Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2231 Perus- ja ihmisoikeudet lainsäädäntö- ja oikeuskäytännössä 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Veli-Pekka Viljanen ja tohtorikoulutettava Johannes Heikkonen
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut syvällinen kuva perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien luonteesta, merkityksestä ja soveltamismahdollisuuksista. Hän ymmärtää hyvin oikeusjärjestyksen kehitystendenssejä ja perusoikeuksien merkitystä tässä kehityksessä.

Sisältö

Asiakokonaisuudessa tarkastellaan perustuslain perusoikeussäännösten ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten asemaa ja merkitystä Suomen oikeusjärjestyksessä. Tarkastelun kohteena on perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien merkitys sekä lainsäädäntömenettelyssä että oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa. Perusoikeuksien lisääntyvä merkitys eri oikeudenaloilla on niin ikään huomion kohteena.

Toteutustavat

Seminaariin kuuluu kaksi osaa: I osa kevätlukukaudella ja II osa syyslukukaudella. Kumpaankin osaan sisältyy luentoja, keskusteluja ja kirjallisia töitä. Ensimmäinen kokoontuminen on tammikuussa, jolloin tarkennetaan aikataulu ja ohjelma.
Kevätlukukaudella: Seminaarin I osa aloitetaan lukuseminaarilla (helmi-maaliskuu 2014; n. 10 tuntia), jossa etukäteen jaetun aineiston perusteella johdatetaan asiakokonaisuuden aihepiiriin ja selvitetään tutkielman tekemiseen liittyviä kysymyksiä. I osan aikana kukin osallistuja laatii asiakokonaisuuden aihepiiristä 15-20 sivuisen esseen tai oikeustapausanalyysin. I osan aikana sovitaan tutkielman aiheesta.
Syyslukukaudella: Seminaarin II osa alkaa syyskuussa ja sen aluksi tarkastetaan kunkin osallistuvan tutkimussuunnitelma, jollei sitä ole tarkastettu jo I osan aikana. II osan päätteeksi (marras-joulukuu) osallistujat esittävät seminaarissa keskusteltavaksi joko luonnoksen joksikin jaksoksi tai valmiin tutkielman.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Tenttikirjallisuus suoritetaan syventävien opintojen tenttipäivinä yhdessä osassa. Ensimmäisen lukukauden aikana opiskelija laatii 10-20 sivuisen esseen ja/tai oikeustapausanalyysin asiakokonaisuuden aihepiiristä. Toisen lukukauden aikana opiskelija esittää seminaarissa tutkimussuunnitelman sekä tutkielmansa teemaan liittyvän kirjoituksen, joka voi olla myös tutkielman osa tai valmis tutkielma. Lopuksi opiskelija laatii ohjepituudeltaan 70-90 sivuisen tutkielman.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Numeerinen asteikko 3-5 Seminaarityöt: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeuksien rajoitusedellytykset (2001)

Länsineva, Pekka: Perusoikeudet ja varallisuussuhteet (2002) tai Juha Lavapuro, Uusi perustuslakikontrolli (2010) tai jokin muu perusoikeuksia koskeva kotimainen monografia. Yksi tai kaksi kansainvälisiä ihmisoikeuksia, EU:n perusoikeusulottuvuutta tai ulkomaista perusoikeusjärjestelmää koskevaa teosta niin, että tentin kokonaislaajuudeksi muodostuu n 1200 s., esim.

Alexy, Robert: Theory of Constitutional Rights (2002),

van Dijk, P. – van Hoof, G.J.H., Theory and Practise of the European Convention on Human Rights (2006, sovittavin osin),

Clapham, Andrew: Human Rights Obligations of Non-State Actors (2006),

Gearty, Conor: Principles of Human Rights Adjudication (2004),

Greer, Steven: The European Convention on Human Rights (2006),

Letsas, George: A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights (2007),

Lindfelt, Mats: Fundamental Rights in the European Union – Towards Higher Law of the Land? (2007)

Mowbray, Alastair: The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights (2004),

Trechsel, Stefan: Human Rights in Criminal Proceedings (2005),

Viljanen, Jukka: The European Court of Human Rights as a Developer of General Doctrines of Human Rights Law (2003) tai

Zucca, Lorenzo: Constitutional Dilemmas (2007).

Lisätietoja

AJANKOHTA: KL 2015 - SL 2015 ja KL 2016 - SL 2016
Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.
Kevätlukukaudella alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan Nettiopsun kautta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto