Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1027 Rikosten tutkinta ja käsittely 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Tuomas Hupli, professori Pekka Viljanen
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Rikosoikeus ja prosessioikeus (oikeudenalojen perusteet)

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään aikaisempaa syvällisemmin rikosprosessiin. Opintojakso koostuu luennoista, kirjallisesta työstä ja seminaareista. Opintojakson suoritustapoina ovat osallistuminen opetukseen, kirjallinen työ, seminaarit ja kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla pyritään antamaan opiskelijoille rikosten tutkinnassa ja käsittelyssä vaadittavia valmiuksia ja taitoja. Opintojaksolla opiskelijalla on tilaisuus syventyä tarkemmin valitsemaansa teemaan, oppia omakohtaisesti soveltamaan rikosprosessuaalisia säännöksiä sekä hankkimaan ja tuottamaan niistä itsenäisesti uutta tietoa. Samalla tavoitteena on valmentaa opiskelijoita syventäviin opintoihin.

Sisältö

- Esitutkinta ja pakkokeinot
- Syyttäjän tehtävät
- Tuomioistuinmenettely rikosasioissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari 20 t 0 t

- Luento-opetus: 12 t
- Dispositioseminaarit ja loppuseminaarit
- Seminaareja 20 t/ryhmä. Seminaariesitelmien käsittelyä varten osallistujat jaetaan kahteen ryhmään
- Itsenäinen työskentely: Seminaariesitelmän laatiminen, opponoinnin valmistelu ja muiden esitelmiin perehtyminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Kukin opiskelija laatii seminaariesitelmän (noin 15-20 s.) ja toimii vuorollaan opponenttina. Myös muiden odotetaan osallistuvan keskusteluun. Läsnäolo seminaareissa (vähintään 75 %) on opintojakson läpäisemisen edellytys. Seminaarien aloitustilaisuus on heti opintojakson alussa. Jakson onnistunut suorittaminen edellyttää myös luentojen aktiivista seuraamista.
Kirjallinen tentti koostuu oikeustapaus- ja esseekysymyksistä. Tentissä saa käyttää lakikirjaa ja siinä on osattava lakikirjan avulla soveltaa Suomen Laki II:een sisältyviä rikos- ja prosessioikeudellisia säädöksiä

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kokonaisarvosana määräytyy tentin ja seminaarissa käsiteltävän seminaarikirjoituksen suoritusten perusteella siten, että kummankin painoarvo on 50 %. Kumpikin osio on suoritettava hyväksytysti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

– Luennot

– Tolvanen, Matti – Kukkonen, Reima: Esitutkinta- ja pakkokeino-oikeuden

perusteet, 2011, ISBN 978-952-14-1630-9

– Jokela, Antti: Rikosprosessi, 4. uudistettu painos, 2008, ISBN 978-952-

14-1294-3, s. 1-146 ja 209-665, lukuun ottamatta petiitillä painettua tekstiä

– Jokela, Antti: Hovioikeusmenettely, 2010, ISBN 978-952-14-1408-4, lukuun

ottamatta petiitillä painettua tekstiä

Lisätietoja

AJANKOHTA: IV periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti
saamansa palautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto