Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
JO029001 LtoJO5 Organisaatio, rakenteet ja toimintaympäristö 3 ECTS
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Maija Vähämäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositus on, että perusopintokokonaisuuden muista opintojaksoista on suoritettu ainakin 10 op.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää organisaatioita rakenteellisina ja sosiaalisina kokonaisuuksina. Opiskelija ymmärtää organisaatioita myös toimintaympäristönsä osana ja tuntee niiden välisen suhteen peruskäsitteistöä. Hän pystyy tulkitsemaan oppimiensa käsitteiden avulla eri tasoilla ilmeneviä organisatorisia ja yritystoiminnan ilmiöitä.

Sisältö

Kirjallisuuden, luentojen ja yritysesimerkkien avulla opiskelija oppii havainnoimaan ja tulkitsemaan yritysten toiminnallisia ratkaisuja, toimialojen kehitystä ja organisaatioiden ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Luento-opetus sisältää harjoitustyön

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

  1. Daft, Murphy & Willmott (2010) Organization Theory and Design, luvut 1-6, 13.
  2. HATCH, MARY JO with CUNLIFFE, ANN, Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives, 3rd edition. Oxford University 2006 tai 2012, luvut 1-4, 8.
  3. opettajan erikseen osoittama materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science