Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2243 Vahingonkorvausoikeus 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Ari Saarnilehto
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Yleiskuvaus

Kokonaiskuvan luominen vahingonkorvausoikeudesta yleisten periaatteiden, lainsäädännön ja sopimusoikeudellisten periaatteiden avulla.

Opintojakso järjestetään lv. 2014-2015

Osaamistavoitteet

Opinnoissa syvennetään opiskelijoiden tietoja vahingonkorvausoikeuden yleisistä kysymyksistä uuden oikeudellisen kirjallisuuden, oikeuskäytännön ja seminaarien avulla. Esille nostetaan tuottamusvastuun ja sopimusoikeudellisen korvausvastuun soveltamisalat ja pyritään antamaan kokonaiskuva korvausjärjestelmien kokonaisuudesta, eri vastuuperusteista sekä keinoista turvata vahingonkärsijän asema. Erityistä huomiota kiinnitetään vahingon määrään ja sen laskemiseen sekä eräisiin prosessuaalisiin kysymyksiin. Oikeuskäytännön merkitys tutkimukselle ja riita-asioiden ratkaisemiselle selvitetään.

Sisältö

-Eri korvausjärjestelmät ja niiden soveltamisalat
-Tuottamusvastuu
-Sopimusoikeudellinen korvausvastuu
-Kilpailuoikeudellinen vastuu
- Lääkevahingon korvaaminen
-Vastuun rajoittaminen
-Vahingon määrä, sovitut korvaukset
-Tulevaisuudessa syntyvät vahingot
-Vahingonkorvauksen vanhentuminen
-Todistustaakka vahingonkorvausasioissa
-Ajankohtaiset kysymykset

Toteutustavat

Syyslukukausi 2014:
Alkutilaisuus, syyskuun alku, 2 t
Lukupiiri, 18 t, joissa käydään läpi opiskelijoiden alustusten pohjalta alkutilaisuudessa ilmoitettavat velvoite- tai vahingonkorvausoikeudelliset artikkelit. Seminaarissa on 3-6 tilaisuutta syyskuun loppupuolelta alkaen.
Luennot, 18 t, syys-marraskuussa. Osa luennoista on yhteisiä erikoistumisjakson kanssa. Syventävien luentoja ovat myös valinnaisen kurssin Luottosuhde (3x3 tuntia) luennot, jotka pitää professori Ari Saarnilehto 27.-29.10.2014. Osa luennoista saattaa samalla olla täydennyskoulutustilaisuuksia.
Marraskuun loppupuolella järjestetään yhden päivän workshop-tapahtuma helsinkiläisessä asianajotoimistossa. Tapahtumaa varten opiskelijoille jaetaan ennakkotehtävät.
Lokakuun lopussa järjestetään tilaisuus tutkielmista ja niiden laatimisen aloittamisesta. Marras-joulukuun vaihteessa järjestetään seminaari, 3 t, jossa käydään läpi tutkielman vaatimuksia ja kirjoittamista sekä sitä, missä vaiheessa tutkielman tekemiseen valmistautuminen opiskelijoilla on.
Joulukuussa järjestetään alkuseminaari, 14 t, jossa pyritään tutustumaan sopimusoikeudellista vahingonkorvausta koskevaan oikeuskäytäntöön erityisesti silmällä pitäen jotakin sovittavaa teemaa, kuten esimerkiksi vakioehtojen merkitystä. Kukin opiskelija laatii noin kymmensivuisen seminaariesityksen omasta tapauksestaan.
Tarpeen mukaan, syksyn aikana käsitellään seminaaritilaisuuksissa myös opiskelijoiden tutkimussuunnitelmia mainittujen tilaisuuksien lisäksi..
Kevätlukukausi 2015:
Tammikuussa, kokoontumien ja aikatauluista sekä ohjelmasta sopiminen, 2 t.
Tammi-helmikuun vaihteessa järjestetään seminaari, 6 t, jossa käydään läpi kunkin opiskelijan tutkimussuunnitelma ja tutkielman valmiusvaihe. Tutkielman aktiivinen laatiminen pyritään käynnistämään viimeistään tässä vaiheessa. Seminaarin aikana opettaja vastaa tutkielmaan liittyen kysymyksiin esiin tulleiden ongelmien ratkaisemisesta.
Helmi-maaliskuun aikana aikana vieraillaan Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä, 4 t. Vierailuun sisältyy toimiston asianajajan ja tiedekunnan opettajien esityksiä.
Kevätlukukauden aikana pidetään ajankohtaisia vahingonkorvausoikeudellisia aiheita koskevat luennot , 7-10 t, joista vastaava opettaja pitää 3-5 t ja käytännön lakimiehet 4-6 t. Luentojen aiheet sovitaan opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan.
Huhti-toukokuussa järjestetään tutkielmien etenemisen mukaan loppuseminaari, 24 t.
Kirjallisia töitä ja seminaareja valmistelevia opiskelijoita ohjataan yksilöllisesti tarpeen mukaan.
Luento-opetus 32 tuntia + mahdollisuus 24 t.
Professori Ari Saarnilehto, 19 t
Mika Viljanen, 3 t (syksy)
Jaakko Salminen, 3 t (syksy)
Kolme käytännön lakimiestä, yhteensä 6-8- t (kevät)
Mahdollisuus: osallistuminen vahingonkorvausoikeuden erikoistumisjakson ja valinnaisen kurssin Luottosuhde luennoille
Pienryhmäopetus: 60 t
Yksilöopetus: arvio 5 t/opiskelija
Ryhmätyöskentely: Lukupiirin ja mahdollisesti workshopin yhteydessä on ryhmätyöskentelyä.
Itsenäinen työskentely: seminaariesitykset ja opinnäyte laaditaan itsenäisesti työskennellen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Tutkielma laaditaan opiskelijan valitsemasta, opettajan hyväksymystä velvoiteoikeudellisesta tai siihen läheisesti liittyvästä aiheesta. Opetukseen on osallistuttava pysyväismääräysten edellyttämällä tavalla.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjallisuustentti: Numeerinen asteikko 3-5 Seminaarityöt: Hyväksytty - hylätty Tutkielma: Yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja seminaarit

Kaksi uutta suomalaista väitöskirjaa kokonaan tai osittain sekä osa (väh. 200 s.) ruotsalaisesta alla mainitusta väitöskirjasta opettajan kanssa tehtävän sopimuksen mukaan niin, että yhteensä luettavaa tulee n. 1200 sivua.

Norros,Olli: Vastuu sopimusketjussa, 2007, ISBN 978-951-0-33046-3 (osoite verkossahttp://urn.fi/URN:ISBN:978-951-0-33046-3)

Viljanen, Mika: Vahingonkorvauksen määrä, 2008, ISBN 978-951-855-283-6

Hakalehto-Wainio, Suvianna: Valta ja vahinko. Julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuu vahingonkorvauslaissa, 2008, ISBN 978-952-14-1306-3 (osoite verkossa http://urn.fi/URN: ISBN: 978-952-14-1306-3 )

Könkkölä, Justus: Vastuuvakuutus vahingonkorvausriidassa, 2009, ISBN 978-952-14-1331-5 (osoite verkossa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-14-1331-5 )

Saarikoski, Michael: Uhrin erityinen vahinkoherkkyys henkilövahingoissa, 2009, ISBN 978-952-246-005-9 (osoite verkossahttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952-246-005-9 )

Wuolijoki, Sakari: Pankin neuvontavastuu: Varallisuusoikeudellinen tutkimus pankin neuvonta- ja tiedonantovelvollisuuksista, 2009, ISBN 978-952-246-014-1 (osoite verkossa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-246-014-1)

Leinonen, Timo: Rakentavan neuvottelun aakkoset. Win/win neuvotteluista rakentavaan neuvotteluun, 2013, ISBN 978-952-67931-0-8

Leinonen, Timo: Neuvottelut pelinä. Miten voittaa loukkaamatta vastapuolta, 2014, ISBN 978-952-67931-1-5

Schultz, Mårten, Kausalitet : studier i skadeståndsrättslig argumentation, 2007, ISBN 78-91-7223-276-1

 

Opiskelija voi halutessaan korvata osan oppimateriaalista vastaavan opettajan kanssa erikseen sovittavalla saksankielisellä kirjallisuudella. Lehtori Almut Meyer antaa tässä tapauksessa materiaalin ymmärtämistä tukevaa saksan kielen opetusta.

SÄÄDÖSLUETTELO:

Kirjallisuudessa mainittu lainsäädäntö

Lisätietoja

Velvoiteoikeuden syventävien opintojen asiakokonaisuutena lv. 2015-2016 on Sopimusoikeus (SL 2015 - KL 2016).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto