Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1017 Perusoikeudet 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Veli- Pekka Viljanen
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut kokonaiskuva Suomen perusoikeusjärjestelmän keskeisestä sisällöstä sekä ratkaisutoiminnan merkityksestä lainsäädäntöprosessissa ja oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa. Opiskelija osaa tunnistaa eri oikeudenalojen perusoikeuskytkentöjä ja hänellä on valmiudet perusoikeuksien käyttämiseen oikeudellisessa argumentaatiossa.

Sisältö

- Perusoikeussäännösten sisältö
- Perusoikeuksien vaikutus säädösten antamisvaiheessa
- Perusoikeuksien vaikutus tuomioistuinten ja viranomaisten toiminnassa
- Perusoikeuksien merkitys yksilön kannalta
- Kansallisen perusoikeusjärjestelmän, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja Euroopan unionin perusoikeusjärjestelmän keskinäiset suhteet
- Perusoikeuksien merkitys eri oikeudenaloilla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Kurssi alkaa orientoivalla luentojaksolla (12 tuntia), jonka aikana opiskelijat perehdytetään keskeisiin perusoikeuksien yleisiä oppeja koskeviin kysymyksiin. Opiskelijat laativat heille etukäteen annetun aineiston perusteella aineistotehtävän, joka voi olla jonkin lainsäädäntöhankkeen tai oikeustapauksen arviointi perusoikeuksien näkökulmasta. Lisäksi kurssiin sisältyy kirjallisuuskuulustelu. Kurssin päättää seminaari (20 tuntia), jonka aikana kukin opiskelija laatii n. 15-20 sivun laajuisen kirjoitelman vastaavan opettajan kanssa sovittavasta perusoikeuksiin liittyvästä aiheesta ja esittää tämän seminaarissa keskusteltavaksi. Opiskelijoiden tulee osallistua aktiivisesti seminaarityöskentelyyn.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Vähintään 75 % läsnäolo seminaarissa on opintojakson läpäisyn edellytys.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy kirjallisuuskuulustelun (30 %) ja aineistotehtävän (20 %) sekä kirjallisen seminaarityön (50 %) perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeuksien rajoitusedellytykset (2001).

Lavapuro, Juha: Perustuslakikontrollin uudet muodot I-II. Lakimies 2009, s. 59-82, 270-296.

Länsineva, Pekka: Konstitutionalismi, perusoikeudet ja yksityinen valta. Lakimies 2006, s. 1177-1190.

Ojanen, Tuomas: Perus- ja ihmisoikeudet – eurooppalaisen konstitutionalismin Akilleen kantapää? Lakimies 2009, s. 1106-1124.

Pellonpää, Matti: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja kansallisen oikeuden kehitys – haittaa vai hyötyä? Lakimies 2009, s. 1125-1140.

Tuori, Kaarlo: Tuomarivaltio – uhka vai myytti? Lakimies 2003, s. 915-943.

Viljanen, Veli-Pekka: Perustuslain etusija ja ristiriidan ilmeisyyden vaatimus. Teoksessa: Oikeus – kulttuuria ja teoriaa. Juhlakirja Hannu Tolonen (2005), s. 309-323.

Viljanen, Veli-Pekka: Perustuslain yhdenvertaisuussäännökset eduskunnan perustuslakivaliokunnan käytännössä. Teoksessa: Hallinto ja hallintolainkäyttö. Juhlajulkaisu Heikki Kulla (2010), s. 493-514.


Lisätietoja

AJANKOHTA: III periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
ON-seminaaria suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytetyönsä erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa palautteen pohjalta
Katso myös ON-seminaaria koskevat yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto