Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
JO022012 JO1 Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus 6 ECTS
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Essi Saru
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Organisaatiokäyttäytyminen pyrkii ymmärtämään ja kehittämään yksilöiden ja ryhmien toimintaa ja vuorovaikutussuhteita organisaatioissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan organisaatiokäyttäytymisen keskeisimmät teemat ja keskustelut, ja tuntee organisaatiokäyttäytymisen tutkimukselliset lähtökohdat. Lisäksi hän tunnistaa tärkeimmät näkökulmat johtajuuden teoriaan ja käytäntöön. Kurssin käytyään opiskelija osaa myös käyttää organisaatiokäyttäytymisen näkökulmia pyrittäessä hyvään ihmisten johtamiseen.

Sisältö

Kurssin aikana tutustutaan sekä organisaatiokäyttäytymisen teoreettiseen taustaan että ihmisten motivaation ja sosiaalisten suhteiden rooliin tuloksekkaassa johtamisessa. Yksilötasolla perehdytään yksilön persoonallisuuteen, identiteettiin, motivaatioon ja oppimiseen ja ryhmätasolla ryhmien rakenteeseen, rooleihin, ryhmien muodostumiseen ja tiimityöskentelyyn. Organisaatiotasolla päätöksenteko ja muutos ovat kiinnostuksen kohteena, kun taas yhteiskunnan tasolla pohditaan kulttuurieroja ja globalisaation merkitystä organisaatiokäyttäytymisessä. Kurssilla perehdytään myös johtajuusteorioiden kehittymiseen ja uusimpiin virtauksiin kuten transformationaaliseen ja relationaaliseen johtajuuteen. Kurssin teemoja havainnollistetaan käytännön esimerkkien kautta joko itsenäisesti tehtävien harjoitustöiden tai luentotehtävien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luento-opetus sisältää kurssin teemaan liittyviä harjoituksia. Kurssin voi suorittaa joko tenttimällä tai tekemällä harjoitustyön. Molempiin suoritusvaihtoehtoihin liittyy luennoilla tehtäviä pienryhmäharjoituksia ja pohdintatehtäviä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Smith, Farmer & Yellowley, Organizational behavior, Hodder Education, (2012) 978 1 44413 533 6
 2. Jackson, B. & Parry, K. (2008) A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Book About Studying Leadership. Sage Publications.
 3. Muu kuulustelu- ja oppimateriaali: artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso JO022011 JO1 Organisaatiokäyttäytyminen ja HRM.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
Department of Management and Entrepreneurship
Department of Management and Entrepreneurship
Pakolliset opinnot (Management and Organisation)
Department of Management and Entrepreneurship
Department of Management and Entrepreneurship
Pakolliset opinnot (Management and Organisation)
Department of Management and Entrepreneurship
Pakolliset opinnot (Management and Organisation)
Turku School of Economics
Department of Management and Entrepreneurship
Pakolliset opinnot, KTK (Management and Organisation)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science