Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2244 Oikeushenkilön rangaistusvastuu ja työturvallisuusrikokset 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jussi Tapani ja professori Anne Alvesalo-Kuusi
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Osaamistavoitteet

- opiskelija tiedostaa, mitä yhteiskuntatieteellisen ja oikeustieteellisen tutkimuksen metodologiset työkalupakit sisältävät ja miten ne eroavat toisistaan.
- opiskelija tuntee erilaisia lainsäädännön tutkimuksen kannalta tärkeitä aineistoja ja osaa analysoida niitä
- opiskelija kehittää oikeudellisen argumentoinnin taitoja
- opiskelija oppii työskentelemään tutkimusryhmässä
- opiskelija osaa laatia tutkimuksellisen opinnäytetyön
- opiskelija hankkii valmiuksia oikeustieteellisten jatko-opintojen suorittamiseen

Sisältö

Syventävät opinnot ja niiden aikana laadittavat OTM-tutkielmat kytkeytyvät kiinteästi tutkimusprojektiin "Yhteisövastuu, turvallisuus ja työturvallisuusrikos muuttuvan työelämän ja lainsäädännön käytännöissä". Ks. tarkemmin http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke?h=114069 . Opinnot keskittyvät projektin kannalta relevantteihin kysymyksiin. Tutkielma on mahdollista tehdä joko oikeustieteen tai yhteiskuntatieteen menetelmiä käyttäen. Tarkastelun kohteena ovat:
- rikosoikeuden ja empiirisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat
- oikeushenkilön rangaistusvastuu ja työturvallisuusrikos yhteisövastuun kontekstissa
- työturvallisuuteen ja työelämän sääntelyyn liittyvät keskeiset muutostrendit
- työturvallisuusrikokset kriminologian näkökulmasta
- oikeushenkilön rangaistusvastuu muissa oikeusjärjestelmissä
- Työturvallisuusrikoksen määritelmän ja sääntelyn historiallinen, poliittinen ja lainsäädännöllinen prosessi

Toteutustavat

Luento-opetus, ryhmäopetus ja lukupiiri

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Kevätlukukausi 2015
- Alkukokous, lukupiiri, dispositioiden käsittely, tutkimussuunnitelmaseminaari - Tammikuun lopussa ensimmäinen kokoontuminen ja aikatauluista sopiminen
- Helmi - maaliskuussa järjestetään orientoivaa luento-opetusta ja erityisesti tutkielman metodisiin valintoihin perehdyttävä lukupiiri seminaarissa erikseen jaettavan aineiston perusteella

- Toukokuu-kesäkuussa pidettävään orientoivaan seminaariin (noin 15 t.), jossa kukin opiskelija esittelee 15-20-sivun pituisen tutkimussuunnitelmansa.

Syyslukukausi 2015
- syys-lokakuussa itsenäistä työskentelyä ja yksilö/pienryhmäohjausta
- Marras-joulukuussa pidetään loppuseminaari

Opiskelija kirjoittaa tutkielman (ohjepituus 70-90 sivua) opettajan kanssa sovittavasta aiheesta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjallisuustentti: numeerinen asteikko 3-5 Seminaarityöt: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alvesalo, A – Nuutila A-M: Rangaistava työn turvattomuus. Poliisiammattikorkekoulun oppikirjat 13, 2006.

Asp, P. – Ulväng, M. – Jareborg, N.: Kriminalrättens grunder 2010

Ashworth, A.: Principles of Criminal Law 2009 (tai uudempi painos)

Bittle, S.: Still Dying for Living. UBC Press 2012.

Duff, R.A.: Answering for Crime: Responsibility and Liability in the Criminal Law 2007.

Duff, R.A. – Green, S. (eds.): Defining Crimes. Essays on the Special Part of the Criminal Law 2005.

Jaatinen, H.: Oikeushenkilön rangaistusvastuu. Lakimiesliiton Kustannus 2000.

Kettunen, P.: Suojelu, suoritus, subjekti: Työsuojelu teollistuvan Suomen yhteiskunnallisissa ajattelu-ja toimintatavoissa (Vol. 189). Shs. 1994.

Sortti, T.: Työturvallisuusrikokset. Edilex Libri 2013.

Tombs, S., – Whyte, D.: Safety crimes. Taylor & Francis 2007.

Sekä myöhemmin ilmoitettava materiaali.

Materiaali tentitään kahdessa osassa siten, että osasta aineistoa tehdään kirjallisuusanalyysi ja osa tentitään joko kotitenttinä (suositus) tai kirjatenttinä. Tentittävä aineisto sovitaan tutkielman aihepiiriä ja tutkimuksellisia näkökulmia tukevaksi.

Lisätietoja

AJANKOHTA: KL 2015 - SL 2015
Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.
Kevätlukukaudella 2015 alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan Nettiopsun kautta. Ilmoittautumisaika alkaa 15.12.2014 ja päättyy 8.1.2015 klo 23.59.

Opintokokonaisuuteen otetaan kuusi opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto