Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2221 Hallinto-oikeus, informaatio-oikeus ja sosiaalioikeus 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Heikki Kulla
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Osaamistavoitteet

Asiakokonaisuudessa syvennytään yleishallinto-oikeuden keskeisiin ongelmiin ja valinnanvaraisesti tarkemmin kahteen lohkoon. Vaikka asiakokonaisuuden näkökulma on lähinnä hallinto-oikeudellinen, opiskelija voi valita aiheensa myös oikeudenalarajat ylittäen.

Sisältö

Yleishallinto-oikeuden sääntelyt vaikuttavat laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla, ja ajankohtaisia oikeudellisia kysymyksiä on varsin paljon. Informaatio-oikeus mutkikkaine sääntelyineen on keskeisiltä osiltaan julkisoikeudellista, kun otetaan huomioon julkisuusoikeus, tietosuoja laajoine erityissääntelyineen, joukkotiedotus ja EU:n oikeuden vaikutukset. Myös sosiaalioikeus on pääosiltaan hallinto-oikeudellista, ja perusoikeuskysymyksiin linkittyneessä sosiaalioikeudessa on paljon mielenkiintoista tutkittavaa.

Toteutustavat

Syyslukukaudella: Syyskuun lopulla ensimmäinen kokoontuminen ja aikataulusta sopiminen. Seminaariin ja tutkielman tekemiseen valmentavaa opetusta loka-marraskuussa 10 tuntia (Kulla). Tässä vaiheessa pyritään myös vahvistamaan jokaisella osallistujalle häntä kiinnostava tutkielman aihe. Alkuseminaari on marras-joulukuussa. Alkuseminaarissa opiskelija laatii hahmotelman tulevan tutkielman aihepiiristä ja sisällöstä. Kukin opiskelija alustaa seminaarissa ja on vuorollaan opponenttina. Myös kirjallinen kuulustelu olisi pyrittävä suorittamaan jo syyslukukaudella.
Hallintoneuvos, OTT Janne Aer pitää kolmen tunnin luennon hallintoprosessin ajankohtaisista asioista erikseen ilmoitettavavana aikana.
Kevätlukukaudella on helmikuussa tapaaminen, jossa päivitetään tilanne ja annetaan ohjausta. Toukokuussa on loppuseminaari. Siinä opiskelija laatii noin 20 s. käsittävän kirjoituksen, joka mieluiten on osa tutkielmasta. Opiskelija alustaa seminaarissa työnsä pohjalta, ja jokainen toimii vuorollaan opponenttina.
Opiskelija laatii tutkielman (70-90 s.) opettajan kanssa sovittavasta aiheesta. Suositeltavaa on käynnistää tutkielman suunnittelu- ja kirjoitustyö jo syyslukukaudella.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjallisuustentti: numeerinen asteikko 3-5 Seminaarityö: hyväksytty tai hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

(Ensimmäinen osa on kaikille pakollinen ja osat II ja III ovat keskenään valinnaisia)

Osa I: Yleishallinto-oikeus

1) Niemivuo, Keravuori, Kuusikko: Hallintolaki (2010) tai Mäenpää: Hallinto-prosessioikeus (2005 tai 2007) tai Laakso , Suviranta, Tarukannel: Yleishallinto-oikeus (2006);

2) Strömberg & Lundell: Allmän förvaltningsrätt (2008 tai uudempi) tai Wakefield: The Right to Good Administration (2007) s. 1-192.

Osa II: Informaatio-oikeus

1) Pahlman (toim.): Asiakastietojen käsittely, salassapito ja asiakkaan tiedonsaantioikeus sosiaali- ja terveydenhuollossa (2010) tai Voutilainen: ICT-oikeus sähköisessä hallinnossa (2009) tai Kauppi: Potilastiedot ja poliisin tiedonhankinta (2007) tai Posio: Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa (2008) tai Pitkänen – Warma – Tiilikka: Henkilötietojen suoja (2013).

2) Kulla: Virkamiehen henkilötietojen suojasta. Juhlajulkaisu Mikael Hidén 2009 s. 207-221.

Osa III: Sosiaalioikeus

1) Tuori, Kotkas: Sosiaalioikeus, (2008) s. 307-646 tai Kalliomaa-Puha: Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoidon instrumenttina (2007) tai Laki ja asiakkaan oikeudet, THL, Raportteja 48/2011 tai Muuttuva sosiaalioikeus (2013), s. 127-363 tai Aer: Lastensuojeluoikeus (2012).

2) Suviranta: Hoitotakuu ja viivästys terveyspalvelun järjestämisessä, LM 2006 s. 1252-64.

Lisätietoja

AJANKOHTA: SL 2014 - KL 2014 ja SL 2015 - KL 2016
Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.
Syyslukukaudella alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan Nettiopsun kautta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto