Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1077 Oikeudellisen argumentaation erikoistumisjakso 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
yliopistotutkija, dosentti (HY) Samuli Hurri
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Ks. Yleiset määräykset.

Yleiskuvaus

Oikeudellinen argumentaatio on oikeusjärjestelmän käyttämistä ja juristin perusammattitaito. Perinteisesti oikeudellisella argumentaatiolla tarkoitetaan erityistä asiantuntijakieltä, jolla selvitetään lakien pätevyyttä, sisältöä ja soveltumista tapauksiin. Tästä poiketen kurssilla tarkastellaan oikeudellista argumentaatiota kiistojen ja välienselvittelyn erityisenä kielioppina sekä etsitään yhteyttä oikeudellisen argumentaation ja yleisen moraaliargumentaation välillä. Tästä näkökulmasta avautuvat kysymykset toimivan oikeusjärjestelmän hyväksyttävyydestä ja kritiikin mittapuista: voidaanko oikeusjärjestelmää arvioida sellaisten rakenteiden avulla, jotka ovat yhteisiä oikeuden ja moraalin kielelle?

Osaamistavoitteet

Erikoistumisjakson tavoitteena on, että opiskelija kurssin suoritettuaan hahmottaa juridisen kielenkäytön perusrakenteet sekä osaa niihin tukeutuen muodostaa argumentaatiostrategioita. Yleisempänä tavoitteena on, että opiskelija tulee tietoiseksi juristin yhteiskunnallisesta tehtävästä pitää esillä oikeaa ja väärää koskevia kysymyksiä

Sisältö

Kurssi rakennetaan oikeudenkäyntiharjoituksen varaan, joka on KKO:2012:58 tapauksen (uskonrauhan rikkominen, kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja sananvapaus) simuloitu vieminen ihmisoikeustuomioistuimeen. Tapausta työstetään käyttäen oikeudellisen argumentaation kolmea perusstrategiaa: (1) yleinen laki ja yksilön oikeudet, (2) yleinen laki ja yleinen etu, (3) yleinen laki ja kohtuus. Kurssilla pureudutaan paitsi strategioiden konkreettiseen käyttöön myös niiden filosofiseen taustaan.

Toteutustavat

Luento-opetus (20 h), jonka yhteydessä tehdään ja puretaan oikeudenkäyntiharjoitusta valmistavia kotitehtäviä; ryhmissä/pareissa itsenäisesti tapahtuvasta oikeudenkäyntiin valmistautumisesta ja oikeudenkäyntiasiakirjojen laatimisesta; konsultaatioista opettajan kanssa valmistautumisjaksolla (2+2+2 h); sekä itse oikeudenkäynnistä (6 h).

Luento-opetus 20 h (läpäisyn edellytys on vähintään 80% läsnäolo, ensimmäisellä kerralla oltava paikalla), työskentelyä ryhmissä ja itsenäisesti, oikeudenkäynti 6h (100 % läsnäolo). Kurssille osallistujan on varattava luentojen ja oikeudenkäynnin välinen aika intensiiviseen työskentelyyn ryhmissä ja itsenäisesti.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

- Osallistuminen opetukseen [suomi]
- Kotitehtävät ja niiden purku [suomi]
- Kirjalliset työt oikeudenkäyntiä varten pareissa ja ryhmissä
- Esiintyminen oikeudenkäynnissä [suomi]

Luentojen ja oikeudenkäyntiin valmistautumisen yhteydessä tehdään itsenäisiä kotitehtäviä, paritöitä, ryhmätöitä. Oikeudenkäyntiin valmistautuminen edellyttää intensiivistä, itsenäistä ja ryhmien keskuudessaan organisoimaa harjoittelua kurssilla annettavien ohjeiden mukaisesti. Kurssin osallistujat tuottavat yksin, pareissa ja ryhmissä suhteellisen paljon tekstiä, yhteensä n. 40-50 sivua.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu seuraavasti: Kotitehtävät 30%, paritehtävät 30%, ryhmätyöt 30%, ja esiintymiset 10%.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kohteena olevan KKO:n tapauksen lisäksi keskeisintä materiaalia ovat EIT:n oikeustapaukset, joista opiskelijat myös alustavat luento-opetuksen yhteydessä. Kirjallisuus, tärkeimpänä Barendt ja Waldron, on oheismateriaalia erityisesti ON-lopputyön tekijöille.

 

KKO:2012:58 oikeudenkäyntiasiakirjoineen (Moodlessa)

EIT tapauksia (Moodlessa)

 

Barendt, Eric: Freedom of Speech. Oxford: Oxford University Press 2005.

Hurri, Samuli: Birth of the European Individual. Law, Security, Economy. Oxon & New York: Routledge 2014.

Hurri, Samuli: Oikein ja väärin: kamppailun näkökulma oikeuteen. Helsinki: Tutkijaliitto (ilmestyy 2015/2016).

Illman, Mika: Hets mot folkgrupp. Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys 2005.

Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa (toim.): Argumentti ja kritiikki: Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Helsinki: Gaudeamus 1998.

Koskenniemi, Martti: Epilogue, teoksessa: From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. 2. painos Cambridge University Press 2005, ss. 562–617.

Perelman, Chaïm: Retoriikan valtakunta. Tampere: Vastapaino 1996.

Siltala, Raimo: Law, Truth and Reason: a Treatise on Legal Argumentation. Dordrecht: Springer 2011.

Waldron, Jeremy: The Harm in Hate Speech. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 2012.

Lisätietoja

Ajankohta: IV periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso Yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.

Opiskelija voi tehdä kurssilla erillisen ON-lopputyön sananvapauden ja oikeudellisen argumentaation aihepiiristä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto