Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM063040 TMS41 Liikepaikkasuunnittelun käytännön menetelmät 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Heli Marjanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
TM062060 TM41/MA16 "Johdatus vähittäiskauppaan" tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää liikepaikkasuunnittelun merkityksen osana yrityksen strategista suunnittelua, on selvillä taustalla olevista teorioista ja käytettävissä olevista menetelmistä sekä kykenee itsenäisesti hyödyntämään näitä menetelmiä sekä käytännön yritystoiminnassa että akateemisessa tutkimuksessa.

Sisältö

Opintojakso rakentuu yhteistyössä liike-elämän kanssa tehtävien case-harjoitusten ympärille. Kevään ensimmäisellä periodilla rakennetaan tehtävien ratkaisemisessa tarvittavaa teoriapohjaa (luennot ja kirjallisuus), toisella periodilla toteutetaan liikepaikkasuunnitteluun läheisesti kytkeytyvä case-harjoitus/harjoituksia yhteistyössä alan toimijoiden kanssa (tilanneanalyysi ja kehittämissuunnitelma). Tarkastelu tapahtuu liikkeenjohdon näkökulmasta, pääpaino on käytännön sovellutuksissa. (ks. lisätiedot kurssin kotisivulta)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk
Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi. Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2015-2016.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Guy, Clifford, Planning for retail development a critical view of the British experience 2006.
 2. Birkin, Mark; Clarke, Graham; Clarke, Martin, Retail geography and intelligent network planning, Chichester, Wiley 2002.
 3. Brown, Stephen, Retail location: A Micro-scale Perspective. Aldershot, Avebury 1992.
 4. Rogers, David, Retail location analysis in practice. Harlow, Longman 1992.
 5. Coleman, Peter, Shopping environments. Evolution, planning and design 2006
 6. Gibbs, Robert J.: Principles of Urban retail. Planning and development. Wiley 2012.
 7. Luennoilla jaettava materiaali (artikkelit)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Vaihtoehtoiset opinnot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valinnaiset opinnot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet