Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2218 Varallisuusoikeudet ja vaihdanta 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jarmo Tuomisto
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee niin suomalaiselle kuin yleisemmin eurooppalaiselle esineoikeudelle tyypillisen kysymyksenasettelun ja argumentaation sekä omaa valmiuksia itsenäiseen oikeusdogmaattiseen tutkimustyöhön. Opiskelijalla on myös yleiskuva valikoitujen ulkomaisten oikeusjärjestysten perusratkaisuista esineoikeuden alueella. Tutkielmatyönsä pohjalta opiskelija on saanut syvälliset tiedot valitsemastaan erityiskysymyksestä.
Seminaari- ja tutkielmatyöskentelyssä pyritään laaja-alaisuuteen. Aihevalinnassa on varsin suuri valinnanvapaus, ja olennainen osa tutkielmasta voi käsitellä muita varallisuusoikeuden alueita kuin esineoikeutta. Tavoitteena on esineoikeuden tarkastelu kiinteänä osana muuta varallisuusoikeutta ja insolvenssioikeutta.

Sisältö

Oppimateriaaliin sisältyy yhtäältä aihepiiriä koskevaa kotimaista kirjallisuutta ja toisaalta kirjallisuutta, joka käsittelee esineoikeudellista systematiikkaa ja esineoikeudellisen normiston pääpiirteitä kolmessa vieraassa oikeusjärjestyksessä. Mainitut vieraat oikeusjärjestykset edustavat pohjoismaista, kontinentaalista ja anglosaksista traditiota.
Luennoilla käsitellään tutkielman tekemiseen liittyviä yleisiä kysymyksiä.
Seminaariosuudessa keskitytään kunkin osallistujan omaan erityisteemaan.

Toteutustavat

Syyslukukausi: Ryhmän ensimmäinen kokoontuminen järjestetään lukukauden alussa pian syventävien opintojen ryhmäjaon vahvistamisen jälkeen. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla sovitaan syksyn ohjelmasta. Samoihin aikoihin pyritään käynnistämään tutkielmien aiheiden kartoitus.
Luento-opetusta on mahdolliset vierailuluennot mukaan lukien enintään 15 tuntia. Luennot ajoittuvat pääosin lokakuuhun.
Alkuseminaari (n. 22 t) on tarkoitus järjestää lukukauden lopussa, mutta tarpeen mukaan voidaan sopia muistakin ajankohdista. Alkuseminaarissa kukin osallistuja laatii noin 10-15 sivun pituisen kirjoituksen. Siinä voidaan kirjoittajan valinnan ja tutkielmatyön vaiheen mukaan esimerkiksi (a) luoda yleiskuva tutkielman tematiikasta, (b) syventyä yksityiskohtaisemmin johonkin tutkielmatyön kannalta merkittävältä näyttävään osakysymykseen tai (c) kartoittaa tutkimussuunnitelman tapaan tutkielman kysymyksenasettelua, rajauksia, lähdeaineistoa ja metodologiaa. Jokaiseen seminaariesitelmään on tarkoitus liittää tutkielman alustava dispositio, jotta tutkielmatyön perusratkaisuista voitaisiin keskustella yhteisesti jo tässä vaiheessa.
Kevätlukukausi: Loppuseminaarissa (n. 22 t) kukin osallistuja laatii noin 15-20 sivun pituisen kirjoituksen, jota käsitellään tutkielmatyön loppuun saattamiseksi samaan tapaan kuin alkuseminaarissa. Kirjoituksen toivotaan olevan tutkielman osa. Loppuseminaarin ajoituksesta sovitaan osallistujien tutkielman valmiusasteen mukaan.
Kukin opiskelija laatii 70-90 sivun laajuisen tutkielman vastaavan opettajan kanssa sovitusta aiheesta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjatentti: numeerinen asteikko 3-5 Seminaarityöt: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pöyhönen, Juha: Uusi varallisuusoikeus, 2000 tai uudempi

Tuomisto, Jarmo: Tyyppipakosta aikaprioriteettiin, 1993

Tuomisto, Jarmo: Tyyppipakosta kollisionratkaisuperiaatteisiin - ja mitä sen jälkeen, Lakimies 2004 s. 1355-1378

Tammi-Salminen, Eva: Eurooppalainen esineoikeus, tyyppipakko ja tehokkuus, Juhlajulkaisu Juhani Wirilander, 2005, s. 348-363

Millqvist, Göran: Sakrättens grunder, 2011

Akkermans, Bram: The Pinciple of Numerus Clausus in European Property Law, 2008, s. 169-252

Lawson, F. H. - Rudden, Bernard: Law of property, 2002

Lisätietoja

AJANKOHTA: SL 2014 - KL 2015 ja SL 2015 - KL 2016
Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.
Syyslukukaudella alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan Nettiopsun kautta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto