Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1081 Immateriaalioikeus-wiki 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Tuomas Mylly, tohtorikoulutettava Jussi Päivärinne
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakollisina edeltävinä opintoina lisäksi jokin seuraavista: TLS_1004 Comparative European Constitutionalism TLS_1018 Regulating Europe: Balancing Law and Politics TLS_1015 Information and Internet Law in Europe and Beyond TLS_0067 Introduction to International Intellectual Property Law TLS_0069 Foundations of European Intellectual Property Law TLS_1020 United States Intellectual Property Law in a World Perspective tai vastaava esimerkiksi opiskelijavaihdossa suoritettu immateriaalioikeuden opintojakso Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittaneella opiskelijalla on hyvä yleiskuva immateriaalioikeudesta ja sen kytköksistä erityisesti kilpailuoikeuteen, perusoikeuksiin, rikos- ja prosessioikeuteen sekä eurooppa- ja kansainväliseen oikeuteen. Hän osaa hakea ja arvioida kriittisesti immateriaalioikeutta koskevaa lähdeaineistoa, kirjoittaa immateriaalioikeutta koskevaa asiantuntijatekstiä suomeksi ja korjata, parannella ja päivittää muiden tekemää tekstiä. Hän osaa laatia itsenäisen, johdonmukaisen ja jäsennellyn kirjallisen työn, joka julkaistaan immateriaalioikeutta koskevassa wiki-teoksessa. Hän osaa perehdyttää muita opiskelijoita wiki-alustan toimintaan.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään immateriaalioikeudellisiin kysymyksiin kirjoittamalla asiantuntijatekstiä wiki-teokseen sekä korjaamalla ja kommentoimalla aiemmin kirjoitettuja ja muilla opiskelijoilla työn alla olevia tekstejä. Lisäksi kurssille osallistuvat opiskelijat opastetaan työnohjaukseen siten, että he kykenevät perehdyttämään uudet, myöhemmin kurssin aloittavat uudet opiskelijat wiki-alustan toimintaan. Wiki-tekstien lopullisesta sisällöstä ja muokkauksesta vastaa prof. Tuomas Mylly.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmätyöskentely 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari 8 t 0 t

Ryhmätyöskentely: annetut ryhmätehtävät
Itsenäinen työskentely: tutkimussuunnitelman ja seminaarityön (osa wiki-teoksesta) laatiminen, muiden osallistujien tutkimussuunnitelmiin ja seminaaritöihin tutustuminen sekä seminaaritöiden ja tutkimussuunnitelmien käsittelyyn liittyvät tehtävät.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Opintojakson suoritus koostuu kotitehtävistä, ryhmätehtävistä, seminaarityön tutkimussuunnitelmasta, kirjallisesta seminaarityöstä (noin 20 s.), muiden seminaaritöiden suullisesta ja kirjallisesta opponoinnista sekä muiden opiskelijoiden perehdyttämisestä wiki-alustaan. Opintojakson onnistunut suorittaminen edellyttää läsnäoloa sekä luennoilla että seminaarissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy seminaarityön (60 %) sekä ryhmätehtävien, kotitehtävien, opponoinnin ja osallistumisen (40 %) perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovitaan luennoilla ja ohjauksessa.

Lisätietoja

AJANKOHTA: III ja IV periodi (molemmissa erillinen opintojakso)
Kurssille otetaan enintään 5 opiskelijaa / periodi. Kurssille ilmoittaudutaan opetusohjelmassa ilmoitettavina aikoina Nettiopsun kautta. Jos jollekin periodille ilmoittautuu enemmän edellytykset täyttäviä opiskelijoita kuin ryhmään mahtuu, tehdään valinta aiempien opintojen perusteella huomioiden ensisijaisesti immateriaalioikeudesta suoritettujen tai sitä tukevien opintojen määrä, taso ja arvosanat. Etusijalle voidaan asettaa ne opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet kaikkia tutkintoon edellytettäviä erikoistumisjaksoja.

ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa palautteen pohjalta. Katso myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Opiskelijat allekirjoittavat kurssin alussa sitoumuksen, joka mahdollistaa wiki-teoksen ja siihen perustuvien mahdollisten muiden teosten kehittämisen ja julkaisemisen jatkossa. Opiskelijat mainitaan wiki-teoksessa ja mahdollisissa siihen perustuvissa teoksissa tekijöinä.

HUOM: Kurssi päättyy uusien opiskelijoiden perehdytykseen wiki-alustan toimintaan, eli se jatkuu noin 4 tunnin osalta seuraavan periodin puolelle.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto