Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAPA0638 TMPG Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Kaupan ja palveluiden maisteriohjelma
Vastuuhenkilö
Heli Marjanen ja Kaisa Saastamoinen
Edeltävät opinnot
Tutkielmatyöskentelyn aloittamisen edellytyksenä on vähintään 30 op:n laajuiset yliopistotasoiset suoritukset pääaineessa (mukaan lukien kandidaatintutkielma, mikäli se kuuluu opiskelijalta vaadittaviin täydennysopintoihin).

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielma on kauppatieteiden maisterin tutkinnon lopputyö. Tutkielmatyöskentelyssä opiskelija tekee itsenäisesti tieteellisen tutkimuksen, ts. muodostaa tutkimusongelman, laatii teoreettisen viitekehyksen sekä kerää ja analysoi aineiston viitekehyksen ja tutkimuskysymyksen näkökulmasta relevantein metodein. Pro gradu -työskentely kehittää opiskelijan kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan, tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen sekä aiemmin tuotetun tiedon erittelyyn ja arviointiin. Olennainen osa pro gradu -työskentelyä on tieteellisten argumentointi- ja keskustelutaitojen kehittäminen.

Sisältö

Pro gradu -työskentely kestää kaksi lukukautta. Ensimmäisen lukukauden aikana keskitytään tutkimuksen ongelmanasetteluun ja teoreettisen viitekehyksen laatimiseen. Toisen lukukauden aikana kerätään ja analysoidaan tutkimusaineisto (primaari tai sekundaari) ja raportoidaan tulokset. Kahden ensimmäisen periodin aikana opiskelijan tulee esittää tutkimussuunnitelma ja ensimmäinen väliraportti, toinen väliraportti esitetään kolmannella ja neljännellä periodilla. Tavoitteena on, että tutkielmatyöskentelyn päättyessä tutkielma on valmis tai sellaisessa vaiheessa, että opiskelijalla on valmiudet tehdä se itsenäisesti loppuun.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

1) Tutkielmatyöskentely (2 vt)
2) Pro gradu -työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen sekä tekijänoikeuskoulutukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe.
3) Tutkielmatyöskentely edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista tutkielmaryhmän tapaamisiin, joita on pääsääntöisesti viikoittain. Opiskelija voi ainoastaan poikkeustapauksessa olla poissa tutkielmaistunnosta. Mahdolliset poissaolot on korvattava tutkielmaryhmän ohjaajien kanssa erikseen sovittavalla tavalla.
Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kaikkien opiskelijoiden on kirjoitettava osana pro gradu -työskentelyä kypsyysnäyte (painoton), josta tarkastetaan sekä kieliasu että asiasisältö.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriohjelman 2. lukuvuosi. Tutkielmatyöskentelyn voi aloittaa joko syys- tai kevätlukukauden alussa. Keväällä 2016 alkavaan pro gradu -ryhmään ilmoittaudutaan sähköisen kurssijärjestelmän kautta 5.-18.10.2015 ja syksyllä 2016 alkavaan ryhmään 8.-21.2.2016.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkielmantekijöille suositellaan oheislukemistona:

VEAL, A. J., Research methods for leisure and tourism: a practical guide. 4th ed., Harlow, Pearson Education Limited.

Lisätietoja

Pro gradu -ryhmiin otetaan enintään 12 opiskelijaa/ryhmä.

Ilmoittautumisen yhteydessä Kaisa Saastamoiselle (kaisa.saastamoinen@utu.fi) työsuunnitelma, josta ilmenevät jo suoritetut opinnot, pro gradu -työskentelyn kanssa samanaikaisesti suoritettaviksi suunnitellut kurssit sekä pro gradu -työskentelylle varattu tehokas työaika. Mikäli ilmoittautuneita on yli 12, osallistujat valitaan aiempien opintojen ja työsuunnitelman perusteella.

Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Jakson voivat suorittaa vain Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman opiskelijat.

Opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa englanniksi, suositellaan vahvasti EN10 Academic Writing -opintojakson suorittamista samanaikaisesti pro gradu -työskentelyn edetessä (ks. tarkemmin EN10 opintojaksokuvaus).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Vastuullinen liiketoiminta
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
Yleistieteelliset opinnot