Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA039013 LtoMA9.1 Palvelujen markkinointi 3 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Helena Rusanen (helena.rusanen@utu.fi)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää palvelujen merkityksen liiketoiminnan osana, tuntee palvelujen markkinoinnin keskeiset käsitteet sekä tunnistaa oman alansa asiantuntijuuden markkinointiin liittyviä erityispiirteitä.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään palveluliiketoiminnan erityiskysymyksiin ja tarkastellaan palveluja yrityksen tuotteena, kilpailukeinona sekä arvonluonnin näkökulmana. Jaksossa käsitellään palveluiden ominaisuuksia sekä markkinoinnillisia haasteita ja niiden ratkaisukeinoja sekä palveluntuottajan että asiakkaan näkökulmasta.

Toteutustavat

Työpaja- ja verkkotyöskentely 12 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Työpaja- ja verkkotyöskentely 12 h + harjoitustyö.

1. Harjoitustyö, jossa opiskelija tarkastelee omaan alaansa liittyvää palvelua markkinoinnin näkökulmasta (50% kokonaisarvosanasta)
2. Osallistuminen työpaja- ja verkkotyöskentelyyn (50% kokonaisarvosanasta).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Grönroos Christian, Palvelujen johtaminen ja markkinointi, Porvoo, WSOY 2009.
  2. Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet