Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1074 Yritysten yhteiskuntavastuu 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
OTT Minna Pappila
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Ks. yleiset määräykset.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija kurssin suoritettuaan tuntee yritysten yhteiskuntavastuun sääntelykentän kokonaisuutena. Opiskelija tuntee tärkeimmät kansainvälisen oikeuden yhteiskuntavastuuta koskevat sääntelyinstrumentit, hahmottaa, millaisiin paikallisiin tai globaaleihin ongelmiin sääntelyinstrumentit pyrkivät vastaamaan sekä tietää millaisia toimintatavoitteita ne asettavat yrityksille ja miten niitä käytännössä pyritään toteuttamaan yrityksissä. Lisäksi opiskelija oppii millaisia yhteiskuntavastuuseen liittyviä itsesääntelykeinoja yrityksillä on käytössään ja millaisia ongelmia niiden vaikuttavuuteen liittyy.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan yritysten yhteiskuntavastuuta kansainvälisestä ja kansallisesta näkökulmasta ja opetus keskittyy yritysten sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen (corporate social and environmental responsibility). Yritysten yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan tässä kotimaisen lainsäädännön vähimmäisvaatimukset ylittävää vastuuta ja kurssilla tarkastelun kohteena oleva sääntely on pääosin soft law’ta sekä kansainvälistä sääntelyä. Kurssilla tarkastellaan eri toimijoiden sääntelyinstrumentteja, joista syvällisimmin perehdytään YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin. Lisäksi käsitellään kansainvälistä ja kotimaista yritysvastuuseen liittyvää itsesääntelyä kuten sertifiointijärjestelmiä. Kurssilla myös tutustutaan siihen miten eräät yhtiöt toteuttavat yhteiskuntavastuutaan globaaleissa tuotantoketjuissa. Esimerkkeinä toimivat mm. konfliktimineraalit. Kurssilla myös pohditaan ympäristöperusoikeudellisen vastuu-ulottuvuuden laajuutta muuttuvassa maailmassa - mikä on taloudellisen toimijan vastuu?

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Seminaari

Seminaarit 1,5 t/opiskelija

Luento-opetus:
- Kurssin tavoitteet ja suoritustavat (2 t)
- Yritysvastuun ulottuvuudet, sääntely- ja itsesääntelykeinot (4 t)
- Yritykset ja ihmisoikeudet, erityisesti yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet (4 t)
- Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö sekä konfliktimineraaleihin liittyvät yritysvastuukysymykset (2 t)
- Ympäristöperusoikeudellisen vastuu-ulottuvuuden laajuus muuttuvassa maailmassa (2 t)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

1. Hyväksytysti suoritettu seminaari (seminaarityö 15-20 sivua, opponointi ja aktiivinen osallistuminen seminaariin).
2. Kotitentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana muodostuu seminaarityöstä (40 %), aktiivisesta osallistumisesta seminaareihin (20 %) ja kotitentistä (40 %). Sekä kirjatentti että seminaarityö on suoritettava hyväksytysti. Läsnäolo (75 %) seminaareissa on kurssin läpäisyn edellytys.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 • Pentikäinen, Merja: Yritystoiminta ja ihmisoikeudet, 2009.

 • Karavias, Markos: Corporate Obligations under International Law, 2013.

 • Knox John H.: The Ruggie Rules: Applying Human Rights Law to Corporations, teoksessa Radu Mares (toim.): The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, 2012, s. 51-83.

 • Lindsay, Rae, McCorvuodale, et al.: Human Rights in the Oil and Gas Sector. Journal of World Energy Law and Business, 2013, vol. 6, no. 1.

 • Muchlinski Peter: Multinational Enterprises and the Law, 2007, s. 507–574.

 • Morgera, Elisa: Multinational Corporations and International Environmental Law, teoksessa Shawkat Alam et al. (toim.): Routledge Handbook of International Environmental Law, 2012, s. 189-205.

Lisätietoja

AJANKOHTA: I periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 18 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
Opintojakson yhteydessä laadittavasta ON-opinnäytteestä on sovittava erikseen vastaavan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto