Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1026 Taloudellinen rikollisuus 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Pekka Viljanen
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Opintojakson pakollisena edellytyksenä on joko rikosoikeus (oikeudenalojen perusteet) tai oikeussosiologia ja kriminologia (oikeudenalojen perusteet)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa taloudellista rikollisuutta koskevaa keskeistä lainsäädäntöä ja ymmärtää talousrikollisuuden yhteiskunnallisena ongelmana.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan talousrikollisuutta koskevia lainsäädäntöhankkeita sekä valittuja kohtia alan uusimmasta lainsäädännöstä, kuten rikoshyödyn konfiskoinnista, pakkokeinoista ja todistelusta. Lisäksi tarkastellaan talousrikostorjuntaa, taloudellisten rikosten tutkintaa ja syyttämistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari 15 t 0 t

Seminaareja varten opiskelijat jaetaan kahteen ryhmään.
Itsenäinen työskentely: Seminaariesitelmien laatiminen, opponoinnin valmistelu ja muiden esitelmiin perehtyminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Kukin opiskelija laatii seminaariesitelmän (noin 15-20 s.).
Läsnäolo (75 %) seminaareissa on kurssin läpäisyn edellytys.
Jakson onnistunut suorittaminen edellyttää myös luentojen aktiivista seuraamista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallisen tentin painoarvo kokonaisarvosanasta on 50 % ja seminaariesitelmän 50 %. Kumpikin osio on suoritettava hyväksytysti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hakamies, Kaarlo: Maksukyvyttömyys ja taloudellinen hyöty rikosoikeudessa, 2012, ISBN 978-952-10-7818-7.

Lahti, Raimo - Koponen, Pekka (toim.): Talousrikokset, 2007, ISBN 978-951-855-263-8, tai 2. tarkistettu p. 2007, ISBN 978-951-855-276-8.

Viljanen, Pekka: Konfiskaatio rikosoikeudellisena seuraamuksena, 2007, ISBN 978-951-37-5075-6, s. 63-244.

Lisätietoja

AJANKOHTA: III periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa palautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto