Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YH000018 TEVY Yrityselämään! - Liiketoiminta ja projektityöskentely 9 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Lukuvuonna 2015-2016: Katariina Heikkilä (A-osa) ja Valtteri Kaartemo (B-osa); lukuvuonna 2014-2015: Vesa Hautala (A-osa) ja Valtteri Kaartemo (B-osa)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelijalla on suullisen ja kirjallisen raportoinnin, esiintymisen, vuorovaikutuksen, tiimityön ja projektinhallinnan perustaidot. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee informaatiolukutaidon ja taitavan opiskelun perusteet. (A-osa)
Hänellä on myös ymmärrys strategisesta ja operatiivisesta päätöksenteosta sekä sisäisen ja ulkoisen laskennan tunnuslukujen ja toimintaympäristöä koskevan informaation käytöstä päätöksenteon pohjana. (B-osa)

Sisältö

Opintojaksolla integroidaan ja sovelletaan käytäntöön muiden opintojaksojen teoreettisia tietoja sekä tehdään paikallisen yrityksen toimeksiannosta yritystoiminnan kehittämisen projektityö. Opintojakso sisältää yhteisluentoja, case-tehtäviä, informaatiolukutaidon harjoitustehtävän, projektityön ja yrityspelin. Toiminnallisten tehtävien avulla opiskelijat harjaantuvat yrityselämässä tarvittaviin analyysi- ja vuorovaikutustaitoihin.

Toteutustavat

Yhteisluennot, ryhmäpalaverit (I-II aallon ryhmät), tiimikohtaiset ohjauspalaverit, tiedonhaun opastus, yrityskäynti ja yrityspeli, syyslukukaudella 21 t ja kevätlukukaudella 22 t.

Opintojaksolla toimitaan opiskelijoiden muodostamissa tiimeissä. Tiimin jokaisen jäsenen aktiivinen panos harjoitustöissä ja ryhmäkokoontumisissa on välttämätöntä oppimisen ja kurssin hyväksyttävän suorituksen kannalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

A-osa: Henkilökohtaiset valmiudet ja projektityö I-IV periodi (30 t) YH000019, 7 op.
Tiimikohtainen arvosana (0-5) muodostuu seuraavasti: case-tehtävät 30 % ja projektityö 70 %. Vapaaehtoisesta abimarkkinointikäynnistä saa hyvitystä arvosanaan. Tiimit myös arvioivat itse työskentelyään opintojakson lopulla palautettavassa oppimisraportissa.
B-osa: Leka-yrityspeli, IV periodi (14 t) YH000020, 2 op.
Päätöksentekoharjoitukset ryhmissä. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista.
Kevään peliin ilmoittaudutaan helmikuussa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tehtäväkohtaiset materiaalit Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Vastuullinen liiketoiminta
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
Yleistieteelliset opinnot