Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1098 Oikeus ja sukupuoli 8 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Erikoistutkija OTT Helena Jokila
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Oikeuden ja sukupuolen tutkimus käsittelee sukupuolen suhdetta oikeuteen, oikeuden rakenteisiin ja ajattelumalleihin. Sukupuolen lisäksi muina oikeudelliseen ajatteluun ja ratkaisutoimintaan vaikuttavina merkityksellisinä eroina pidetään esimerkiksi etnistä taustaa, kansalaisuutta ja seksuaalista suuntautumista. Opintojaksolla tarkastellaan sitä, millaisia perinteisestä oikeudellisesta ajattelusta poikkeavia näkökulmia oikeuden ja sukupuolen välisen suhteen tutkimus tarjoaa oikeuden teorioihin ja käytäntöihin. Opintojaksolla tutustutaan oikeuden ja sukupuolen tutkimusta taustoittavan teoreettisen ajattelun lähtökohtiin ja käsitteisiin. Tässä yhteydessä tututustaan muun muassa seksuaalista väkivaltaa koskeviin naisoikeudellisiin teemoihin ja kirjallisuuteen.

Osaamistavoitteet

Opiskelijat tutustuvat teoreettisiin ja käsittellisiin välineisiin, joilla oikeuden ja sukupuolen välistä suhdetta voi tarkastella. Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat tunnistamaan oikeuden rakentumiseen vaikuttavia sukupuolittuneita mekanismeja, sekä hahmottamaan ja analysoimaan myös muita oikeudelliseen ajatteluun vaikuttavia merkityksellisiä eroja.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan oikeuden ja sukupuolen tutkimuksen viitekehykseen ja teoreettisiin lähtökohtiin. Opintojaksolla käsitellään seuraavia teemoja:

- Oikeuden ja sukupuolen välisen suhteen perusteet
- Väkivalta, seksuaalisuus ja oikeus
- Monikulttuurisuus, sukupuoli ja oikeus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Luento-opetus ja ryhmätyöt 8 h
Seminaari 20 h

Luentojen (8 h) yhteydessä tehdään kotitehtäviä ja/tai ryhmätöitä. Itsenäisen työskentelyjakson aikana opiskelijat työstävät kirjallista seminaarityötä (n.10 sivua). Seminaari (20 h) pidetään jakson lopulla ja se koostuu seminaaritöiden esityksistä, niiden opponoinnista ja keskusteluista.

Hyväksyttävä suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa. Kaikkien opintojakson osallistujien tulee olla läsnä ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Valinnainen opintojakso painottuu ryhmätöiden tekemiseen, sekä kirjallisen seminaarityön työstämiseen. Osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista ryhmätyöskentelyyn, seminaaritöiden purkuun ja kirjallisten töiden opponointiin. Osallistujilta edellytetään itsenäistä työskentelyotetta seminaarityön parissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana muodostuu ryhmätöiden sekä kotitehtävien suorittamisesta (40%), kirjallisesta seminaarityöstä (50%), sekä töiden esittämisestä ja opponoinnista (10%).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oikeuden ja sukupuolen välisen suhteen perusteet

 

Carbado, Devon W.: Black Rights, Gay Rights, Civil Rights. In Martha A. Fineman, Jack E. Jackson & Adam P. Romero (ed.): Feminist and Queer Legal Theory. Intimate Encounters, Uncomfortable Conversations, 2009, pp. 223-243.

 

Cossman, Brenda: Sexualty, Queer Theory, and ’Feminism After’: Reading and Rereading the Sexual Subject, McGill Law Journal, 49, 2003-2004, pp. 847-876.

 

Cossman, Brenda, Danielsen, Dan, Halley, Janet & Higins Tracy: Gender, Sexuality and Power: Is Feminist Theory Enough?, Columbia Journal of Gender and Law, 12:3, 2003, pp. 601-637.

 

Dalton, Clare: Where We Stand: Observations on the Situations of Feminist Legal Thought, Berkeley Woman’s Law Journal, 3, 1988, pp. 1-13.

 

Nicolson, Donald: Gender, Epistemology and Ethics: Feminist Perspectives on Evidence Theory. In Mary Childs and Louise Ellison (ed): Feminist Perspectives on Evidence. London: Cavendish Publishing, 2000, pp. 13-37.

 

Nousiainen, Kevät: Miten vapauden poluilla kompastutaan. Naisista ja eräistä vapauteen liittyvistä yhteiskuntateoreettisista näkemyksistä. Oikeus 1/1990, s. 11-28.

 

Rhode, Deborah: The Woman’s Point of View, Journal of Legal Education, 38, 1988, pp.39-46.

 

Väkivalta, seksuaalisuus ja oikeus

 

Girschick Lori (2002): Women-to-Women Sexual Violence. Does She Call it Rape? Boston: North Eastern University Press (Luku 1 Speaking the Unthinkable ja luku 7 Heterosexism in the Legal System, pp. 9-30, 135-148.

 

Jokila, Helena (2010): Tahdonvastainen suostumus ja liiallisen luottamuksen hinta. Raiskausten ja muiden seksuaalirikosten oikeudellisen tiedon konstruktiot. Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys. Yksi tai useampi luku kirjan osasta IV (s. 157- 287) Seksuaalinen väkivalta tuomioistuindiskursseissa. 

 

Mills, Shereen W. : Reforming the law of rape in South Africa. In Clare McGlynn and Vanessa E. Munro (ed.) Rethinking Rape Law. International and Comparative Perspectives. London: Routledge, 2010, pp. 251-263.

 

Niemi, Johanna: What we talk about when we talk about buying sex. Violence against Women, 2010. Vol. 16, No. 2, 2010, pp. 159-172.

 

Niemi-Kiesiläinen, Johanna (2004): Rikosprosessi ja parisuhdeväkivalta. Helsinki: WSOY, luvut 5 Rikosoikeus ja sukupuoli ja 6 Rikosprosessi ja parisuhdeväkivalta, s. 73-127.

 

Ruuskanen, Minna (2005): Hätävarjelu ja parisuhdeväkivalta. Helsinki, Suomalainen Lakimiesyhdistys, luku III Hätävarjelusta, s. 95-202.

 

Stevenson, Kim: Unequivocal Victims: The Historical Roots of the Mystification of the Female Complaint in Rape Cases, Feminist Legal Studies, 8, 2000, pp. 343-366.

 

 

Oikeustapaukset:

 

Korkein oikeus 2001 nr. 62.

 

The Europen Court of Human Rights: Case of M.C. v. Bulgaria (Application no. 39272/98), 4.12.2003

 

Monikulttuurisuus, sukupuoli  ja oikeus

 

Cossins, Anne: Saints, Sluts and Sexual Assault: Rethinking the Relationship between Sex, Race and Gender, Social and Legal Studies, 12, 2003, pp. 77-103.

 

Douglas, Heather: She Knew What was Expected of Her: The White Legal System’s Encounter with Traditional Marriage, Feminist Legal Studies, 13, 2005, pp.181-203.

 

Razack, Sherene H.: Imperilled Muslim Women, Dangerous Muslim Men and Civilised Europeans: Legal and Social Responses to Forced Marriages, Feminist Legal Studies, 12, 2004, pp. 129-174.

 

Volpp, Leti: Feminism versus Multiculturalism, Columbia Law Review, 101, 2001, pp. 1181-1218.

 

Volpp, Leti: Framing Cultural Difference. Immigrant Women and Discourses of Tradition,

Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, Spring 2011, Vol. 22 Issue 1, pp. 90-110.

Lisätietoja

III periodi. Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.

Lisätietoja opintojaksosta voi pyytää vastuuopettajalta Helena Jokilalta, sähköpostitse: maria.jokila(@)utu.fi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto