Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ093800 TJPG Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Reima Suomi, Matti Mäntymäki, Antti Tuomisto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielma on syventävien opintojen päätösvaihe, jolla syvennetään ja laajennetaan niitä tieteellisiä valmiuksia, joita hankittiin kandidaatintutkielman laadinnan yhteydessä. Pro gradu -tutkielman suoritettuaan opiskelija osaa valita ja muotoilla tutkimusongelman sekä laatia tutkimussuunnitelman oman tutkimuksensa toteutusta varten. Hän osaa kartoittaa ja kuvata tutkimusongelmaan liittyvän aiemman tutkimuksen sekä valita tutkimusongelmaan sopivan tutkimusmenetelmän. Hän hallitsee kyseisen menetelmän käytön periaatteet sekä osaa soveltaa kyseistä menetelmää tutkimusaineiston keräämiseen ja aineiston analysointiin ja raportointiin. Hän kykenee myös valitsemaan aineistostaan keskeisimmät tulokset sekä kommunikoimaan nämä tulokset sekä kirjallisesti että suullisesti. Seminaarityöskentelyyn osallistumisen kautta opiskelija osaa myös arvioida toisten opiskelijoiden tekemiä tutkimuksia kriittisesti.

Sisältö

Pro gradu -tutkielmassa perehdytään aihealueen kirjallisuuteen sekä tutkimustyön suorittamisen periaatteisiin, ja se sisältää usein myös empiirisen osuuden. Pro gradu -tutkielmatyöskentely kestää pääsääntöisesti kaksi lukukautta. Tutkielman teon voi kuitenkin aloittaa myös kesken lukukauden. Pro gradu
-tutkielma voi olla jatkoa kandidaatin tutkielmalle. Pro gradu -seminaariryhmän toimintatavoista ja aikatauluista tiedotetaan tarkemmin tutkielmaryhmän Moodle-alueella (Moodle2).

Toteutustavat

Ympäri vuoden tapahtuva ohjaus henkilökohtaisen
ohjaajan/ohjaajien valvonnassa. Aktiivinen osallistuminen
tutkielmaryhmään sekä Pro gradu -tutkielman laatiminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi

TJ093800 TJPG Pro gradu -tutkielma, 30 op.
TJ093801 TJPG Kypsyyskoe (tietojärjestelmätiede),(painoton).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Keväällä 2016 alkaviin ryhmiin ilmoittaudutaan 5.-18.10.2015 ja
syksyllä 2016 alkaviin ryhmiin 8.-21.2.2016. Jakson voivat suorittaa vain tietojärjestelmätieteen pääaineopiskelijat.
Huom! Pro gradu -työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe.

Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Obligatory courses (MDP in Global IT Management)
Turun kauppakorkeakoulu
Obligatory courses (MDP in Global IT Management)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Tietojärjestelmätiede)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos