Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1001 Oikeussosiologian erikoistumisjakso 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Anne Alvesalo-Kuusi
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää oikeussosiologiaan tieteenalana. Opiskelija ymmärtää oikeussosiologian tiedonintressin ja saa yleiskuvan tieteenalan kysymyksenasetteluista, tutkimusmenetelmistä sekä soveltamismahdollisuuksista. Opiskelija oppii tarkastelemaan oikeutta perinteistä lainoppia laajemmasta näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää oikeustieteellisen ja oikeussosiologisen tutkimuksen tavoitteiden erot ja tieteenalojen yhtymäkohdat, ja oppii suhtautumaan oikeudellisiin käytäntöihin ja oppijärjestelmiin myös kriittisesti.

Sisältö

Perehtyminen oikeussosiologian tiedonintresseihin sekä tyypillisiin tutkimusasetelmiin, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin
Tutustuminen ajankohtaisiin kotimaisiin empiirisiin tutkimuksiin ja oikeussosiologisen tiedon hyödyntämismahdollisuuksiin
Perehtyminen lainsäädäntötutkimukseen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari 20 t 0 t

Luento-opetus ja ryhmätöiden purku 20 t (läsnäolo 75 %, ensimmäisellä kerralla on oltava läsnä). Työskentelyä ryhmän kanssa sekä itsenäistä työskentelyä. Seminaari 20 t (läsnäolo 75 % on opintojakson läpäisyn edellytys).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Luentojen yhteydessä tehdään sekä ryhmätöitä että kotitehtäviä. Kirjallisen seminaarityön pituus on 20-25 sivua. Seminaari koostuu opiskelijoiden esitelmistä ja opponoinnista. Osa-alueet on suoritettava hyväksytysti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kokonaisarvosana muodostuu ryhmätyöstä, lukupiiristä ja kirjallisista tehtävistä (40 %) sekä seminaariesitelmästä ja opponoinnista (60 %). Osa-alueet on suoritettava hyväksytysti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tala, Jyrki: Lakien laadinta ja vaikutukset. Edita 2005.

Alvesalo, Anne – Ervasti, Kaijus: Oikeus yhteiskunnassa. Edilex Libri 2006.

Sekä myöhemmin ilmoitettava kirjallisuus

Luennot

Lisätietoja

AJANKOHTA: IV periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa, johon sisältyy poliisimaisteriohjelmaan osallistuvat VTM-tutkintoa suorittavat opiskelijat.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa palautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto