Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1059 Eurooppalaiset oikeudet ja kansalliset instituutiot 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
OTT Janne Salminen
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Suomalaista ja laajempaakin eurooppalaista oikeutta ovat viime vuosikymmeninä hallinneet erilaiset oikeusjärjestyksen yhä intensiivisempää ja syvemmälle käyvää eurooppalaistumista koskevat muutokset. Sekä kansalliset että ylikansalliset tuomioistuimet ovat monin tavoin tämän muutoksen ytimessä. Opintojaksolla tarkastellaan ja arvioidaan kehityksen ilmenemismuotoja erityisesti kansallisten ja ylikansallisten tuomioistuinten vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tätä taustaa vasten opintojaksolla tuodaan näkyville oikeuden eurooppalaistumiseen liittyviä jännitteitä sellaisina kuin ne ilmenevät etenkin tuomioistuinten toiminnassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää kansallisten ja ylikansallisten oikeusjärjestysten keskinäissuhdetta määrittävät oikeudelliset lähtökohdat etenkin perustuslain ja Euroopan unionin oikeuden osalta.
- hahmottaa kansallisten ja ylikansallisten tuomioistuinten välisen vuorovaikutuksen sekä siihen liittyvien jännitteiden yleisten oppien tasoisia merkityksiä.
- osaa hyödyntää oikeusvertailua ja tuntee perusteita syvällisemmin valtiosääntöoikeutta ja eurooppaoikeutta sekä niiden keskinäisiä suhteita oikeudenalojen ydinalueella.
- osaa analysoida kansallisen ja ylikansallisen oikeuden välisiä ristiriitatilanteita perustellusti.

Sisältö

- Kansallisten tuomioistuinten toiminta eurooppalaisessa kontekstissa ja siihen liittyvät erityispiirteet
- Kansallisten traditioiden merkitys ja traditioiden muuttuminen
- EU-tuomioistuin ja kansalliset tuomioistuimet
- Kansallinen tuomioistuin EU-oikeuden soveltajana
- Kansalliset ylimmät lainvalvojat ja eurooppalainen normiaines
- Oikeusvertailu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 20 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari 20 t 0 t

Aihepiiriin johdattelevien tapaamisten jälkeen opiskelijat perehtyvät teemaa koskevaan kirjallisuuteen sekä oikeuskäytäntöön. Tältä pohjalta järjestetään ohjattu luentotyöpaja, jossa opiskelijat "opettavat" toisiaan. Tähän pyritään niveltämään opintojakson ydinteemoja valottavia vierailuluentoja. Luentotyöpajan ohessa opiskelijat laativat ohjatun oppimispäiväkirjan oppimastaan. Oppimispäiväkirjan tehtäviin nivoutuu pienryhmäopiskelua.
Osallistujien laatimat opintojakson aihepiiriin liittyvät kirjoitelmat käsitellään yhteisessä seminaarissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Oppimispäiväkirjat suoritetaan kotitehtävänä. Niiden tekemiseen liittyy pienryhmätapaamisia.
Opintojaksolla seminaarikirjoitelman voi tehdä myös parityönä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy kirjallisen työn, kotitehtävien/oppimispäiväkirjan ja aktiivisen osallistumisen laadun perusteella siten, että seminaarikirjoituksen painoarvo on 50 % sekä aktiivisen osallistumisen, luentotyöpajan ja kotitehtävien/oppimispäiväkirjan 50 %. Molemmat osa-alueet on suoritettava hyväksytysti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimispäiväkirjaan sisältyy viitteellinen luettelo oheiskirjallisuudesta, jota voi hyödyntää kotitehtävien ja seminaarikirjoitelman laadinnassa.

Lisätietoja

AJANKOHTA: IV periodi
Luentotyöpajan toteuttaminen edellyttää opiskelijoiden osallistumista. Luentotyöpaja on opintojakson alkupuolella. Oppimispäiväkirjan tekemiseksi opiskelijan on osallistuttava oman pienryhmänsä toimintaan. Pienryhmät toimivat samoin opintojakson alkupuolella. Myös seminaarit edellyttävät opiskelijoiden osallistumista, seminaarit ajoittuvat opintojakson loppuun.
Erikoistumisjaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
ON-seminaaria suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisen palautteen pohjalta.
Ks. myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto