjestettävät kurssit liittyvät läheisesti molekulaarisen kasvibiologian tutkimusryhmien tutkimukseen ja niiden tarkoituksena on tutustua uusimpiin tutkimustuloksiin ja menetelmiin tietyllä erikoisalalla. Opintokokonaisuudet koostuvat luennoista, seminaareista ja/tai harjoitustöistä. Järjestettävät kurssit liittyvät esim. fotosynteesiin, bioenergiaan, kasvien ja syanobakteerien ympäristöön sopeutumisen molekyylitason mekanismeihin, geenin säätelyn mekanismeihin, kasvi/mikrobi vuorovaikutussuhteisiin, erikoismenetelmiin (esim. genomiikka ja proteimiikka) sekä bioinformatiikkaan. Erityinen painopiste on moderneissa laboratoriomenetelmissä.

Toteutustavat

Opintokokonaisuuden muodostavat vuosittain vaihtelevat erikoiskurssit, jotka koostuvat luennoista, seminaareista ja/tai harjoitustöistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti tai kirjallinen/suullinen esitys tai harjoitustyöselostus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Ylemmän tutkinto-ohjelman 1. tai 2. vuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet