Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1039 Rangaistuksen tuomitseminen ja täytäntöönpano 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Pekka Viljanen, professori Jussi Tapani
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
ONOM1011 Rikosoikeus
Suositellaan:
Rikosoikeus ja prosessioikeus (oikeudenalojen perusteet)

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa perusteellisen kokonaiskuvan rikosoikeudellisesta seuraamusjärjestelmästä ensisijaisesti tuomioistuimen näkökulmasta. Asiaa tarkastellaan aineellisoikeudellisen, ei menettelyllisen lainsäädännön kannalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa yhtenäisrangaistusjärjestelmää. Lisäksi hän saa kokonaiskuvan rangaistusten täytäntöönpanosta.

Sisältö

-Yhtenäisrangaistusjärjestelmä
-Sakon muuntorangaistus
-Menettämisseuraamukset
-Rangaistus kriminaalipolitiikan keinona
-Rangaistusten täytäntöönpano

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari 15 t 0 t

Luento-opetukseen sisältyy yhdistetty vankilavierailu ja vankeinhoidon luento 4 t
Seminaariesitelmien käsittelyä varten opiskelijat jaetaan kahteen ryhmään.
Itsenäinen työskentely: Seminaariesitelmien laatiminen, opponoinnin valmistelu ja muiden esitelmiin perehtyminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Tentti koostuu oikeustapaus- ja esseekysymyksistä. Tentissä saa käyttää lakikirjaa, ja siinä on osattava soveltaa lakikirjan avulla Suomen Laki II:een sisältyviä rikosoikeudellisia säädöksiä.
Kukin opiskelija laatii n. 15-20 sivun laajuisen seminaariesitelmän ja toimii vuorollaan opponenttina seminaaritilaisuudessa, jossa esitelmä käsitellään. Myös muiden odotetaan osallistuvan keskusteluun. Läsnäolo seminaareissa (vähintään 75 %) on opintojakson läpäisemisen edellytys.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallisen tentin painoarvo kokonaisarvosanasta on 50 % ja seminaariesitelmän 50 %. Kumpikin osio on suoritettava hyväksytysti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Viljanen, Pekka: Uusi yhtenäisrangaistusjärjestelmä, 1992, ISBN 951-640-585-1, s. 1-185 ja 233-237.

Viljanen, Pekka: Yhtenäisrangaistusjärjestelmän muutokset, 1998, ISBN 952-14-0110-9.

Lappi-Seppälä, Tapio: Rangaistuksen määräämisestä I, 1987, ISBN 951-855-091-3, s. 300-653.

Matikkala, Jussi: Rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä, 2010, ISBN 978-951-37-5796-0.

Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti: Rikosoikeus. Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano, 2. uud. p. 2011, ISBN 978-952-14-1621-7.

Hallituksen esitys eduskunnalle ehdonalaista vapauttamista koskevaksi lainsäädännöksi, n:o 262/2004 vp, s. 1-73.


Lisätietoja

AJANKOHTA: II periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa palautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto