Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1078 Täytäntöönpano-oikeus 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Tuomas Hupli
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Ks. yleiset määräykset

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään ulosottoa ja insolvenssia koskevaan lainsäädäntöön sekä menettelyyn ulosotossa, konkurssissa ja velkasaneerauksessa. Kurssilla käsitellään myös kansainvälisiä täytäntöönpano-oikeuden kysymyksiä. Opintojakson suoritustapoina ovat osallistuminen opetukseen, oppimispäiväkirjan laatiminen sekä seminaarityön laatiminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön ja tuntee alan keskeiset periaatteet. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmiudet hoitaa täytäntöönpanoasioita ja valvoa oikeuksia insolvenssimenettelyissä. Hän osaa ratkaista täytäntöönpanoon liittyviä oikeudellisia ongelmia.

Sisältö

-Ulosottokaari ja verotäytäntöönpanolaki
-Täytäntöönpano-oikeuden keskeisiä kansainvälisiä kysymyksiä
-Konkurssilaki ja -menettely sekä takaisinsaanti
-Yrityssaneeraus
-Yksityishenkilön velkajärjestely
-Saatavien perintä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Seminaari

Luento-opetus 18 t asiantuntijaluentoja, seminaarit 9 t / ryhmä

Samannimisen valinnaisen opintojakson kanssa yhteinen luento-opetus järjestetään loka-joulukuussa.
Seminaariesitelmien käsittelyä varten osallistujat jaetaan kolmeen ryhmään.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi

- Aktiivinen luentojen seuraaminen ja oppimispäiväkirja, jota kirjoittaessaan opiskelija käyttää luentoaineistoa sekä kirjallisuutta opettajien osoittamilta osin. Oppimispäiväkirjan laatimisesta annetaan tarkemmat ohjeet ja teemat ensimmäisellä luentokerralla.
- Seminaarityön (15-20 s.) laatiminen.
Opintojakson suorittaminen edellyttää 75 % läsnäoloa a) luennoilla ja b) oman ryhmän seminaareissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kokonaisarvosana määräytyy oppimispäiväkirjojen ja seminaarityön perusteella siten, että oppimispäiväkirjan painoarvo on 30 % ja seminaarityön 70 %. Kumpikin osio on suoritettava hyväksytysti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Luennot ja luennoitsijoiden myöhemmin Moodle2:ssa ilmoittama kirjallisuus.

  • Oheiskirjallisuus:

   • Johanna Niemi, Heta Tarkkala, Hanna Väkiparta, Asiamieskielto ja perintäkulut. Optula tutkimustiedonantoja 98/2009.

   • Linna, Tuula - Leppänen, Tatu: Ulosotto-oikeus. I: Ulosottomenettely. 2. painos. Talentum 2014, ISBN 978-952-14-2053-5.

   • Linna, Tuula - Leppänen, Tatu: Ulosmittaus ja myynti. Talentum 2007, ISBN 978-952-14-1019-2.

   • Insolvenssioikeus. Oikeuden perusteokset. 3. painos. WSOY lakitieto 2009, ISBN 978-951-0-35363-9,  (www.wsoypro.fi) 

   • Könkkölä Mikko – Linna Tuula, Konkurssioikeus. Talentum 2013, ISBN 9789521407741.

   • Konkurssiasiain neuvottelukunnan suositus 15/2005 (http://www.konkurssiasiamies.fi / suositukset)

Lisätietoja

AJANKOHTA: II periodi.
Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
Opintojakson yhteydessä laadittavasta ON-opinnäytteestä on sovittava erikseen vastaavan opettajan kanssa.

Aiemmin suoritettu valinnainen opintojakso Täytäntöönpano-oikeus ei ole este erikoistumisjaksolle osallistumiselle. Valinnaisen opintojakson suoritusta ei lueta hyväksi erikoistumisjakson suorituksessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto