Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2245 Yhteiskunnallinen turvallisuus 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
professori Anne Alvesalo-Kuusi
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Opiskelijat saavat kokonaiskuvan oikeussosiologisesta ja kriminologisesta tutkimustiedosta ja tutkimuksen tekemisestä. Opiskelijat osaavat tehdä itsenäisesti niin empiiristä kuin teoreettistakin tutkimusta ja arvioida kriittisesti yhteiskuntapoliittista turvallisuuteen liittyvää päätöksentekoa ja lainsäädäntöä. Opiskelija ymmärtää, miten empiiristä oikeustutkimusta voidaan käyttää lainsäädäntötyön tukena. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija tiedostaa, mitä yhteiskuntatieteellisen ja oikeustieteellisen tutkimuksen metodologiset työkalupakit sisältävät ja miten ne eroavat toisistaan. Opiskelija tuntee erilaisia tapoja kerätä tutkimustietoa ja analysoida sitä ja osaa toimia tutkimusryhmässä. Koska opinnot tähtäävät tutkielman tekemiseen, erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että opiskelijat sisäistävät tieteellisen ajattelun ja kirjoittamisen säännöt ja osaavat soveltaa niitä omissa tutkielmissaan.

Sisältö

Syventävät opinnot ja niiden aikana laadittavat OTM-tutkielmat kytkeytyvät kiinteästi Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimusprojektiin "Turvallistaminen suomalaisessa lainsäädännössä". Projekti on osa laajempaa tutkimushanketta "Laws of Surveillance and Security: Constitutional limits, legislative discourses and transnational influences";. Ks. tarkemmin http://www.utu.fi/fi/yksikot/law/tutkimus/projektit/kaynnissa/Sivut/loss.aspx sekä http://blogs.helsinki.fi/loss-project/ . Opinnot keskittyvät projektin kannalta relevantteihin kysymyksiin.

Tutkimushankkeessa analysoidaan kriittisesti turvallisuus- ja rikollisuusdiskursseja, sekä näihin liittyvään lainsäädäntöön tehtyjä muutoksia ja uudistuksia. Turvallistamista tapahtuu niin poliittisin kuin oikeudellisinkin keinoin, ja uudenlainen, erityisesti rikoksentorjunnassa näkyvä turvallisuustoiminta on Suomessakin vakiintunut normaaliksi, legitiimiksi käytännöksi. Tarkastelun kohteena ovat mm. seuraavat kysymykset:

- Miten ja missä määrin turvallisuus on nostettu esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa?
- Miten turvallisuus määritellään lainsäädännössä?
- Keihin epäilyt turvattomuuden aiheuttamisesta kohdistuvat?
- Keiden turvallisuudesta ollaan huolissaan?
- Miten lainsäädäntöprosessissa perustellaan tarvetta säädellä uhkia?
- Millaisilla keinoilla lainsäädäntö pyrkii ratkaisemaan turvallisuusuhkia?
- Miten viranomaiset soveltavat lakeja?

Toteutustavat

Luento-opetus, ryhmäopetus, seminaarit ja lukupiiri.

Kevätlukukausi 2016:
Alkukokous, lukupiiri, dispositioiden käsittely, tutkimussuunnitelmaseminaari
Tammikuun lopussa ensimmäinen kokoontuminen ja aikatauluista sopiminen

Helmi - maaliskuussa järjestetään orientoivaa luento-opetusta ja erityisesti tutkielman metodisiin valintoihin perehdyttävä lukupiiri seminaarissa erikseen jaettavan aineiston perusteella
Toukokuu-kesäkuussa pidettävään orientoivaan seminaariin (noin 15 t.), jossa kukin opiskelija esittelee 15-20-sivun pituisen tutkimussuunnitelmansa.

Syyslukukausi 2016:
Syys-lokakuussa itsenäistä työskentelyä ja yksilö/pienryhmäohjausta

Marras-joulukuussa pidetään loppuseminaari
Opiskelija kirjoittaa tutkielman (ohjepituus 70-90 sivua) opettajan kanssa sovittavasta aiheesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjallisuustentti: numeerinen asteikko 3-5 Seminaarityöt: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkielman aiheesta ja käytettävästä tutkimusmenetelmästä riippuen sovitaan opiskelijan kanssa erikseen tentin sisällöstä, joka tulee sisältämään useampia teoksia ja/tai tieteellisiä artikkeleita. Materiaalia voi valita esimerkiksi seuraavan listan perusteella

Kriminologia:

Barak G (1998). Integrating Criminologies. Allyn & Bacon.

Christie N (1993). Kohti vankileirien saaristoa (1993). Tai uudempi englanninkielinen teos (2004) A Suitable Amount of Crime.

Garland D (2001). The Culture of Control. Oxford University Press.

Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (2014) (toim.): Salattu, hävetty, vaiettu. Vastapaino.

Korander, Timo (2014) Rikottujen ikkunoiden nollatoleranssi. Tutkimus New Yorkin rikoksentorjunnan uuskonservatiivi-mallista Suomessa. (2014).

Koskela, Hille (2009). Pelkokierre. Pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta. Gaudeamus.

Lacey N (toim.) (1994). Criminal Justice. Oxford University Press.

Laine M (2007). Kriminologia ja rankaisun sosiologia. Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, Tietosanoma.

Lappi-Seppälä T (2012). Penal Policies in the Nordic Countries. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 1/2012, s. 85-111.

Kivivuori J (2008 tai uudempi painos). Rikollisuuden syyt. Nemo.

Slapper G, Tombs S (1999). Corporate Crime. Longman Criminology Series.

Oikeussosiologia:

Alvesalo A, Ervasti K (2006). Oikeus yhteiskunnassa - näkökulmia oikeussosiologiaan. Edita.

Bauman Z (2003). Sosiologinen ajattelu. Vastapaino.

Cotterrell R (1998). Why Must Legal Ideas Be Interpreted Sociologically? Journal of Law and Society 1998, s. 171-192.

Dalberg-Larsen J (2000). Sociology of Law from a Legal Point of View. Retfærd 2000, s. 26-39.

Ervasti K (1998). Eräitä näkökohtia empiirisen tiedon hyväksikäyttämisestä oikeustieteessä. Lakimies 1998, s. 364-388.

Friedrichs D (2001). Law in Our Lives. An Introduction. Roxbury Publishing Company.

Lindfors H (toim.) (2004) Empiirinen tutkimus oikeustieteessä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 64

Tala J (2005). Lakien laadinta ja vaikutukset. Edita.

Vago S (1994). Law and Society.

 

Metodit:

Eskola J, Suoranta J (2000 tai uudempi). Johdatus laadulliseen tutkimukseen.

Heikkilä T (2008) Tilastollinen tutkimus. 7. uudistettu painos. Edita.

Hirsjärvi, Sirkka, Hurme, Helena (2001) Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.

Niemi-Kiesiläinen J et al. (2006). Oikeuden tekstit diskursseina. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja.

Ruusuvuori, Johanna, Nikander, Pirjo, Hyvärinen, Matti (toim.) (2005): Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino

Sarajärvi, A., & Tuomi, J. (2009). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

Sekä myöhemmin ilmoitettava materiaali.

Materiaali tentitään kahdessa osassa siten, että osasta aineistoa tehdään kirjallisuusanalyysi ja osa tentitään joko kotitenttinä (suositus) tai kirjatenttinä. Tentittävä aineisto sovitaan tutkielman aihepiiriä ja tutkimuksellisia näkökulmia tukevaksi.

Lisätietoja

AJANKOHTA: KL 2016 - SL 2016
Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.
Kevätlukukaudella 2016 alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan Nettiopsun kautta.

Opintokokonaisuuteen otetaan kuusi opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto