Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1075 Sovittelu ja restoratiivinen oikeus 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Tutkijatohtori Henrik Elonheimo
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Sovittelua on kuvattu oikeudellisen ajattelun megatrendiksi, ja sillä on monia sovelluksia eri aloilla, jotka ovat viime vuosina yleistyneet Suomessakin. Sovittelua eri muodoissaan voidaan soveltaa niin rikos- kuin riita-asioissakin sekä konflikteissa jotka liittyvät perheeseen, kouluun, työhön, naapurustoon, ympäristöön tai kansainväliseen politiikkaan. Restoratiivinen oikeus tarjoaa sovittelulle akateemisen taustateorian. Restoratiivinen oikeus on terminä vakiintunut 1990-luvulta lähtien, ja se kokoaa yhteen monia jo aikaisemmin tiedettyjä, eri tieteenaloilla esitettyjä opinkappaleita. Opintojakso yhdistää rikos- ja prosessioikeudellista sekä kriminologista ja oikeussosiologista ainesta, teoreettista ja empiiristä tietoa, perustutkimusta ja kriminaalipolitiikkaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-Hahmottaa sovittelukentän kokonaisuutena ja ymmärtää, mistä restoratiivisessa oikeusajattelussa on kyse
-Tietää, milloin restoratiivisia käytäntöjä voidaan soveltaa ja millaisia tuloksia niiltä voidaan odottaa
-Jäsentää restoratiivisen oikeuden soveltamisen oikeudelliset reunaehdot
-Osaa esittää työnsä kirjallisesti ja suullisesti sekä rakentavasti arvioida toisten töitä ja osallistua tieteelliseen keskusteluun

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia aiheita:
-Sovittelutoiminnan yleisesittely ja restoratiivisen oikeuden teorian kuvaus
-Restoratiivisen oikeuden suhde muihin rikosoikeuden paradigmoihin
-Restoratiivisen prosessin kuvaus
-Restoratiivisen oikeuden sovellusala ja ilmentymät Suomessa ja ulkomailla
-Restoratiivisten käytäntöjen empiirinen vaikuttavuus: miten tutkimustieto tukee restoratiivista teoriaa?
-Miten teoria ja käytäntö kohtaavat: tuloksia Turun tutkimuksesta
-Restoratiiviseen oikeuteen liittyviä huolenaiheita ja kehitystehtäviä
-Sovittelulain arviointia

Lisäksi keskustellaan restoratiivisen teorian ja siihen liittyvän empiirisen oikeustutkimuksen kriminaalipoliittisista implikaatioista ja opintojakson teemaan liittyvistä ajankohtaisaiheista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari 20 t 0 t

Luentojen yhteydessä tehdään opettajan ilmoittamaan kirjallisuuteen liittyvä kotitehtävä sekä luentojen jälkeen kotitentti. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat seminaarityön, jonka aihe sovitaan opettajan kanssa. Seminaari koostuu opiskelijoiden esitelmistä, opponoinnista, toisten töiden arvioinnista ja keskustelusta. Luennoilla ja seminaarissa on läsnäolovelvollisuus (75%). Varsinkin ensimmäisellä luennolla on oltava läsnä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Lisäksi kotitehtävä. Kirjallinen tentti on kotitentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kokonaisarviointiin vaikuttavat: -Kirjallinen seminaarityö ja sen esittäminen 70% -Yleinen tuntiaktiivisuus, ml. opponointi 10% -Kotitehtävä ja kotitentti 20% Kaikki osa-alueet on suoritettava hyväksytysti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot, opettajan jakama materiaali ja hänen opintojakson alussa ilmoittamansa kirjallisuus. Alustava kirjallisuuslista on:

1. Braithwaite, John (1997) Restorative Justice and a Better Future. Dalhousie Law Review, 76:1, 9-31.

2. Christie, Nils (1977) Conflicts as Property. The British Journal of Criminology, 17:1, 1-15.

3. Elonheimo, Henrik (2010) Nuorisorikollisuuden esiintyvyys, taustatekijät ja sovittelu. Turun yliopiston julkaisuja, Annales Universitatis Turkuensis, C 299, Turku. (Väitöskirjan yhteenveto-osasta sovittelua ja restoratiivista oikeutta koskevat osuudet)

Lisätietoja

AJANKOHTA: IV periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.

Opintojakson yhteydessä laadittavasta ON-opinnäytteestä on sovittava erikseen vastaavan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto