Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO022012 JO1 Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Essi Saru
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Organisaatiokäyttäytyminen pyrkii ymmärtämään ja kehittämään yksilöiden ja ryhmien toimintaa ja vuorovaikutussuhteita organisaatioissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan organisaatiokäyttäytymisen keskeisimmät teemat ja keskustelut, ja tuntee organisaatiokäyttäytymisen tutkimukselliset lähtökohdat. Lisäksi hän tunnistaa tärkeimmät näkökulmat johtajuuden teoriaan ja käytäntöön. Kurssin käytyään opiskelija osaa myös käyttää organisaatiokäyttäytymisen näkökulmia pyrittäessä hyvään ihmisten johtamiseen.

Sisältö

Kurssin aikana tutustutaan sekä organisaatiokäyttäytymisen teoreettiseen taustaan että ihmisten motivaation ja sosiaalisten suhteiden rooliin tuloksekkaassa johtamisessa. Yksilötasolla perehdytään yksilön persoonallisuuteen, identiteettiin, motivaatioon ja oppimiseen ja ryhmätasolla ryhmien rakenteeseen, rooleihin, ryhmien muodostumiseen ja tiimityöskentelyyn. Organisaatiotasolla päätöksenteko ja muutos ovat kiinnostuksen kohteena, kun taas yhteiskunnan tasolla pohditaan kulttuurieroja ja globalisaation merkitystä organisaatiokäyttäytymisessä. Kurssilla perehdytään myös johtajuusteorioiden kehittymiseen ja uusimpiin virtauksiin kuten transformationaaliseen ja relationaaliseen johtajuuteen. Kurssin teemoja havainnollistetaan käytännön esimerkkien kautta joko itsenäisesti tehtävien harjoitustöiden tai luentotehtävien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luento-opetus sisältää kurssin teemaan liittyviä harjoituksia. Kurssin voi suorittaa joko tenttimällä tai tekemällä harjoitustyön. Molempiin suoritusvaihtoehtoihin liittyy luennoilla tehtäviä pienryhmäharjoituksia ja pohdintatehtäviä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Smith, Farmer & Yellowley, Organizational behavior, Hodder Education, (2012) 978 1 44413 533 6
 2. Jackson, B. & Parry, K. (2008) A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Book About Studying Leadership. Sage Publications.
 3. Muu kuulustelu- ja oppimateriaali: artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso JO022011 JO1 Organisaatiokäyttäytyminen ja HRM.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot, KTK (Johtaminen ja organisointi)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos