Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1004 Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Perhe- ja jäämistöoikeuden professori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä yleiskuva aviovarallisuus- ja jäämistöoikeudellisesta sääntelystä, käytännön ratkaisutoimintaa ohjaavista periaatteista sekä erityisesti ositukseen, perinnönjakoon ja testamenttiin liittyvistä yleisimmistä ongelmista. Kurssilla perehdytään myös Suomen kansainvälis-perheoikeudelliseen sääntelyyn ja niihin apuvälineisiin, joita lakimiehellä on käytössään kansainvälisessä avioero- ja perintöasiassa.

Sisältö

Kurssin osa-alueita ovat:
- Aviovarallisuusjärjestelmän rakenne ja funktiot
- Ositus
- Jäämistösuunnittelu ja testamentti
- Pesänselvitys ja perinnönjako
- Perintöverotus
-Toimivalta- ja lainvalintakysymykset kansainvälisissä asioissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Seminaari

Kirjallisten seminaaritöiden käsittely (n. 1 tunti opiskelijaa kohden) pienryhmäopetuksena.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
  • ruotsiksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Suoritus määräytyy tentin, seminaariesityksen ja kirjallisen seminaarityön perusteella. Suullinen seminaariesitys arvioidaan asteikolla hylätty - hyväksytty. Kirjallisen seminaarityön maksimipistemäärä on 40. Tentin maksimipistemäärä on 40. Kokonaisarvosana muodostuu tentin (50 %) ja kirjallisen seminaarityön (50 %) yhteispistemäärästä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodle 2:ssa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Aarnio, Aulis - Kangas, Urpo: Suomen jäämistöoikeus I - Perintöoikeus. Talentum, Helsinki 2009 (oikeustapaukset vain kursorisesti) tai vaihtoehtoisesti

Aarnio, Aulis - Kangas, Urpo: Suomen jäämistöoikeus II - Testamenttioikeus. Talentum, Helsinki 2008 (oikeustapaukset vain kursorisesti).

Lisäksi:

Helin, Markku: Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus.Talentum Helsinki 2013 s.1 – 138 ja 216 – 272 sekä 601 - 695

Kolehmainen, Antti – Räbina, Timo: Jäämistösuunnittelu.Helsinki 2012

Lisätietoja

AJANKOHTA: III periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 22 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa palautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto