Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1005 Kilpailuoikeus 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Dosentti Antti Aine
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakollisia edeltäviä opintojaksoja ovat kauppaoikeus sekä eurooppaoikeus tai velvoiteoikeus.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään Suomen ja EU:n kilpailuoikeuteen. Opintojaksolla pyritään myös antamaan valmiuksia käytännön tilanteissa toimimiseen. Tavoitteena on, että opiskelija oppii hahmottamaan kilpailuoikeudellisen sääntelyn ominaispiirteet ja analysoimaan tähän aihepiiriin liittyviä ongelmia.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään tiettyihin keskeisiin ja ajankohtaisiin alueisiin, joita ovat muun muassa:
-Kartelleja ja määräävää markkina-asemaa koskeva kilpailuoikeudellinen sääntely
-EU:n kilpailuoikeuden ja kansallisen kilpailuoikeuden välinen suhde
-Kilpailuoikeuden ja taloustieteen rajapinnat
-Yrityskauppavalvonta
-Kilpailijoiden välinen yhteistyö

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 35 t 0 t
Ryhmäopetus 15 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Läsnäolo (75 %) oikeustapausseminaarissa on opintojakson läpäisyn edellytys. Seminaarikirjoituksen laajuus 15-20 sivua.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Oikeustapauskommentin tai muun alustuksen valmistamisesta, opponoinnista ja oikeustapausseminaarista saadut pisteet (enimmäispistemäärä 20) lasketaan yhteen kirjallisen kuulustelun tulosten (enimmäispistemäärä 50) kanssa loppuarvosanaa määriteltäessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Kuoppamäki, Markkinavoiman sääntely EY:n ja Suomen kilpailuoikeudessa, 2003, s. 93 – 206, 435 – 487 ja 747 - 1046

Aine, Antti: Kilpailu ja sopimus, 2011, s. 37 - 440 

Aalto-Setälä – Aine – Lehto – Parikka – Petäjäniemi-Björklund – Stenborg – Virtanen: Kilpailulait ja laki julkisista hankinnoista, 2008 (tai uudempi painos), s. 311 – 424 (yrityskauppavalvonnan prosessuaaliset säännöt ja yrityskauppojen arviointi)

Aine, Antti: Kilpailuoikeudellinen pätemättömyys, 2013, s. 135-240 ja 279-319

EU:n kilpailuoikeuden soveltamisasetukseen 1/2003 liittyvät komission tiedonannot ja suuntaviivat (SEUT 101(3) artiklan tulkinta, kantelut, ohjekirjeet, kilpailuviranomaisista muodostuvan verkon toiminta, kauppavaikutus, yhteistyö kansallisten tuomioistuimien kanssa) Komission suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista sekä komission suuntaviivat SEUT 101(3) kohdan soveltamisesta horisontaalista yhteistyötä koskeviin sopimuksiin

Kurssilla jaettava ja opiskelijoiden itse hankkima myöhemmin määriteltävä muu materiaali (n.150 s. käsittäen mm. EU-asetuksia, artikkeleita kausijulkaisuista ja oikeustapauksia)

Lisätietoja

AJANKOHTA: II periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa palautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto