Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1002 Kriminologian erikoistumisjakso 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Tutkijatohtori Heini Kainulainen
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Kriminologiassa tarkastellaan rikollisuutta ja sen kontrollia yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Kriminologia on monitieteellinen tutkimusala, jolla on kiinteitä yhteyksiä kriminaalipoliittiseen päätöksentekoon. Kriminologian erikoistumisjaksolla käsitellään kriminologian teorioita, rationaalisen ja humaanin kriminaalipolitiikan mahdollisuuksia sekä selvitetään rikostilanteen ja rikoskontrollin viimeaikaisia kehityspiirteitä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan kriminologiasta, ymmärtää sen perusteoriat ja tiedonintressit. Opiskelija saa käsityksen kriminologian menetelmistä ja soveltamismahdollisuuksista osana kriminaalipoliittista päätöksentekoa. Opiskelija oppii arvioimaan kriittisesti rikollisuudesta ja sen kontrollista tuotettua tietoa.

Sisältö

Kriminologian kehitys tieteenalana, keskeiset kriminologian teoriat, keskeiset menetelmät, tutkimustulokset ja soveltaminen käytäntöön osana humaania ja rationaalista kriminaalipolitiikkaa. Kurssilla käsitellään myös talousrikollisuuden eri ilmenemismuotoja ja talousrikostorjuntaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari 20 t 0 t

Luento-opetus ja ryhmätöiden purku 21 t (läsnäolo 75 %, ensimmäisellä kerralla on oltava läsnä). Työskentelyä ryhmän kanssa sekä itsenäistä työskentelyä. Seminaari 20 t (läsnäolo 75 % on opintojakson läpäisyn edellytys).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Luentojen yhteydessä tehdään sekä ryhmätöitä että kotitehtäviä. Kirjallisen seminaarityön pituus on 15-20 sivua. Seminaari koostuu opiskelijoiden esitelmistä ja opponoinnista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kokonaisarvosana muodostuu ryhmätöistä (10 %), kotitehtävistä (30 %) ja seminaariesitelmästä (60 %), joka sisältää myös opponoinnin arvioinnin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot.

Alla lueteltu oheiskirjallisuus tukee opiskelijoita osallistumisessa luentoihin, kurssilla vaadittavien tehtävien tekemisessä ja kirjallisen seminaarityön laatimisessa.

Ferrell, Jeff (1999) Cultural Criminology. Annual Review of Sociology, Vol. 25, 1999, s. 395-418.

Friedrichs, David O (2004). Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society, 2nd edition tai uudempi painos, luvut 1-7.

Kivivuori, Janne (2008). Rikollisuuden syyt. Helsinki: Nemo, s. 98-105, 137-359 (tai uudempi).

Korander, Timo (1998). Katujen nollatoleranssi, tilastojen kelvottomuus ja ongelmien poliisisointi. Oikeus 4/1998, s. 358-382.

Koskela, Hille (2009). Pelkokierre. Pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta. Helsinki: Gaudeamus.

Lappi-Seppälä, Tapio (2013). Kriminaalipolitiikan muutostrendejä. Teoksessa Lahti, Raimo (toim.): Rikosoikeuden muutos 1960-luvulta 2010-luvulle. Pekka Koskisen (1943-2011) muistojulkaisu. Helsinki: Forum Iuris. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, s. 17-52.

Perälä, Jussi (2011). ”Miksi lehmät pitää tappaa?” Etnografinen tutkimus 2000-luvun alun huumausainemarkkinoista Helsingissä. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimus 56. Saatavilla kokonaisuudessaan sähköisesti: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/6b8bad57-d618-45d4-b663-7cd64bd4ca80.

 

Lisätietoja

AJANKOHTA: II periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 24 opiskelijaa. Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille. ON-seminaarityötä suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa palautteen pohjalta. Ks. Myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto