Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1019 Oikeussuoja 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Heikki Kulla
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehtyä keskitetysti sekä hallinnon oikeussuojajärjestelmään ja sen keskeisiin solmukohtiin että aineellisen hallinto-oikeuden ajankohtaisongelmiin. Opintojaksolla käsitellään käytännön esimerkkien, oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden valossa muun muassa perusoikeussuojaa, hallinnon muutoksia, uusia sääntelymalleja ja oikeuden eurooppalaistumista. Tavoitteena on myös lisätä valmiuksia hallinto-oikeudellisen lähdeaineiston itsenäiseen käyttöön erilaisissa ratkaisutilanteissa.

Sisältö

- Oikeussuojan painopisteet hallintoprosessissa ja hallinto-oikeuden eri lohkoilla
- Prosessuaaliset perus- ja ihmisoikeudet
- Uudet sääntelyt ja lainsäädännön uudistushankkeet
- Hallinto-oikeuden ajankohtaisongelmat ja hallinto-oikeuden eurooppalaistuminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Seminaari 15 t 0 t

Heikki Kulla 8 t: aihepiiriin johdattavat ja perehdyttävät luennot
Heikki Kulla 2 t: hallinto-oikeuden oikeuslähteet
Hallinto-oikeustuomari, VT Ulla Partanen 5 t: hallintoprosessi käytännössä: ajankohtaisia oikeustapausanalyysejä
Pienryhmäopetus: seminaari, jossa on tarpeen mukaan ryhmäjako (n. 15 t/ryhmä).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

1. Osallistuminen opetukseen
2. Seminaari. Läsnäolo (75 %) seminaariopetuksessa on opintojakson läpäisyn edellytys.
3. Luennot. Niiden yhteydessä seminaarin oikeustapausaineisto jaetaan opiskelijoille.
4. Hallinto-oikeudelliseen lähdeaineistoon perehtyminen opettajien ohjauksessa.
5. Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja opponointi.
6. Kirjallisen työn (15-20 s.) laatiminen kotimaisen tai eurooppaoikeudellisen oikeustapauksen pohjalta.
7. Kirjallinen kuulustelu (kohdat 2-5, n. 800 s.).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson hyväksyttävä suoritus edellyttää sekä seminaarin ja sitä edeltävän oikeuslähteisiin perehtymisen että kirjallisuustentin hyväksyttyä suoritusta. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu oikeuslähteisiin perehtymisen ja seminaarin (yhteensä 50 %) ja kuulustelun (50%) perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennot ja oikeustapausmoniste

2. Mäenpää, Olli: Hallintoprosessioikeus, 2005 tai 2007, (n. 650 s.)

3. Oikeudenkäynti hallintoasioissa. Prosessityöryhmän mietintö. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 4/2011 s. 1-67.

4. Kulla, Heikki: Hallintoprosessi, siviiliprosessi ja yleiset prosessiperiaatteet. Teoksessa Oikeuden tavoitteet ja menettelyt. Muistojulkaisu Hannu Tapani Klamille, 2003, s. 241-256; Aer, Janne: Vaatimusten perustelut hallintoprosessissa, DL 2008 s. 759-773; Pellonpää, Matti & Gullans, Monica: Zolotuhkin-linjaus kansallisten tuomioistuinten koetinkivenä, DL 2011, s. 412-430; Vihervuori, Pekka: Ajatuksia hallintoprosessin asianosaisrakenteista, Juhlakirja Eija Mäkinen 2012, s. 164-178; Pellonpää, Matti: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja kansallisen oikeuden kehitys ? haittaa vai hyötyä, LM 2009 s. 1125-1140 (yht. n. 80 s.)

5. Yksi seuraavista valinnan mukaan (n. 100 s.):

Haapaniemi, Matti: Virallisperiaate tuloverotuksessa ja tuloveroprosessissa, 2001, s. 442-575;

Koillinen, Mikael: Luottamuksensuoja eurooppalaisena oikeusperiaatteena, 2012, s. 73-194;

Koulu, Risto: Lainkäyttöä vai hallintolainkäyttöä, 2012, s. 103-220;

Kumpula, Anne: Ympäristö oikeutena, 2004, s. 253-338;

Matikainen, Tanja: Rahoitusperiaate kunnallisen itsehallinnon turvaajana, 2014, s. 247-370.

Mäntylä, Niina: Luonnon edustajien puhevalta, 2010 s. 201-320;

Tuori, Kaarlo & Kotkas, Toomas: Sosiaalioikeus 2008, s. 307-408;

Siitari-Vanne, Eija: Hallintolainkäytön tehostaminen, 2006, Luku III;

Halila, Leena: Hallintolainkäyttömenettelyn oikeusturvatakeista, 2000, Luku IV;

Mäkinen, Eija: Kunnallisvalitus, 2010 s. 1-92;

Aer, Janne: Oikeussuojan ulottuvuus hallinnossa, 2000, s. 91-200.


Lisätietoja

AJANKOHTA: IV periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 24 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa palautteen pohjalta.
Ks. myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
OTMU1019 Oikeussuoja
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto