Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAPA3001 MAS41/TMS44/TSS31 Kaupan tutkimus 6 op
Vastuutaho
Kaupan ja palveluiden maisteriohjelma
Vastuuhenkilö
Kaisa Saastamoinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X
2015–2016 X X X
Edeltävät opinnot
Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että seuraavat opintojaksot on suoritettu 1) TKMSY Tilastollinen päättely tai TKMY3 Tilastollisen päättelyn perusteet (lv. 2013-2014 lähtien) sekä 2) Pääaineen pakollisiin opintoihin kuuluvat metodiopinnot. Kvalitatiivisia menetelmiä soveltavaan moduuliin osallistumisen edellytyksenä on, että opintojakso YSM on suoritettu tai parhaillaan suoritettavana, mikäli se kuuluu opiskelijan tutkintorakenteeseen. Opiskelijat, joiden opinto-ohjelmaan ei kuulu kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien kurssia, perehtyvät etukäteen kvalitatiivisia menetelmiä käsittelevään teokseen luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä hahmottaa kaupan ja palvelujen ajankohtaisia tutkimusongelmia eri tieteenalojen näkökulmista Tähän liittyy olennaisena osana kyky soveltaa monipuolisesti sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä erityyppisten tutkimusaineistojen analysointiin ja erilaisten tutkimusongelmien ratkaisemiseen sekä kyetä raportoimaan tutkimuksensa tulokset helposti ymmärrettävässä ja hyödynnettävässä muodossa.

Sisältö

Opintojakso koostuu kolmesta periodin mittaisesta moduulista. Moduuleista vähintään yhdessä sovelletaan kvalitatiivisia menetelmiä. Kunkin tutkimusongelman yhteydessä esitellään aluksi relevantit teoreettiset lähestymistavat sekä ohjeistetaan opiskelijat aihepiirin keskeisen kirjallisuuden lukemiseen. Opiskelijaryhmät esittävät ratkaisut tutkimusongelmiin raportin muodossa, jonka tulee sisältää kirjallisuuskatsaus, ongelmanasettelu, metodit, keskeiset tutkimustulokset sekä johtopäätökset. Raportit esitetään moduulin lopussa purkuseminaarissa. Parhaat raportit pyritään julkaisemaan esimerkkikoosteina korkeakoulu Keskusteluja ja raportteja -sarjassa..

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely

Tutkimusaiheiden johdantoluennot kunkin periodin alussa ja purkuseminaari periodin lopussa. Opiskelussa keskeisessä roolissa on opiskelijoiden oma aktiivinen työskentely pienissä tutkimusryhmissä. Itsenäistä työskentelyä täydentävät luennot, kirjallisuus sekä ongelmaklinikka.

Lukuvuonna 2015-16:
2015 sl-1 periodi: kvalitatiivinen moduuli (Räikkönen)
2015 sl-2 periodi: kvantitatiivinen moduuli (Saarinen)
2016 kl-4 periodi: kvalitatiivinen moduuli (Saastamoinen)

Lukuvuonna 2014-15:
2014 sl-1 periodi: kvalitatiivinen moduuli (netnografia) (Mesiranta)
2014 sl-2 periodi: kvantitatiivinen moduuli (Sarpila)
2015 kl-4 periodi: kvalitatiivinen moduuli (Saastamoinen)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista julkaisukelpoisen tutkimusraportin laadintaan pienryhmissä kunkin moduulin aikana. Opintojakson aikana laaditaan yhteensä 3 raporttia/ryhmä luennoitsijoiden ohjeiden mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriohjelman 1. lukuvuoden kl IV - 2. lukuvuoden sl I-II. Opiskelija voi aloittaa opintojakson suorittamisen haluamastaan moduulista ja suorittaa moduulit haluamassaan järjestyksessä (ks. edeltävät opinnot).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Kuhunkin aihepiiriin liittyviä tieteellisiä artikkeleita luennoitsijoiden ohjeiden mukaisesti.
  2. Eriksson, Päivi; Kovalainen, Anne, Qualitative methods in business research, London, Sage, 2008 (tai muu vastaava teos) luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja

Opintojakso on pakollinen kaikille Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojakson voivat suorittaa vain Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman opiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Vastuullinen liiketoiminta
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
Yleistieteelliset opinnot