Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1058 Rikosoikeuden yleiset opit 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jussi Tapani
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
ONOM1011 Rikosoikeus
Rikosoikeus, oikeudenalojen perusteet

Yleiskuvaus

Rikosoikeuden yleiset opit eli keskeiset käsitteet ja periaatteet saavat konkreettisen sisältönsä silloin, kun niitä tulkitaan ja sovelletaan tietyn tunnusmerkistön, kuten varkaussäännöksen näkökulmasta. Rikoslain erityisen osan tunnusmerkistöt ovat rakenteellisesti erilaisia, joten relevantit yleisten oppien kysymykset vaihtelevat tunnusmerkistökohtaisesti. Myös konkreettisen tapauksen prosessuaalinen kysymyksenasettelu vaikuttaa siihen, millaiset yleisiin oppeihin liittyvät kysymykset valikoituvat tarkastelun kohteeksi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää, mitä rikosoikeudessa tarkoitetaan yleisiin oppeihin kuuluvilla käsitteillä (esimerkiksi yritysopissa tehokkaalla katumisella),
- tunnistaa, miten erilaiset tunnusmerkistöt (tappo, murha, petos jne.) muokkaavat yleisten oppien konkreettista merkityssisältöä,
- kykenee laatimaan jäsennellyn ja johdonmukaisen kirjallisen esityksen valitsemastaan aiheesta,
- osaa argumentoida monipuolisesti erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen puolesta
- pystyy esittelemään työnsä suullisesti eri rooleissa (kirjallisen työn laatija, opponentti),
- kykenee työskentelemään ryhmässä.

Sisältö

-rikosoikeuden yleiset opit
-rikosoikeudellinen laintulkintaoppi
-rikosoikeudellisen sääntelyn yhteiskunnalliset tehtävät, rajat ja mahdollisuudet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari 12 t 0 t

Aloitustapaamisten jälkeen opiskelijat perehtyvät parityöskentelyn avulla oikeustapauksiin. He laativat oikeustapausanalyysin, jonka avulla he opettavat toisiaan. Opiskelijat laativat kirjalliset työstään disposition, ja kirjalliset työt käsitellään opponentin johdolla seminaarissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Opintojakson suorittaminen edellyttää 75 % läsnäoloa a) alkutapaamisten ja oikeustapausanalyysien muodostamassa kokonaisuudessa ja b) seminaareissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kokonaisarvosanaan vaikuttavat dispositio, kirjallinen seminaarityö, seminaariosallistuminen, opponointi, oikeustapausanalyysi (yhteensä 75%) ja kotitentti (25%).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson alussa opiskelijoille jaetaan viitteellinen luettelo oheiskirjallisuudesta, jota voi hyödyntää oikeustapausanalyysin ja kirjallisen työn laadinnassa sekä kotitenttiin vastaamisessa.

Lisätietoja

AJANKOHTA: I periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 24 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa palautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto