Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ092013 TJ1 Tietotekniikka liiketoiminnan kehittämisessä 5 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Timo Leino
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tieto- ja viestintätekniikan (TVT) sovellusalueet yritystoiminnassa ja pystyy osallistumaan TVT-hankkeisiin. Kurssilla opitaan laatimaan ja ymmärtämään prosessikuvauksia sekä arvioimaan kehityshankkeiden hyötyjä, esteitä ja kustannuksia ja laatimaan investointiehdotuksia (ns. business case).

Sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyväksikäytöllä yritystoiminnassa tavoitellaan laadullisia hyötyjä tai kustannussäästöjä. Hyötyjen saavuttaminen edellyttää, että liiketoiminnan johtajat kykenevät uuden tekniikan avulla kehittämään yksikkönsä palveluja ja niiden tuottamisessa käytettäviä toimintatapoja ja prosesseja. Kurssilla käsitellään TVT:n hyväksikäyttöä liiketoiminnan tavoitteiden näkökulmasta. Tarkasteltavia aiheita ovat mm. TVT kilpailukeinona ja sen vaikutus liiketoimintastrategiaan, tietohallinnon ja liiketoiminnan integrointi, liiketoimintaprosessien kehittäminen, tietohallinnon tehtäväkenttä, TVT-hankinnat, ulkoistaminen, IT-alan sopimukset ja tietojärjestelmäprojektit. Harjoituksissa perehdytään tietojärjestelmäprojekteihin, erityisesti niiden määrittelyvaiheeseen mm. laatimalla investointiehdotuksia, prosessikaavioita yms. hankkeen suunnitteluun liittyviä suunnitelmia tai kuvauksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

1. Luentokurssi "Tietotekniikka liiketoiminnan kehittämisessä" 12 t.
2. Harjoitukset 8 t (ryhmät 1-5).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

1. Kirjallinen kuulustelu TJ092014 TJ1 Tietotekniikka liiketoiminnan kehittämisessä, luennot ja kirjat, 3 op.
2. Harjoitukset TJ092015 TJ1 Tietotekniikka liiketoiminnan
kehittämisessä, harjoitukset, 2 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Ward, John & Daniels, Elizabeth (2012), Benefits management: how to increase the business value of your IT projects, 978-1-119-99326-1

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Tietojärjestelmätiede)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot, KTK (Tietojärjestelmätiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos