Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012011 LR05 Rahoituksen jatkokurssi 5 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Lukuvuonna 2015-16: Mika Hannula, lukuvuonna 2014-15: Mika Vaihekoski
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Erittäin suositeltavaa on, että opintojaksot LR03 ja TKMY2 on suoritettu. Lisäksi suositellaan TKMY3:n suorittamista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt osaamistaan rahoitusalan teorioiden ja käytänteiden osalta. Hän osaa soveltaa teorioita rahoitukseen liittyvien käytännön tilanteiden ja kysymysten ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen. Lisäksi hän ymmärtää rahoituksen merkityksen yhteiskunnalle, sijoittajille sekä yrityksille sekä on tietoinen rahoituksen historiasta.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat rahoitusmarkkinoiden toiminta ja osapuolet, rahoitusinstrumentit, hyöty- ja portfolioteoria, arvopaperien hinnoittelumallit, markkinoiden tehokkuus sekä yritysrahoituksen keskeiset kysymykset. Lisäksi perehdytään alan tutkimusmenetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Luennot 28 t (Hannula) ja harjoituskurssi 14 t (Hannula).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen harjoituksiin sekä kirjallinen kuulustelu (luennot, harjoitukset ja kirjallisuus).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. PILBEAM, KEITH, Finance & Financial Markets. 3. painos. UK, Palgrave Macmillan 2010.
2. WELCH, IVO, Corporate Finance. An Introduction. Pearson Education 2009. Luvut 10–14, 17–18 ja 21–26.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Kurssimoniste ja muu luennoitsijan jakama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos